Împru­mu­tat la Chin­dia Târgo­viște, pen­tru ca­re mar­ca­se de­ja do­uă go­luri în acest se­zon, Mi­hai Nei­cu­ţes­cu s-a întors la gru­pa­rea din Ște­fan cel Ma­re. Di­na­mo îl „re­pa­tria­ză“pe Mi­hai Nei­cuțes­cu

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Deși în va­ră își dă­du­se­ră ac­cep­tul ca ju­că­to­rul să ră­mână sub co­man­da lui Vi­o­rel Mol­do­van până la fi­na­lul se­zo­nu­lui, înce­pu­tul de­zas­tru­os de cam­pi­o­nat i-a fă­cut pe di­na­mo­viști să-și schim­be opți­u­nea.Con­du­că­to­rii clu­bu­lui alb-roșu l-au «re­pa­triat» pe ata­can­tul de 20 de ani, du­pă ce aces­ta a de­bu­tat cum nu se pu­tea mai bi­ne în Li­ga I și a mar­cat de do­uă ori pen­tru dâmbo­vițeni. Mi­hai Nei­cuțes­cu a fă­cut de­ja pri­mul an­tre­na­ment la ba­za de la Săf­ti­ca. „Mă întorc cu su­fle­tul des­chis la Di­na­mo și sper să reușesc de ace­as­tă da­tă să mă im­pun și să mar­chez cât mai mul­te go­luri în tri­co­ul pe ca­re am vi­sat să-l îmbrac din co­pi­lă­rie”, a de­cla­rat fot­ba­lis­tul re­venit de la Chin­dia. Eugen Ne­a­goe îl apre­cia­ză pe Nei­cuțes­cu pen­tru că aces­ta poa­te evo­lua pe mai mul­te pos­turi. Chiar da­că po­ziția sa de ba­ză es­te de al doi­lea ata­cant, fot­ba­lis­tul de 20 de ani joa­că la fel de bi­ne și ca mij­lo­caș de ban­dă stânga sau dre­ap­ta, așa că poa­te fi o va­rian­tă pen­tru Mol­do­ve­a­nu și So­res­cu, dar și pen­tru ata­ca­nții Mon­tini și Da­ni­el Po­pa. Nei­cuțes­cu ar pu­tea să îmbra­ce tri­co­ul lui Di­na­mo chiar con­tra Chin­di­ei, în me­ci­ul pe ca­re ce­le do­uă for­mații îl vor dis­pu­ta vi­neri, 16 au­gust, la Ploi­ești.

Răz­van Lu­ces­cu a de­bu­tat cu drep­tul pe ban­ca lui Al Hi­lal, du­pă ce for­mația sa a câști­gat cu 4-2 în op­ti­mi­le de fi­na­lă ale Li­gii Cam­pi­o­ni­lor Asi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.