Tot mai aproa­pe de pas­ti­la an­ti-obe­zi­ta­te

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cer­ce­tă­to­rii de la Uni­ver­si­ta­tea din Mi­chi­gan au iden­ti­fi­cat un hor­mon pro­dus de fi­cat, ca­re înce­ti­nește me­ta­bo­lis­mul. Hor­mo­nul se nu­mește TSK (tsu­kus­hi) și,da­că es­te se­cre­tat în can­ti­tă­ţi anor­ma­le, apa­re ris­cul de obe­zi­ta­te. Spre exem­plu, ni­ve­lul aces­tui hor­mon crește atunci când or­ga­nis­mul es­te ex­pus la tem­pe­ra­turi foar­te scă­zu­te. Po­tri­vit Dai­ly Mail, ex­pe­ri­men­te­le re­a­li­za­te pe co­bai au de­mon­strat că acest hor­mon poa­te fi blo­cat și ast­fel me­ta­bo­lis­mul es­te sti­mu­lat să ar­dă mai mul­te ca­lo­rii.O pas­ti­lă an­ti-obe­zi­ta­te ar adu­ce și alte be­ne­fi­cii im­por­tan­te pe lângă pi­er­de­rea în greu­ta­te.De pil­dă,blo­ca­rea aces­tui hor­mon poa­te să sca­dă ni­ve­lul gli­ce­mi­ei și al tri­gli­ce­ri­de­lor, ast­fel încât îmbu­nă­tățește sta­rea ge­ne­ra­lă de sănătate. Oa­me­nii de ști­in­ţă vor să obți­nă un tra­ta­ment efi­ci­ent și si­gur pen­tru oa­meni,ca­re să re­du­că ris­cul de îngrășa­re.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Ro­mânia es­te pe lo­cul 2 în Eu­ro­pa la obe­zi­ta­te in­fan­ti­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.