Las-o în se­a­ma ro­bo­tu­lui ROBOTICA ȘI ARTA

Ce se întâmplă când arta și ro­bo­ţii se întâlnesc? Ace­as­tă între­ba­re es­te mo­ti­vul pen­tru ca­re Andrea Anner împreu­nă cu so­ţul și par­te­ne­rul său de afa­ceri, Thi­bault Bre­vet, și-au înce­put prac­ti­ca de co­la­bo­ra­re – nu­mi­tă AATB – anul tre­cut.

Romania Libera - - Internet - Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ab­sol­venți ai re­nu­mi­tei șco­li de ar­tă ECAL din Elveția - ea cu un Mas­ter în Ar­tă: De­sign de tip și el cu un Mas­ter în Arte Vi­zua­le –, in­cur­si­u­nea lui Anner și Bre­vet în au­to­ma­ti­za­rea in­dus­tria­lă s-a dez­vol­tat în ju­rul ideii de „Ro­bo­ti­că non-in­dus­tria­lă”.

Dar ce înse­am­nă acest lu­cru? Cum ar fi da­că un ro­bot v-ar pi­ep­tă­na pă­rul? Sau ar su­fla ba­loa­ne pen­tru a vă dis­tra co­pi­lul în timp ce pre­gă­tiți ci­na? AATB es­te o afa­ce­re ca­re se for­me­a­ză pe ba­za opor­tu­ni­tăți­lor ofe­ri­te, nu a opor­tu­ni­tăți­lor cău­ta­te.

Anner și Bre­vet au înce­put să ex­pe­ri­men­te­ze cu sis­te­me ro­bo­ti­za­te in­dus­tria­le acum trei ani du­pă ce au vă­zut UR la o con­fe­ri­nță. Li s-au pă­rut fas­ci­nan­te brațe­le ro­bo­ti­za­te și pro­ce­se­le de au­to­ma­ti­za­re in­dus­tria­lă și au

de­cis să înce­a­pă dez­vol­ta­rea dis­po­zi­ti­ve­lor ci­ne­ti­ce și in­te­rac­ti­ve – con­cen­trându-se pe in­te­ra­cți­u­ni­le om-mași­nă.În de­cur­sul aces­tor ac­ti­vi­tăți,Anner și Bre­vet au des­co­pe­rit că proi­ec­te­le lor mai com­ple­xe au înce­put să se ex­tin­dă or­ga­nic în pro­gra­me de ro­bo­ti­că în toa­tă re­gu­la. Fă­ră pre­gă­ti­re aca­de­mi­că în ro­bo­ti­că, au si­mțit că au un avan­taj cre­a­tiv ca­re le-ar pu­tea lip­si alto­ra din do­me­ni­ul ro­bo­ti­cii. De exem­plu, ma­jo­ri­ta­tea in­gi­ne­ri­lor în ro­bo­ti­că s-ar pu­tea să nu se gânde­as­că la pro­gra­ma­rea unui ro­bot pen­tru a in­strui o cla­să de yo­ga în grup.

Ate­li­er de Ro­bo-Yo­ga con­dus de AATB la Pro­cess Fes­ti­val, 2018. În ca­drul Yo­ga Per­for­man­ce fi­e­ca­re par­ti­ci­pant a pu­tut in­te­ra­cți­o­na cu co­bo­tul UR10 și l-a pu­tut învăța noi po­ziții de yo­ga, pur și sim­plu mu­tând co­bo­tul așa cum și-au do­rit. Fi­ind lip­siți de gândi­rea in­gi­ne­re­as­că, își per­mit să încer­ce ori­ce – chiar da­că nu es­te abor­da­rea „tra­diți­o­na­lă”, iar mun­ca lor în do­me­ni­ul ar­tis­tic și de de­sign le-a per­mis să uti­li­ze­ze ro­boți co­la­bo­ra­ti­vi (co­boți) ca un mod de ab­strac­ti­za­re a mișcă­rii obi­ec­te­lor în spațiu și nu ca in­stru­men­te de pro­du­cție.

„Când una din­tre cre­ați­i­le noas­tre se află într-un loc un­de vin zeci de mii de vi­zi­ta­tori să va­dă ce am re­a­li­zat, tre­bu­ie să fun­cți­o­ne­ze”, spu­ne Bre­vet. „Da­că ce­va

nu mer­ge bi­ne, re­pu­tația noas­tră es­te dis­tru­să. Ace­as­ta es­te si­tuația. Am aflat foar­te re­pe­de că pu­tem con­ta pe pre­dic­ti­bi­li­ta­tea UR10. Es­te, de ase­me­nea, por­ta­bil și aproa­pe ori­ci­ne îl poa­te fo­lo­si, așa că mu­ta­rea sa din loc în loc și de la eveni­ment la eveni­ment es­te foar­te ușoa­ră. Cu atât de mu­lți fac­tori im­pli­cați în proi­ec­te­le noas­tre, fun­cți­o­na­li­ta­tea ro­bo­tu­lui nu es­te ni­ci­o­da­tă una din­tre gri­ji­le noas­tre.” Ate­li­e­re­le di­dac­ti­ce la șco­li­le de de­sign și ar­tă au fost un obi­ec­tiv im­por­tant pen­tru AATB iar UR10 „es­te o plat­for­mă de învăța­re fan­tas­ti­că”, spu­ne Bre­vet. Ei nu le pre­dau ele­vi­lor din punct de ve­de­re teh­nic, ci con­cep­tual. Obi­ec­ti­vul es­te de a încu­ra­ja ele­vii să gânde­as­că ne­con­venți­o­nal atunci când vi­ne vor­ba de încor­po­ra­rea ro­bo­tu­lui în con­cep­te­le lor de de­sign.Nu nu­mai că ele­vii sunt ru­gați să se con­cen­tre­ze pe ce­ea ce le va per­mi­te ro­bo­tul să fa­că,ci sunt in­vi­tați să se gânde­as­că la ro­bo­ti­că în viața lor de zi cu zi – chiar și atunci când vi­ne vor­ba des­pre ce­va la fel de ele­men­tar pre­cum in­stru­i­rea aces­tu­ia.

Dan­te Da­ni­el Har­tl,un artist con­cep­tual,își con­fir­mă in­te­re­sul pen­tru idei­le ino­va­toa­re. „În tim­pul stu­di­i­lor, încerc me­reu să vin cu ce­va ca­re ie­se în evi­de­nță. Ca­pa­ci­ta­tea de a lu­cra cu ro­boți co­la­bo­ra­ti­vi es­te ce­va spe­cial și m-ar aju­ta să re­a­li­zez lu­cră­ri­le me­le vi­i­toa­re”,adau­gă el.

FOTOGRAFII: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.