Embri­oni hi­bri­zi

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Au­to­ri­tăți­le ni­po­ne au dat un­dă ver­de unui ge­ne­ti­cian pen­tru a crea embri­oni „hi­me­rici“între ce­lu­le uma­ne și ani­ma­le – un pro­gres teh­no­lo­gic de­venit po­si­bil în SUA și ca­re ri­di­că între­bări pri­vind li­mi­te­le eti­ce ale cer­ce­tă­rii. Obi­ec­ti­vul es­te cre­a­rea de or­ga­ne uma­ne ple­când de la embri­oni de ani­ma­le, în con­tex­tul pe­nu­ri­ei mon­dia­le de do­na­tori.Da­că ex­pre­sia em­bri­on „hi­me­ră“pro­voa­că te­a­mă,es­te pen­tru că tri­mi­te la mi­to­lo­gia gre­a­că și la ima­gi­nea Cen­tau­ru­lui, cre­a­tu­ră ju­mă­ta­te-om, ju­mă­ta­te-cal. Deși me­di­cii vor să cal­me­ze te­me­ri­le, lo­gi­ca mer­ge mai de­par­te: Da­că pu­tem cul­ti­va o ce­lu­lă uma­nă pe un em­bri­on ani­mal pen­tru cre­a­rea unui pan­cre­as,de exem­plu,de ce să nu încer­căm ace­lași lu­cru cu un crei­er? Și te­me­ri­le re­vin.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.