la ni­ve­lul men­ta­li­tății

MAI tre­bu­ie re­for­mat din te­me­lii

Romania Libera - - Op&ed -

Da­că o fe­meie, ca­re a avut o re­lație con­sen­sua­lă, vi­ne și-ți re­cla­mă că nu mai vrea să ai­bă acea re­lație, tre­bu­ie s-o aperi po­tri­vit plânge­rii ei, de-asta ești plă­tit – nu să faci psi­ha­na­li­za re­cla­man­tei.

Ce se ve­de cu ochi­ul li­ber es­te con­du­i­ta dis­pe­ra­tă, îndrep­ta­tă, pe de o par­te, spre li­mi­ta­rea an­che­tei – ci­ne știe ci­ne se află pe lis­ta con­tac­te­lor cri­mi­na­lu­lui... – și, pe de alta,spre opa­ci­za­rea ei.To­tul e con­fi­de­nțial. Lu­cruri noi nu se află de la ofi­cia­li­tăți,ci de la avo­cații apă­ră­rii – ca­re evi­dent că, pen­tru a se bă­ga în se­a­mă la te­le­vi­zor,„dau din ca­să“in­for­mații ce pot dău­na an­che­tei. În acest vid de in­for­mații, nu e de mi­ra­re că pre­sa scrie un vraf de sce­na­rii, in­to­xi­când vo­lens-no­lens opi­nia pu­bli­că. Lip­sa de co­mu­ni­ca­re din par­tea au­to­ri­tăți­lor fa­ce ca po­po­rul să de­vi­nă mai ne­bun de­cât ne­bu­nul. Chiar și dl Cum­pă­nașu – fă­ră a că­rui zba­te­re ex­traor­di­na­ră acest caz nu ar fi ajuns la no­to­ri­e­ta­tea de acum – pa­re că mu­tă ac­cen­tul cri­tic de pe au­to­ri­tăți­le așa-zis teh­ni­ce (Po­liție, Par­chet, STS etc.), ca­re pu­te­au efec­tiv să împi­e­di­ce cri­ma, pe au­to­ri­tăți­le le­gis­la­ti­ve (par­la­men­ta­rii lo­ca­li), de­mers oa­re­cum pla­to­nic întru­cât ni­ci­u­nul nu re­cu­noaște vreo le­gă­tu­ră ne­po­tri­vi­tă – nici us­tu­roi n-au mâncat cu in­ter­lo­pii lo­ca­li,nici gu­ra nu le mi­roa­se. Es­te evi­dent că, ori­câți șe­fi s-ar schim­ba, pu­roi­ul ră­mâne, pen­tru că se află la ba­ză, iar ba­za și su­pras­truc­tu­ra nu se dau în gât re­ci­proc. MAI tre­bu­ie re­for­mat din te­me­lii la ni­ve­lul men­ta­li­tății.Nici chiar mi­nis­trul Fi­for – ca­re în aces­te 45 de zi­le de in­te­ri­mat își joa­că vi­i­to­rul po­li­tic – nu pa­re să înțe­le­a­gă mo­men­tul.Re­lo­ca­rea fos­tu­lui șef al Po­liți­ei – Bu­da – ca șef al Po­liți­ei de Fron­ti­e­ră es­te ri­zi­bi­lă.Asta e reîmpros­pă­ta­rea ca­re ni s-a pro­mis? La fel, nu­mi­ri­le ce­lor doi (Cu­coș – la Jan­dar­me­ria Bu­cu­rești, du­pă ce a fost im­pli­cat, anul tre­cut, în eveni­men­te­le din

10 au­gust, și Dră­gan – pur­tă­tor de cu­vânt MAI, du­pă ce, în ace­e­ași ca­li­ta­te, dar la Po­liție, a avut ghi­ni­o­nul de a da ex­pli­cații pri­vind de­zas­trul de la Ca­ra­cal) sunt cel puțin tot atâtea greșe­li po­li­ti­ce, da­că nu și pro­fe­si­o­na­le. Chiar nu se înțe­le­ge că po­li­ti­ca se fa­ce cu per­ce­pții? Chiar nu se mai gă­se­au alte per­soa­ne în afa­ră de ori­ce critică și de ori­ce con­tro­ver­să?

