Sta­tul a mai lan­sat o me­to­dă in­ge­ni­oa­să, prin ca­re îşi ia sin­gur veni­tu­ri­le, fă­cându-le chel­tu­i­e­li Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor a pu­bli­cat proi­ec­tul or­do­nan­ţei de re­du­ce­re a pos­tu­ri­lor din apa­ra­tul de stat, ma­jo­ra­re a ac­ci­zei la ţi­ga­re­te şi in­tro­du­ce­re a ta­xei p

Romania Libera - - Economie - @ro­ma­nia­li­be­ra.ro flo­rin.bu­des­cu

Acci­za la ţi­ga­re­te e ma­jo­ra­tă pen­tru a fi evi­tat in­frin­ge­men­tul con­tra Ro­mâni­ei. Di­rec­ti­va 2011/64/UE sta­bi­leş­te ca acci­za glo­ba­lă la ţi­ga­re­te să re­pre­zin­te cel pu­ţin 60% din pre­ţul me­diu pon­de­rat de vânza­re cu amă­nun­tul al ţi­ga­re­te­lor eli­be­ra­te pen­tru con­sum. De la 1 sep­tem­brie, acci­za la ţi­ga­re­te creş­te de la 483,74 lei/1.000 de ţi­ga­re­te la 503,97 lei/1.000 de ţi­ga­re­te. Ta­xa pe za­hă­rul din ră­co­ri­toa­re e in­tro­du­să pen­tru că în UE 52% din po­pu­la­ţia adul­tă es­te în pre­zent su­pra­pon­de­ra­lă, iar din ace­as­ta 17% su­fe­ră de obe­zi­ta­te. Epi­de­mia de obe­zi­ta­te con­sti­tu­ie o po­va­ră imen­să a sis­te­me­lor de să­nă­ta­te. De ase­me­nea, se re­le­vă ci­fre îngri­jo­ră­toa­re şi în ca­zul obe­zi­tă­ţii in­fan­ti­le, cu re­per­cu­si­uni im­por­tan­te asu­pra să­nă­tă­ţii vi­i­to­ru­lui adult. Ac­tul nor­ma­tiv mai pro­pu­ne di­mi­nua­rea nu­mă­ru­lui de pos­turi din ca­bi­ne­tul se­cre­ta­ru­lui de stat, sub­se­cre­ta­ri­lor de stat şi asi­mi­la­ţi­lor aces­to­ra, din mi­nis­te­re­le şi apa­ra­tul de lu­cru al Gu­ver­nu­lui, pre­cum şi ce­le afe­ren­te ca­bi­ne­tu­lui con­du­că­to­ru­lui de or­gan de spe­cia­li­ta­te al admi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce cen­tra­le, cu rang de se­cre­tar de stat. Se pro­pu­ne com­ple­ta­rea alin. (2) al art. 548, din OUG 57/2019 pri­vind Co­dul Admi­nis­tra­tiv, re­fe­ri­tor la eli­be­ra­rea din func­ţie a per­soa­ne­lor din ca­bi­ne­tul dem­ni­ta­ru­lui, ca ur­ma­re a acor­du­lui păr­ţi­lor şi des­fi­in­ţă­rii pos­tu­lui ocu­pat de sa­la­riat.

Bu­ge­ta­rea, la fa­za jo­cu­lui de „unu-la-trei“

Mi­nis­te­re­le şi Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui vor su­pu­ne spre apro­ba­re Gu­ver­nu­lui proi­ec­te de ac­te nor­ma­ti­ve, prin ca­re nu­mă­rul to­tal de pos­turi de se­cre­tar, sub­se­cre­tar de stat şi func­ţii asi­mi­la­te aces­to­ra, la ni­ve­lul tu­tu­ror mi­nis­te­re­lor, pre­cum şi al ce­lor­lal­te in­sti­tu­ţii şi au­to­ri­tă­ţi pu­bli­ce din su­bor­di­nea/coor­do­na­rea Gu­ver­nu­lui sau a mi­nis­te­re­lor se va re­du­ce cu 50%.

Pen­tru pos­tu­ri­le la ca­re au fost înce­pu­te pro­ce­du­ri­le de or­ga­ni­za­re a con­cur­su­ri­lor an­te­ri­or in­tră­rii în vi­goa­re a aces­tei or­do­nan­ţe, se con­ti­nuă pro­ce­du­ri­le de ocu­pa­re. Du­pă in­tra­rea în vi­goa­re a or­do­nan­ţei, or­do­na­to­rii de cre­di­te pot ocu­pa prin con­curs sau exa­men pos­turi con­form prin­ci­pi­u­lui ”unu-la-trei” din to­ta­lul pos­tu­ri­lor ca­re se vor va­can­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.