UBER, CEL MAI MA­RE CEN­TRU REGIONAL DE ASISTENŢĂ

Romania Libera - - Auto - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Com­pa­nia Uber a inau­gu­rat la Bu­cu­reş­ti cel mai ma­re cen­tru din Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Est ca­re ofe­ră asistenţă că­tre şo­fe­rii şi par­te­ne­rii fir­mei din Ro­mânia, cen­tru la ca­re aceş­tia pot in­tra în con­tact di­rect cu re­pre­zen­tan­ţii Uber pen­tru a dis­cu­ta di­ver­se pro­ble­me. Ma­na­ge­rul de Ope­ra­ţi­uni Su­port pen­tru Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Est al Uber, An­dre­ea Ti­că­rău, a pre­ci­zat că acest cen­tru are 11 ex­per­ţi dis­po­ni­bi­li pen­tru in­te­rac­ţi­u­nea cu şo­fe­rii şi par­te­ne­rii Uber Ro­mânia.

„Inves­ti­ţia se ri­di­că la un sfert de mi­li­on de do­lari, no­ul spa­ţiu are 320 me­tri pă­tra­ţi şi es­te gândit în a le oferi şo­fe­ri­lor şi par­te­ne­ri­lor noş­tri cel mai bun su­port. Cen­trul din Ro­mânia es­te cel mai ma­re din Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Est. Pen­tru noi es­te un cen­tru im­por­tant de­oa­re­ce aces­ta es­te sin­gu­rul loc în ca­re şo­fe­rii şi par­te­ne­rii au opor­tu­ni­ta­tea de a co­mu­ni­ca în per­soa­nă cu mem­brii echi­pei Uber. Avem aici între­a­ga echi­pă, 11 ex­per­ţi. Sunt cei ca­re îi aju­tă pe şo­fe­rii şi par­te­ne­rii noş­tri zi de zi, sunt foar­te bi­ne pre­gă­ti­ţi atât în a îi aju­ta pe şo­fe­rii şi cu­ri­e­rii noi, cât şi pe cei cu mai mul­tă ex­pe­ri­en­ţă ca­re

pot întâmpi­na di­ver­se di­fi­cul­tă­ţi”, a pre­ci­zat An­dre­ea Ti­că­rău. Ace­as­ta a ex­pli­cat că şo­fe­rii şi par­te­ne­rii Uber pot ape­la la no­ul cen­tru pen­tru a pri­mi con­sul­tan­ţă în ur­ma unor con­flic­te cu cli­en­ţii.

„Şo­fe­rii ne vi­zi­te­a­ză pen­tru cre­a­rea con­tu­ri­lor, pen­tru a pri­mi in­for­ma­ţii în le­gă­tu­ră cu uti­li­za­rea apli­ca­ţi­ei, di­ver­se in­ci­den­te, ac­ci­den­te şi poa­te chiar une­le con­ver­sa­ţii di­fi­ci­le cu uti­li­za­to­rii. Şo­fe­rii ne mai vi­zi­te­a­ză pen­tru că do­resc să îşi dis­cu­te ra­tin­gul. (...) De ase­me­nea, şo­fe­rii ne mai vi­zi­te­a­ză pen­tru a ne pre­da obi­ec­te pi­er­du­te de pa­sa­geri în tim­pul cur­se­lor, pe ca­re noi încer­căm să le îna­poi­em pro­pri­e­ta­ri­lor.Am afi­şat un mic mu­zeu al lu­cru­ri­lor pe ca­re le-am gă­sit în tim­pul cur­se­lor Uber, avem chiar şi un as­pi­ra­tor - toa­te sunt ne­re­ven­di­ca­te, dar noi le păs­trăm pen­tru ori­ce even­tua­li­ta­te”, a adău­gat re­pre­zen­tan­ta Uber. Ma­na­ge­rul ge­ne­ral al Uber Ro­mânia, Ni­co­le­ta Schro­e­der, a pre­ci­zat că no­ul

cen­tru de su­port va aju­ta şo­fe­rii in­te­re­sa­ţi în pro­ce­sul de li­cen­ţi­e­re.

„Nu cred că e un se­cret pen­tru ni­meni că avem o no­uă le­gis­la­ţie, pen­tru ca­re noi am lup­tat mult, a fost un pro­ces foar­te lung, un­de­va la mai bi­ne de pa­tru ani. La fel de im­por­tan­tă con­si­de­răm că a fost şi pe­ti­ţia un­de mai bi­ne de 400.000 de oa­meni au ce­rut au­to­ri­tă­ţi­lor să re­gle­men­te­ze in­dus­tria de ri­de-sha­ring. Nu mai vor­bim nu­mai de un ser­vi­ciu mic, ci vor­bim de o între­a­gă in­dus­trie ca­re ofe­ră ser­vi­cii de ri­de-sha­ring. Aici ne aflăm, Ro­mânia se ală­tu­ră într-un fi­nal ce­lor­lal­te ţări ca­re au de­cis să im­ple­men­te­ze în mo­duri si­mi­la­re ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te. (...) Con­cret, vom avea re­pre­zen­tan­ţi de la şco­li­le de ates­ta­re pro­fe­si­o­na­lă, ca­re la pri­mul con­tact al unui şo­fer cu Uber vor oferi toa­te in­for­ma­ţi­i­le ne­ce­sa­re, fie că vor­bim de do­cu­men­te, fie că vor­bim de in­for­ma­ţii ce­ru­te de par­te­neri, toc­mai pen­tru a aju­ta par­te­ne­rii să tre­a­că de tes­te­le şi de pa­şii ne­ce­sari au­to­ri­ză­rii în tim­pul cel mai scurt”,a afir­mat Ni­co­le­ta Schro­e­der. Ma­na­ge­rul ge­ne­ral al Uber pen­tru Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Est, Ash Ke­bri­ti, a ca­rac­te­ri­zat des­chi­de­rea no­u­lui cen­tru de asistenţă drept un an­ga­ja­ment pen­tru pia­ţa ro­mâneas­că a Uber. „Ace­as­tă in­ves­ti­ţie, ca­re va­lo­re­a­ză un sfert de mi­li­on de do­lari, re­pre­zin­tă un an­ga­ja­ment pe ca­re ni l-am luat pen­tru pia­ţa re­pre­zen­ta­tă de Ro­mânia pen­tru Uber. Ci­fre­le vor­besc de la si­ne: în ul­ti­mii 4 ani s-au lan­sat ser­vi­cii de ri­des­ha­ring în 5 ora­şe ro­mâneş­ti: Bra­şov, Cluj,Ti­mi­şoa­ra,Bu­cu­reş­ti şi Ia­şi.Pe ter­men me­diu, vrem să de­venim o plat­for­mă mul­ti-mo­bi­lă, ce­ea ce e fe­lul ex­tra­va­gant de a spu­ne că vrem ca ori­ci­ne să des­chi­dă apli­ca­ţia şi să ajun­gă ori­un­de în mo­dul cel mai efi­ci­ent şi cel mai li­ber, fie că fo­lo­sesc ve­hi­cu­le, ve­hi­cu­le elec­tri­ce, bi­ci­cle­te, tro­ti­ne­te sau altce­va, adi­că fo­lo­sind toa­tă pa­le­ta de mij­loa­ce de tran­sport dis­po­ni­bi­le pen­tru a vă de­pla­sa aco­lo un­de vre­ţi, sau să vă adu­ce­ţi prânzul, sau pen­tru altce­va”, a co­men­tat ma­na­ge­rul ge­ne­ral al Uber pen­tru Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Est.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.