La MAI tre­bu­ie înfi­i­nțat un fel de ba­ta­li­on de de­zin­to­xi­ca­re, în ca­re lu­cră­to­rii ca­re își bat joc de ce­tățeni să fie re­e­du­cați, să fie scoși din pre­ju­de­căți­le me­di­e­va­le și aduși în mo­der­ni­ta­te. Da­că o fe­meie, ca­re a avut o re­lație con­sen­sua­lă,vi­ne și-ți re­cla­mă că nu mai vrea să ai­bă acea re­lație,tre­bu­ie s-o aperi po­tri­vit plânge­rii ei,de-asta ești plă­tit – nu să faci psi­ha­na­li­za re­cla­man­tei.Punct. Poa­te să se răz­gânde­as­că de 20 de ori și săți ce­a­ră aju­to­rul tot de 20 de ori. De fi­e­ca­re da­tă, o aperi la fel. Punct. Asta înse­am­nă po­lițist în se­co­lul 21 în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Sunt 50 la su­tă far­se? Ăsta e po­po­rul. La așa po­por, așa po­lițiști. Da­că nu, să mu­tăm Ro­mânia îna­poi în feu­da­lism, de un­de, în mul­te pri­vi­nțe,n-a ieșit încă. Din­co­lo de ori­ce far­să, ce­ea ce te iz­bește la acești in­di­vi­zi es­te con­ti­nua ten­ta­ti­vă de mi­ni­ma­li­za­re a plânge­rii pe­ten­tu­lui, to­ta­la lor de­tașa­re de pro­ble­me­le „tri­via­le“ale ce­tățe­a­nu­lui de rând, de ne­voi­le lui, de ape­lu­ri­le lui de aju­tor, in­clu­siv ne­gli­ja­rea to­ta­lă a pre­venți­ei in­fra­cți­o­na­li­tății, ca și când sar­ci­na de apă­ra­re și pro­te­ja­re a ce­tățe­a­nu­lui i-ar de­ran­ja te­ri­bil,le-ar sta ca un ghim­pe în coas­tă,fi­ind o a șa­sea roa­tă la că­ruță prin­tre sar­ci­ni­le de ser­vi­ciu (ca­re or fi ce­le­lal­te??).În re­a­li­ta­te es­te chiar sar­ci­na lor de că­pă­tâi, al­fa și ome­ga me­ni­rii lor, a rați­u­nii lor pro­fe­si­o­na­le – dar nu le spu­ne ni­meni.

Înclif­tați în uni­for­ma sta­tu­lui ca într-o go­goașă, ca niște co­coni grași și ru­meni, trăiți bi­ne, cot la cot cu Ber­cea-Mon­dia­lii lo­ca­li – du­pă mo­de­lul in­sti­tu­it prin 2014, chiar de la Co­tro­ceni, de dl Bă­ses­cu –, par­ti­ci­pa­nți ne­o­bo­siți, cu băr­bi­i­le un­su­roa­se,la fes­ti­nuri sar­da­na­pa­ni­ce,ca­re se la­să, la de­sert, cu di­ver­se „de­li­ca­te­se“, aghez­mu­i­te cu ma­ne­le vul­ga­re (în tex­tul că­ro­ra se uri­nea­ză pe Dias­po­ră, ve­zi ca­zul dlui Bă­dă­lău), gro­fii spe­ci­fici far­sei de­mo­cra­ti­ce ro­mâne trăi­esc într-o de­văl­mășie con­ti­nuă cu in­ter­lo­pii lo­ca­li, la ca­re, la anan­ghie, ape­le­a­ză să le re­zol­ve pro­ble­me­le de ser­vi­ciu. Cu toții joa­că în alt film de­cât cel ca­re ru­le­a­ză în ță­ri­le oc­ci­den­ta­le, în ca­re struc­tu­ri­le omo­lo­ge n-au as­cen­de­nța bo­lșe­vic-re­pre­si­vă a ce­lor de la noi și nici nu fra­ter­ni­ze­a­ză pro­gra­ma­tic cu hoții. Mul­te smin­te­li se pot ani­hi­la, dar cul­tu­ra dis­prețu­lui față de po­pu­lație în for­mă con­ti­nua­tă nu poa­te fi nici ani­hi­la­tă, nici ex­tir­pa­tă. E ches­tie de ADN.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.