AMFITEATRU TNB. CINEMA SUB CERUL LI­BER

Pe TNB, până la sfârșit de sep­tem­brie, cul­tu­ra și ge­nu­ri­le ar­tis­ti­ce, di­ver­si­ta­tea şi dez­ba­te­rea es­ti­va­lă (dar şi cul­tu­ra­lă) se întâlnesc sub cerul nop­ţi­lor de va­ră, chiar la km 0 al Ca­pi­ta­lei, într-un pro­gram noc­turn in­ci­tant.

Romania Libera - - Cultură - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Din lu­na mai până la fi­nal de iu­lie, Amfiteatru TNB a ofe­rit 50 de eveni­men­te din­tre ce­le mai va­ria­te: spec­ta­co­le de te­a­tru și dans, con­cer­te de jazz, rock, folk etc. Artiş­ti ti­neri sau nu­me con­sa­cra­te au întâlnit sus pe te­a­tru un pu­blic nu­me­ros,des­chis,en­tu­ziast. De ase­me­nea,au­gust va fi o lu­nă pli­nă la AMFITEATRU. 31 de eveni­men­te sunt pre­gă­ti­te să um­ple să­li­le și no­pți­le de va­ră sus pe te­a­tru. Iar, din 4 au­gust,vă in­vi­tăm la Cinema sub cerul li­ber.

Pro­gra­mul „AMFITEATRU - no­pți de va­ră” sus pe te­a­tru va fi com­ple­tat cu seri de film: pe­li­cu­le pre­mia­te, avan­pre­mi­e­re, no­u­tăți, in­vi­tați și dis­cuții cu re­a­li­za­to­rii, toa­te pe aco­pe­rișul Te­a­tru­lui Nați­o­nal până pe 30 sep­tem­brie.Proi­ec­tul es­te re­a­li­zat în co­la­bo­ra­re cu TIFF Unli­mi­ted,plat­for­ma de stre­a­ming a Fes­ti­va­lu­lui Inter­nați­o­nal de Film Tran­sil­va­nia,și va cu­prin­de o se­le­cție cu ce­le mai bu­ne fil­me de la TIFF 2019.

Pri­ma proi­e­cție de la Amfiteatru TNB (du­mi­ni­că, 4 au­gust) a fost do­cu­men­ta­rul Ge­ne­rația Wood­stock (Wood­stock: Three Days that De­fi­ned a Ge­ne­ra­ti­on),lan­sat la 50 de ani de la fes­ti­va­lul ca­re avea să schim­be lu­mea.Ge­ne­rația Wood­stock a avut par­te de o proi­e­cție uni­că și de suc­ces în ca­drul TIFF. Prin­tre ti­tlu­ri­le pro­pu­se se nu­mă­ră fil­me pre­mia­te, fil­me apre­cia­te și fil­me în avan­pre­mi­e­ră, cum sunt: Mo­nos (r. Ale­jan­dro Lan­des), o po­ves­te des­pre su­pra­vi­ețu­i­re, pu­te­re și anar­hie, fil­mul câști­gă­tor al Tro­feu­lui Tran­sil­va­nia; Un om fi­del / L’hom­me fi­dèle, co­me­dia ro­man­ti­că re­gi­za­tă de Lo­u­is Gar­rel, cu La­e­ti­tia Cas­ta și Li­ly-Ro­se Depp, ca­re a câști­gat Pre­mi­u­lui Spe­cial al Ju­ri­u­lui și ca­re va ru­la în avan­pre­mi­e­ră,ur­mând să in­tre în cinema din 20 sep­tem­brie În pro­gra­mul ofe­rit de TIFF Unli­mi­ted se re­gă­sesc și alte ti­tluri din se­le­cția ediți­ei 2019 a TIFF,pre­cum Fe­meie în răz­boi / Wo­man at War (r.Be­ne­dikt Erlin­gsson), o po­ves­te im­pre­si­o­nan­tă a unei fe­mei de­ter­mi­na­te să-și du­că pla­nu­ri­le la bun sfârșit, dis­po­ni­bil pe unli­mi­ted.ti².ro, Vi­eți du­ble / Do­u­ble vi­es,o co­me­die bi­ne do­za­tă,cu Gu­il­lau­me Ca­net și Ju­li­et­te Bi­no­che,sem­na­tă de Oli­vi­er Assayas, re­cent lan­sa­tă în cinema, sau Su­ti­e­nul / The Bra, al mul­ti-pre­mia­tu­lui re­gi­zor, sce­na­rist și pro­du­că­tor ger­man Veit Hel­mer,cu Maia Mor­gen­stern în unul din ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.