Par­ti­dul lui Tãri­ce­a­nu

a arãtat cã nu mai are su­flu si nu se poa­te ri­di­ca

Romania Libera - - Op&ed - MARIUS GHILEZAN

Viața po­li­ti­că, în ci­u­da evi­de­nțe­lor, are o arit­me­ti­că po­li­ti­că. Nu ai su­fi­ci­en­te vo­turi în fo­ru­ri­le le­gi­u­i­toa­re, nu con­te­zi. Nu con­duci des­tu­le pri­mă­rii, nu te știe tal­pa ță­rii.

Am mai spus-o,zi­ua de mâi­ne nu se­a­mă­nă ni­ci­o­da­tă cu cea de ieri. Nu nu­mai sof­tu­ri­le se re­se­te­a­ză, ci și pa­no­plia de fi­guri re­pre­zen­ta­ti­ve.

În ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, par­ti­dul lui Tă­ri­ce­a­nu a ară­tat că nu mai are su­flu și nu se poa­te ri­di­ca, fi­ind nu­mă­rat la punc­te, nu nu­mai de că­tre cei din afa­ra for­mați­u­nii, cât și de cei din in­te­ri­or. Fă­ră vla­ga unei re­lan­sări, a op­tat pen­tru so­luția la înde­mână. Com­pro­mi­sul unei alia­nțe. Da­că pri­vim de aproa­pe, ce­le do­uă

Am mai spus-o, zi­ua de mâi­ne nu se­a­mă­nă ni­ci­o­da­tă cu cea de ieri. Nu nu­mai sof­tu­ri­le se re­se­te­a­ză, ci și pa­no­plia de fi­guri re­pre­zen­ta­ti­ve. par­ti­de nu par su­rori, deci nu e un in­cest po­li­tic.

Ca un sim­plu ob­ser­va­tor,mă­su­rând și eva­luând proi­e­cți­i­le de vi­i­tor ale no­u­lui cu­plu po­li­tic, unul venind de sus și altul de jos,to­tul pa­re,de la mij­loc vor­bind, în echi­li­bru. Am­be­le for­mați­uni au ex­pe­ri­e­nța gu­ver­nă­rii,ce­ea ce nu se poa­te gă­si în au­toin­ti­tu­la­ta „a treia fo­rță“, adi­că USR-PLUS.

Si­gur că no­ua alia­nță va încer­ca să ocu­pe ecar­tul ex­trem de larg și de ge­ne­ros al for­mați­u­ni­lor apă­ru­te din spu­ma mă­rii,cu un li­der des­pre ca­re nu știm mai ni­mic,de­cât că s-a năs­cut în aca­re­tul ab­sor­bți­i­lor de fon­duri eu­ro­pe­ne,mu­sai în zo­ne­le PSD.

E ne­voie de o alter­na­ti­vă la aven­tu­ris­mul de tip ne­o­mar­xist. Poa­te că ma­re­le li­be­ral Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu își amin­tește de pre­de­ce­so­rul său,Ge­or­ge Mârzes­cu, unul din­tre pri­mii oa­meni po­li­tici din Eu­ro­pa,ca­re a sto­pat prin le­ge ex­pan­si­u­nea fla­ge­lu­lui cri­mi­nal al bo­lșe­vis­mu­lui.Doar du­pă gre­ve­le de la De­troit și Chi­ca­go din anii ᾽30 ame­ri­ca­nii au in­ter­zis prin le­ge ce­lu­le­le can­ce­roa­se ale in­farc­tu­lui po­li­tic nu­mit Re­vo­luția din oc­tom­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.