JEFFREY EPSTEIN, MORT ÎN CELULA ÎNCHISORII DIN NEW YORK

Dez­vă­lu­iri des­pre fa­bri­ca de co­pii și acu­za­ţi­i­le ce pu­te­au să-i adu­că 45 de ani de închi­soa­re mi­liar­da­ru­lui Jeffrey Epstein, pri­e­ten apro­piat al prin­ţu­lui Andrew

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

@ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Jeffrey Epstein, 66 de ani, s-a spânzu­rat în celula sa din închi­soa­rea fe­de­ra­lă din Man­hat­tan, „Închi­soa­rea Co­re­cți­o­na­lă Me­tro­po­li­ta­nă“, la pri­me­le ore ale di­mi­neții zi­lei de sâmbătă, 10 august. El aștep­ta să fie ju­de­cat pen­tru acu­zații de tra­fic de sex, din­tre ca­re une­le cu mi­no­re. Ves­tea si­nu­ci­de­rii aces­tu­ia a venit ca o un­dă de șoc, ți­nând cont că în ur­mă cu do­uă săp­tă­mâni ar fi pri­mit îngri­jiri me­di­ca­le pen­tru o altă ten­ta­ti­vă de su­i­cid.Pre­sa ame­ri­ca­nă a re­la­tat că aces­ta ar fi fost scos de cu­rând de pe lis­ta cu „risc de si­nu­ci­de­re“. Pro­cu­ro­rul ge­ne­ral Wil­liam Barr s-a de­cla­rat „îngro­zit“să afle că Je•rey Epstein a fost ca­pa­bil să se si­nu­ci­dă în închi­soa­rea fe­de­ra­lă și a ce­rut atât FBI, cât și in­spec­to­ru­lui ge­ne­ral ame­ri­can să se im­pli­ce în an­che­ta ca­re va sta­bi­li cir­cum­sta­nțe­le mo­rții aces­tu­ia. Mai mul­te pre­su­pu­se vic­ti­me ale lui Je•rey Epstein au ră­buf­nit la adre­sa „si­nu­ci­de­rii“aces­tu­ia,iar se­na­to­rul Ben Sas­se (R-NE) a tri­mis un e-mail că­tre pro­cu­ro­rul ge­ne­ral Barr, afir­mând că De­par­ta­men­tul de Jus­tiție a „eșuat“în mo­ni­to­ri­za­rea lui Epstein: „Fi­e­ca­re per­soa­nă din De­par­ta­men­tul de Jus­tiție – de la per­so­na­lul prin­ci­pal al se­di­u­lui dvs.pen­tru jus­tiție până la tem­nița de noap­te – știa că acest băr­bat era cu un risc de si­nu­ci­de­re și că se­cre­te­le lui întu­ne­ca­te nu ave­au voie să moa­ră cu el“.Sas­se a de­cla­rat că Epstein ar fi tre­bu­it să fie mo­ni­to­ri­zat 24 de ore din 24 și să fie ți­nut într-o ce­lu­lă căp­tuși­tă.

„În tim­pul pro­ce­su­lui de no­mi­na­li­za­re,v-ați an­ga­jat să asi­gu­rați că jus­tiția va fi înfăp­tu­i­tă pen­tru vic­ti­me­le sa­le.Moar­tea sa nu nu­mai că pri­ve­a­ză vic­ti­me­le de opor­tu­ni­ta­tea de a-l con­frun­ta în in­sta­nță și de a-l ve­dea că răs­pun­de pen­tru cri­me­le sa­le, dar, de ase­me­nea, îngreu­nea­ză dez­vă­lu­i­rea și răs­pun­de­rea pen­tru mu­lți alți băr­bați pu­ter­nici,din cer­cul său re­lați­o­nal,ca­re au vi­o­lat și au ex-ploa­tat acești co­pii.“Sas­se i-a ce­rut lui Barr să răs­pun­dă da­că Epstein a fost pla­sat sub su­pra­ve­ghe­re pen­tru „risc de si­nu­ci­de­re“în ur­ma încer­că­rii sa­le an­te­ri­oa­re și, de ase­me­nea, a între­bat de ce băr­ba­tul a fost scos din pro­gram în zi­ua de sâmbătă în ca­re s-a si­nu­cis.

