Ji­ha­diștii pre­gă­tesc re­va­nșa

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Într-un ra­port dez­vă­lu­it de The Guar­dian, ONU es­ti­me­a­ză că ame­ni­nța­rea te­ro­ris­tă nu a fost ni­ci­o­da­tă to­tal era­di­ca­tă și an­ti­ci­pe­a­ză o se­rie de noi aten­ta­te până la sfârși­tul anu­lui, iar Pen­ta­go­nul sem­na­le­a­ză că ji­ha­diștii Sta­tu­lui Isla­mic s-au re­gru­pat în Si­ria.

Într-un ra­port dez­vă­lu­it de The Guar­dian, ONU es­ti­me­a­ză că ame­nin­ţa­rea te­ro­ris­tă nu a fost ni­ci­o­da­tă to­tal era­di­ca­tă și an­ti­ci­pe­a­ză o se­rie de noi aten­ta­te până la sfârși­tul anu­lui, iar Pen­ta­go­nul sem­na­le­a­ză că ji­ha­diștii Sta­tu­lui Isla­mic s-au re­gru­pat în Si­ria.

Gru­pul te­ro­rist Statul Isla­mic (SI) es­te pe ca­le să „re­a­pa­ră“în Si­ria, du­pă ce Sta­te­le Uni­te au re­tras pa­rțial tru­pe­le din ța­ră, a de­cla­rat, într-un ra­port, un in­spec­tor ge­ne­ral de la Pen­ta­gon. Chiar da­că și-a pi­er­dut „ca­li­fa­tul“te­ri­to­rial, gru­pul Statul Isla­mic în Irak și în Si­ria (pres­cur­tat ISIS) a pu­tut „să se re­gru­pe­ze și să su­sți­nă ope­rați­uni” în ce­le do­uă țări, în par­te pen­tru că fo­rțe­le lo­ca­le „ră­mân in­ca­pa­bi­le să me­nți­nă ope­rați­uni pe ter­men lung, să con­du­că ope­rați­uni si­mul­ta­ne sau să păs­tre­ze te­ri­to­ri­ul pe ca­re l-au eli­be­rat“. Preșe­din­te­le Do­nald Trump a anu­nțat la sfârși­tul anu­lui 2018 re­tra­ge­rea ce­lei mai mari pă­rți din cei 2.000 de sol­dați ame­ri­cani din nord-es­tul Si­ri­ei, pro­cla­mând o vic­to­rie to­ta­lă con­tra or­ga­ni­zați­ei ji­ha­dis­te, deși Fo­rțe­le de­mo­cra­ti­ce si­ri­e­ne (FDS), su­sți­nu­te de SUA, ce­ru­se­ră „for­ma­rea de tru­pe și echi­pa­men­te pen­tru ope­rați­u­ni­le an­ti-in­su­re­cți­o­na­le“. Or, re­tra­ge­rea mi­li­ta­ră ame­ri­ca­nă a slă­bit ca­pa­ci­tăți­le aces­tor fo­rțe. Doar câte­va tru­pe ame­ri­ca­ne

au ră­mas în nord-es­tul Si­ri­ei,re­gi­u­ne ca­re nu es­te con­tro­la­tă de re­gi­mul preșe­din­te­lui Bas­har al-Assad, iar Was­hin­gto­nul ce­re o su­sți­ne­re mi­li­ta­ră ac­ti­vă din par­tea altor mem­bri ai coa­liți­ei in­ter­nați­o­na­le. Chiar înain­tea că­de­rii ul­ti­mu­lui lor bas­ti­on,ji­ha­diștii SI și-au pre­gă­tit ac­ti­vi­tăți­le pen­tru „in­su­re­cție clan­des­ti­nă“și, deși slă­bi­tă, or­ga­ni­zația te­ro­ris­tă și-a păs­trat ca­pa­ci­ta­tea de ame­ni­nța­re, așa cum de­mon­stre­a­ză ata­cu­ri­le sa­le. SI a schim­bat ope­rați­u­ni­le mi­li­ta­re con­venți­o­na­le cu ope­rați­uni asi­me­tri­ce: aten­ta­te, asa­si­na­te, am­bus­ca­de. Ra­por­tul Pen­ta­go­nu­lui fa­ce re­fe­ri­re la înmu­lți­rea ce­lu­le­lor „ador­mi­te“ale or­ga­ni­zați­ei în Si­ria, „ase­me­nea stra­te­gi­ei pe ca­re a fo­lo­sit-o în Irak du­pă 2017“.

Pro­ce­sul de re­con­ver­sie a ac­ti­vi­tății te­ro­ris­te a SI es­te mai avan­sat în Irak, un­de „ca­li­fa­tul“es­te foar­te ac­tiv în pro­vin­cia Diya­la, în su­dul și ves­tul pro­vin­ci­ei Ni­ni­ve și nord-ves­tul pro­vin­ci­ei Kir­kuk, pe li­nia ca­re se­pa­ră kur­zii de gu­ver­nul de la Bag­dad. În Irak, ji­ha­diștii spe­cu­le­a­ză ten­si­u­ni­le in­te­ret­ni­ce între kur­zi și ara­bi, și in­ter­con­fe­si­o­na­le între și­iți (la pu­te­re) și sun­niți, înlă­tu­rați de la lua­rea de­ci­zi­i­lor du­pă că­de­rea lui Sad­dam Hus­sein.În Si­ria, gru­pul is­la­mist pro­fi­tă de frag­men­ta­rea ță­rii pen­tru a mări mar­ja de ma­ne­vră. Și-a se­cu­ri­zat o par­te a re­sur­se­lor fi­nan­cia­re – între 30 și 50 mi­li­oa­ne do­lari, po­tri­vit ra­por­tu­lui ONU – prin in­ter­me­diari și so­ci­e­tăți-fan­to­mă, dar și prin tran­sfe­ruri de fon­duri în străi­nă­ta­te, în spe­cial în Li­bia,un­de gru­pul es­te foar­te ac­tiv.De ase­me­nea,Statul Isla­mic a asi­gu­rat con­diți­i­le pen­tru me­nți­ne­rea la­nțu­lui de co­man­da­ment, prin in­sta­la­rea de as­cun­ză­tori în deșer­tul ca­re se întin­de pe o par­te din Si­ria și din Irak,pen­tru ca Abu Bakr al-Ba­ghda­di și prin­ci­pa­lii con­du­că­tori ai or­ga­ni­zați­ei te­ro­ris­te să se poa­tă as­cun­de și să con­ti­nue să dea or­di­ne. Vâna­rea pre­tin­su­lui „ca­lif“con­ti­nuă, dar lo­ca­li­za­rea sa nu s-a pu­tut re­a­li­za.

Du­pă înfrânge­rea Sta­tu­lui Isla­mic în fi­e­ful ira­ko-si­rian,ame­ni­nță­ri­le pot ve­ni de la su­cur­sa­le­le ji­ha­dis­te pe ca­re le-a or­ga­ni­zat în Asia, Afri­ca și Eu­ro­pa. Așa cum au do­ve­dit aten­ta­te­le din du­mi­ni­ca Paște­lui în Sri Lan­ka,ata­cu­ri­le din ace­e­ași zi asu­pra po­lițiști­lor în Ara­bia Sau­di­tă și, ulte­ri­or, ce­le din Ban­gla­desh.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.