De­cât cu răul ne­cu­nos­cut, mai bi­ne cu răul tra­ta­bil

Romania Libera - - Op&ed - MARIUS GHILEZAN

Nu ne aștep­tăm ca Tă­ri­ce­a­nu și Pon­ta să ur­ce braț la braț pe no­ul cru­cișă­tor Po­tem­kin,cu po­leia­lă bru­xel­le­ză,dar mă­car să sto­pe­ze as­cen­si­u­nea ili­ci­tă a unei pri­ma­do­ne de pe cen­tu­ra po­li­ti­cii.

În ce­ea ce pri­vește vi­i­to­rul Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă, ime­diat vor sări vu­vu­ze­le­le să anu­nțe pro­ho­dul.Exis­tă do­uă ipo­te­ze.Fie Vic­tor Pon­ta va ac­cep­ta ofer­ta fă­cu­tă de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă,prin ca­re era dis­pu­să să ofe­re trei mi­nis­te­re for­mați­u­nii sa­le,fie să ră­mână con­sec­vent ce­lor de­cla­ra­te,că nu in­tră la gu­ver­na­re. Mai e și va­rian­ta ca ALDE să se re­tra­gă din Pa­la­tul Vic­to­ria, chiar da­că ră­mâne va­la­bi­lă sin­tag­ma „nu fu­ge câi­ne­le de la mă­ce­lă­rie“.În toa­te si­tuați­i­le, Gu­ver­nul nu ca­de. Pe vre­mea când era prim-mi­nis­tru,Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a con­dus un gu­vern mi­no­ri­tar, cu su­sți­ne­rea PSD pe anu­mi­te proi­ec­te. Ni­meni nu vrea să preia acum gu­ver­na­rea. Ast­fel încât o con­so­li­da­re a unor for­mați­uni cu li­deri ve­ri­ta­bi­li, nu scoși din șo­tro­nul uni­tății,e bi­ne­veni­tă.

De­cât cu răul ne­cu­nos­cut,mai bi­ne cu răul tra­ta­bil – am spu­ne noi,scep­ti­cii. Poa­te că și Vic­tor Pon­ta a învățat din greșe­li­le tre­cu­tu­lui,când,aflat prea sus pe val, n-a vrut să împar­tă cu ni­meni ae­rul înă­lți­mi­lor,ce­ea ce l-a cos­tat enorm de mult. Cum se zi­ce prin lu­mea pro­gre­sis­mu­lui con­tes­ta­tar, o re­se­ta­re ori­când e bi­ne­veni­tă,mai ales când ai ală­turi o se­rie de oa­meni va­lo­roși ca So­rin Câmpe­a­nu și un ide­o­log ca Adrian Do­bre. Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu e mai bun de­cât mor­co­vul în su­pa so­cial-li­be­ra­lă,un­de fel de fel de gă­luște cu pre­te­nții de ve­ri­tas cor­po­re își pre­zin­tă ple­nar gri­ja față de ța­ră. Mă­car Tă­ri­ce­a­nu a avut o vi­zi­u­ne: Ro­mânia,a șap­tea fo­rță eco­no­mi­că a UE. Tim­pul nu prea are răb­da­re,din pă­ca­te.

Poa­te că și Vic­tor Pon­ta a învățat din greșe­li­le tre­cu­tu­lui, când, aflat prea sus pe val, n-a vrut să împar­tă cu ni­meni ae­rul înă­lți­mi­lor, ce­ea ce l-a cos­tat enorm de mult.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.