Echi­li­brul men­tal şi fi­zic, ci­tit pe chip

Psi­hi­cul uman es­te na­tiv înzes­trat cu do­rin­ţa de a gă­si ar­gu­men­te pen­tru a do­ve­di că “avem drep­ta­te” atunci când cre­dem un anu­me as­pect, iar con­vin­ge­ri­le noas­tre ne fo­cu­se­a­ză aten­ţia asu­pra ace­lor as­pec­te din ju­rul nos­tru ca­re le sus­ţin.

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Da­că avem con­vin­ge­rea că viața es­te grea, vom ob­ser­va as­pec­te­le le­ga­te de ob­sta­co­le, iar da­că avem con­vin­ge­rea că viață es­te ușoa­ră, vom ob­ser­va re­sur­se și opor­tu­ni­tăți; și to­tul vi­ne în spri­ji­nul ne­voii psi­hi­cu­lui de a ne da drep­ta­te. În opi­nia cu­nos­cu­tu­lui psi­ho­log Laura Maria Cojocaru, ati­tu­di­nea de “au­to­con­vin­ge­re” de­vi­ne sa­bo­taj în re­lația cu si­ne, dar și în re­la­ţia cu cei­lal­ţi. Spe­cia­lis­tul con­si­de­ră că ace­as­tă ati­tu­di­ne es­te uti­lă în viața noas­tră atunci când con­vin­ge­ri­le ne aju­tă să creștem, să evo­luăm, să ne me­nți­nem mo­ti­vația că­tre atin­ge­rea obi­ec­ti­ve­lor, să fim fle­xi­bi­li, să pu­tem ac­cep­ta, ier­ta, iu­bi, res­pec­ta pe cei­la­lți sau chiar pe noi înși­ne. Ast­fel, “au­to­con­vin­ge­rea” poa­te fi uti­lă atunci când ale­gem 5 as­pec­te de ba­ză:

1. Cre­di­nța: să cre­dem în noi înși­ne și în pro­pri­i­le re­sur­se, să cre­dem în viață, să cre­dem că fi­e­ca­re „pro­ble­mă” are cel puțin o so­luție. 2. Fle­xi­bi­li­ta­tea: să ră­mânem fle­xi­bi­li în a păs­tra ce es­te util în con­vin­ge­ri­le noas

LAURA MARIA COJOCARU, psi­ho­log

tre și a schim­ba ce nu ne mai es­te de fo­los.

3. Accep­ta­rea: să ac­cep­tăm că pă­re­rea noas­tră nu es­te sin­gu­ra va­la­bi­lă și că pu­tem gă­si mo­da­li­tăți de gândi­re ca­re să ne adu­că mai aproa­pe de re­zul­tat.

4. Cu­ri­o­zi­ta­tea: să ră­mânem cu­ri­oși în a des­co­peri noi și noi va­rian­te mai ra­pi­de, mai ușoa­re și mai plă­cu­te pen­tru atin­ge­rea obi­ec­ti­ve­lor.

5. Cre­a­ti­vi­ta­tea: să ne fo­lo­sim cre­a­ti­vi­ta­tea pen­tru a con­strui ce­va nou și mai bun, plă­cut și/sau po­tri­vit pen­tru noi.

Da­că in­sist să cred că cei­la­lți nu mă apre­cia­ză, nu mă înțe­leg, nu mă ac­cep­tă, nu mă iu­besc sau că au ce­va per­so­nal cu mi­ne, voi ob­ser­va în ati­tu­di­nea lor exact ele­men­te­le ca­re-mi vor con­fir­ma con­vin­ge­ri­le.“

Au­to­con­vin­ge­rea es­te im­pre­sia ba­za­tă pe pă­re­ri­le ce­lor­lal­ţi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.