Des­pre ce se­cre­te ar fi vor­ba

Moar­te­a­lu­iJe•reyEpstei­na­dus­la­de­cla­nșa­rea unor măr­tu­rii și te­o­rii ce pot elu­ci­da mis­te­rul În măr­tu­ria sa, Jo­han­na a spus că Andrew și Vir­gi­nia Giu•re – fos­ta Vir­gi­nia Ro­ber­ts – erau așe­zați pe o ca­na­pea cu o pă­pușă cu chi­pul pri­nțu­lui Andrew în poa­lă. Aproa­pe 2.000 de pa­gini din­tr-un pro­ces au fost lan­sa­te într-un caz de de­făi­ma­re ca­re a im­pli­cat-o pe doam­na Giu•re, ca­re în 2015 a pre­tins că Andrew s-a cul­cat cu ea de trei ori, iar Ghis­lai­ne Max­well, fos­ta iu­bi­tă a lui Epstein, știa. Pri­nțul a ne­gat cu tă­rie că a fă­cut sex cu ea, la Lon­dra și New York, la 17 ani, pre­cum și un an mai târziu, la o or­gie pe in­su­la pri­va­tă a lui Epstein din Insu­le­le Vir­gi­ne.

Un alt do­cu­ment des­crie o pre­su­pu­să întâlni­re se­xua­lă între doam­na Giu•re,acum 35 de ani, și Andrew într-o ca­dă. Epstein do­rea să plă­te­as­că o „scla­vă se­xua­lă“mi­no­ră, doam­na Giu re, să poar­te în pânte­ce un co­pil pen­tru el,se ara­tă în do­cu­men­te­le-șoc de la in­sta­nță. Se pa­re că mag­na­tul i-a ofe­rit ado­les­cen­tei un co­nac și o in­dem­ni­zație lu­na­ră pen­tru a va­li­da un ast­fel de acord.

Doam­na Giu•re su­sți­ne că mi­liar­da­rul ame­ri­can a înce­put să abu­ze­ze de ea la 15 ani. Fe­meia,în vârstă de 35 de ani acum,su­sți­ne că a fost aver­ti­za­tă că da­că îl va pă­ră­si vre­o­da­tă pe Epstein,va tre­bui să sem­ne­ze pre­da­rea co­pi­lu­lui că­tre el și pri­e­te­na sa de atunci,Ghis­lai­ne Max­well. Doam­na Giu•re a spus că avea vârsta de 18 sau 19 ani când Epstein a fă­cut pro­pu­ne­rea sa bi­za­ră pen­tru co­pil.

New York Ti­mes: Je‚rey Epstein spe­ra să însă­mânțe­ze ra­sa uma­nă cu ADN-ul său

De-a lun­gul ani­lor,Epstein s-a des­tăi­nu­it oa­me­ni­lor de ști­i­nță des­pre gândi­rea sa, po­tri­vit măr­tu­ri­ei a pa­tru per­soa­ne,deși nu exis­tă do­ve­zi că ace­as­ta a fost du­să la bun sfârșit. Vi­zi­u­nea lui Epstein re­flec­ta fas­ci­nația sa de mult timp pen­tru ce­ea ce a de­venit cu­nos­cut sub nu­me­le de tran­shu­ma­nism: ști­i­nța îmbu­nă­tăți­rii po­pu­lați­ei uma­ne prin teh­no­lo­gii pre­cum in­gi-ne­rie ge­ne­ti­că și in­te­li­ge­nță ar­ti­fi­cia­lă. Cri­ti­cii au aso­ciat tran­shu­ma­nis­mul cu o ver­si­u­ne mo­der­nă a eu­ge­ni­ei,do­me­ni­ul dis­cre­di­tat al îmbu­nă­tăți­rii ra­sei uma­ne prin re­pro­du­ce­re con­tro­la­tă. Epstein,ca­re a fost acu­zat,în iu­lie,de tra­fi­cul se­xual de fe­te de 14 ani,era un „ilu­zi­o­nist“în se­rie: a mi­nțit des­pre iden­ti­tăți­le cli­e­nți­lor săi, des­pre ave­rea sa, pri­ce­pe­rea fi­nan­cia­ră, re­a­li­ză­ri­le per­so­na­le.Dar a reușit să-și uti­li­ze­ze co­ne­xi­u­ni­le și ca­ris­ma pen­tru a cul­ti­va re­lații va­lo­roa­se cu li­deri de afa­ceri și po­li­tici.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Închi­soa­rea Co­re­cți­o­na­lă Me­tro­po­li­ta­nă (Man­hat­tan)

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Win­dsor / Anglia: 22 iu­nie 2017: Ma­jes­ta­tea Sa Re­gi­na Eli­sa­be­ta și fi­ul său,Pri­nțul Andrew,Du­ce­le de York, se îndre­ap­tă spre Royal Ascot într-o tră­su­ră

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.