Întârzi­e­ri­le la pla­tă cresc sem­ni­fi­ca­tiv în me­di­ul de bu­si­ness, in­sol­ven­ţe­le scad, iar ra­di­e­ri­le cresc

Nu­mă­rul com­pa­ni­i­lor în in­sol­ven­ţă a scă­zut cu 33%, dar a cres­cut nu­mă­rul fir­me­lor ra­dia­te, iar întârzi­e­ri­le la pla­tă cresc sem­ni­fi­ca­tiv, re­le­vă un stu­diu Co­fa­ce.

Romania Libera - - Economie - florin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

A scă­zut cu 33% nu­mă­rul de com­pa­nii in­sol­ven­te, în con­tex­tul creş­te­rii eco­no­mi­ce re­a­le de 5,1%. Cu toa­te aces­tea, însă, evo­lu­ţia ma­cro nu e sus­te­na­bi­lă, din cau­za unor de­ze­chi­li­bre: adânci­rea de­fi­ci­tu­lui fis­cal cu 81%, în pri­mul se­mes­tru; cea mai ri­di­ca­tă in­fla­ţie anua­lă din UE, de 4,1%; creş­te­rea de­fi­ci­tu­lui co­mer­cial; de­pre­ci­e­rea mo­ne­dei na­ţi­o­na­le. Co­fa­ce ara­tă că scă­de­rea in­sol­ven­ţe­lor es­te com­pen­sa­tă de creş­te­rea fir­me­lor ra­dia­te, întârzi­e­ri­le la pla­tă cresc sem­ni­fi­ca­tiv, iar com­pa­ni­i­le mari se con­frun­tă cu un me­diu eco­no­mic di­fi­cil. Fir­me­le în in­sol­ven­ţă, pe par­cur­sul pri­mu­lui se­mes­tru al anu­lui, au ge­ne­rat ce­le mai mici pi­er­deri fi­nan­cia­re din ul­ti­mii 10 ani. Dis­tri­bu­ţia re­gi­o­na­lă a in­sol­ven­ţe­lor re­flec­tă scă­de­rea ge­ne­ra­li­za­tă la ni­vel nați­o­nal: 20% în toa­te re­gi­u­ni­le, con­form Ager­pres. Aproa­pe trei sfer­turi din scă­de­rea in­sol­ven­ţe­lor apar pe seg­men­tul com­pa­ni­i­lor ce nu au de­pus de­cla­ra­ţi­i­le fi­nan­cia­re (37%), nu au înre­gis­trat veni­turi (14%) sau ci­fra de afa­ceri din anul 2018 a fost sub 100.000 de eu­ro (27%). Scă­de­rea in­sol­ven­ţe­lor e anu­la­tă de creş­te­rea nu­mă­ru­lui com­pa­ni­i­lor ra­dia­te (+76%), ast­fel că nu­mă­rul fir­me­lor ce şi-au între­rupt ac­ti­vi­ta­tea în pri­mul se­mes­tru e de 85.960, în creş­te­re cu 36% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut.

Po­la­ri­za­re

Me­di­ul de afa­ceri ră­mâne po­la­ri­zat. Pri­me­le 1.000 de com­pa­nii con­cen­tre­a­ză ju­mă­ta­te din veni­tu­ri­le ce­lor 500.000 de fir­me ac­ti­ve din Ro­mânia. În pri­mul se­mes­tru, s-au des­chis 3.058 de noi pro­ce­duri de in­sol­ven­ţă, fa­ţă de 4.562 în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut. Nu­mă­rul com­pa­ni­i­lor mari în in­sol­ven­ţă e în scă­de­re cu aproa­pe 40%, ajun­gând la 174, ce­ea ce e mi­ni­mul ul­ti­mu­lui de­ce­niu. To­tu­şi, in­ves­ti­ţi­i­le scad, du­ra­ta de ro­ta­ţie a sto­cu­lui creş­te, “vi­te­za co­lec­tă­rii cre­an­ţe­lor ră­mâne la un ni­vel ra­pid, iar pro­fi­tu­ri­le sunt rein­ves­ti­te pen­tru scă­de­rea gra­du­lui de înda­to­ra­re, aces­tea fi­ind as­pec­te­le di­fi­ci­le cu ca­re se con­frun­tă aces­te com­pa­nii”, ara­tă Co­fa­ce. Pri­me­le trei sec­toa­re cu in­sol­ven­ţe sunt Co­mer­ţul cu ri­di­ca­ta şi dis­tri­bu­ţia (480), Con­struc­ţi­i­le (438) şi Co­mer­ţul cu amă­nun­tul (387).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.