Preșe­din­te­le Do­nald Trump îl va pri­mi pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis la Ca­sa Albă, pe 20 au­gust 2019. Klaus Io­han­nis va fi pri­mit de Do­nald Trump la Ca­sa Albă

Romania Libera - - Actualitat­e - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis va fa­ce o vi­zi­tă în Sta­te­le Uni­te și va fi pri­mit la Ca­sa Albă, iar dis­cuți­i­le ce­lor doi li­deri vor avea în prim-plan pro­vo­că­ri­le în ma­te­rie de se­cu­ri­ta­te, dar și mo­da­li­tăți­le de a du­ce mai de­par­te, pe ba­ze re­ci­proc avan­ta­joa­se, par­te­ne­ria­tul ce­lor do­uă țări în ma­te­rie de co­me­rț și ener­gie. „Vi­zi­ta preșe­din­te­lui Io­han­nis în Sta­te­le Uni­te in­ter­vi­ne în con­diți­i­le în ca­re ro­mânii mar­che­a­ză 30 de ani de la că­de­rea co­mu­nis­mu­lui, iar Ro­mânia s-a ală­tu­rat NATO de 15 ani. Preșe­din­te­le Trump aște­ap­tă cu ne­răb­da­re să ce­le­bre­ze aces­te im­por­tan­te ani­ver­sări împreu­nă cu preșe­din­te­le Io­han­nis”, se ara­tă în co­mu­ni­ca­tul Ca­sei Albe. Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă de la Bu­cu­rești a con­fir­mat că preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis se va afla în vi­zi­tă la Was­hin­gton, în pe­ri­oa­da 19-20 au­gust 2019, la in­vi­tația preșe­din­te­lui SUA, Do­nald Trump, iar pe 20 au­gust va avea loc, la Ca­sa Albă, între­ve­de­rea ofi­cia­lă a ce­lor doi preșe­di­nți. ”Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei va evi­de­nția, și cu ace­as­tă oca­zie, fap­tul că ța­ra noas­tră va con­ti­nua să fie un par­te­ner stra­te­gic so­lid și un aliat res­pon­sa­bil și de încre­de­re al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, una din­tre pri­o­ri­tăți­le po­li­ti­cii externe a Ro­mâni­ei fi­ind con­so­li­da­rea re­lați­ei tran­sa­tlan­ti­ce și a se­cu­ri­tății spați­u­lui eu­roa­tlan­tic”, pre­ci­ze­a­ză co­mu­ni­ca­tul Admi­nis­trați­ei Pre­zi­de­nția­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.