SIS­TE­MUL CARDULUI DE SĂNĂTATE, PE MA­SA DNA

Un ra­port întoc­mit de Cor­pul de Con­trol al Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii re­le­vă o se­rie de ne­re­gu­li co­mi­se de func­ţi­o­na­rii Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Asi­gu­rări de Sănătate, in­clu­siv po­si­bi­li­ta­tea ca per­soa­ne neau­to­ri­za­te să ai­bă ac­ces la da­te­le me­di­ca­le ale ro­mâni­lor.

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Po­tri­vit ra­por­tu­lui, s-au chel­tu­it zeci de mi­li­oa­ne de eu­ro din bani pu­blici și din fon­duri eu­ro­pe­ne pen­tru întreți­ne­rea ce­lui mai ma­re sistem in­for­ma­tic al ță­rii ca­re dea­bia mar­ţi, 6 au­gust, a fost re­pus în func­ţi­u­ne, du­pă aproa­pe 40 de zi­le de blo­ca­je. Mi­nis­trul Să­nă­tății, Sorina Pintea, a tri­mis la DNA do­cu­men­te­le ca­re ates­tă ne­re­gu­li­le. De pil­dă, CNAS a chel­tu­it în 2016 nu mai pu­ţin de 4 mi­li­oa­ne de eu­ro unei fir­me IT ca­re ar fi tre­bu­it să asi­gu­re men­te­na­nța și su­por­tul teh­nic, însă ace­as­ta nu a in­ter­venit, mo­ti­vând că de­fec­ţi­u­ni­le sunt an­te­ri­oa­re sem­nă­rii con­trac­tu­lui. În plus, pes­te 25 de mi­li­oa­ne de eu­ro din fon­duri eu­ro­pe­ne au fost in­ves­ti­te pen­tru in­stru­i­rea teh­ni­că a mai mul­tor an­ga­ja­ţi ai CNAS ca­re să asi­gu­re

SORINA PINTEA, mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii

între­ţi­ne­rea plat­for­mei elec­tro­ni­ce a asi­gu­ră­ri­lor de sănătate. Cu toa­te aces­tea, doar un sin­gur sa­la­riat avea ace­as­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te. Fos­tul preșe­din­te in­te­ri­mar al in­sti­tu­ţi­ei, Răz­van Vul­că­nes­cu, in­ten­ţi­o­na să an­ga­je­ze spe­cia­liști în IT pro­mi­ţându-le sa­la­rii co­lo­sa­le. Ra­por­tul mai ara­tă că, în 2017, plat­for­ma in­for­ma­ti­că a avut hi­be ma­jo­re de se­cu­ri­ta­te, iar per­soa­ne neau­to­ri­za­te au pu­tut ac­ce­sa da­te­le me­di­ca­le ale pa­ci­en­ţi­lor. Fir­ma ca­re ar tre­bui să asi­gu­re men­te­na­nța sis­te­mu­lui IT al cardului de sănătate (CEAS) și a plat­for­mei IT a asi­gu­ră­ri­lor de sănătate (PIAS) a fost de­sem­na­tă pe 30 iu­nie 2016. Es­te vor­ba de SC Te­am Net Inter­na­ti­o­nal SA, com­pa­nia fon­da­tă de fos­tul par­la­men­tar Se­bas­tian Ghiță, iar va­loa­rea con­trac­te­lor a fost anu­nța­tă atunci la pes­te cinci mi­li­oa­ne de eu­ro, ce­le do­uă con­trac­te aco­pe­rind o pe­ri­oa­dă de trei ani.

Indo­le­nța şi ne­pă­sa­rea uno­ra au dus la func­ţi­o­na­rea proas­tă a aces­tui sistem. Vi­no­vații tre­bu­ie să plă­te­as­că.“

Plat­for­ma in­for­ma­ti­că a CNAS a cos­tat 775 de mi­li­oa­ne de lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.