CÂT NE COSTĂ PENSIILE SPE­CIA­LE

Gu­ver­nul alo­că anual pes­te 9 mi­liar­de de lei pen­tru pla­ta pen­si­i­lor spe­cia­le.

Romania Libera - - Actualitat­e - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Au­to­ri­tăți­le de la Bu­cu­rești alo­că anual pes­te opt mi­liar­de de lei pen­tru pla­ta pen­si­i­lor mi­li­ta­re de stat și un mi­liard pen­tru pensiile de ser­vi­ciu. Mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a anu­nțat, re­cent, că vrea să in­tro­du­că o „ta­xă de so­li­da­ri­ta­te” pen­tru pensiile spe­cia­le mai mari de 10.000 de lei. De­o­cam­da­tă, însă, Gu­ver­nul a amânat de­ci­zia.

În ca­te­go­ria pen­si­i­lor spe­cia­le sunt înca­dra­te,ge­ne­ric,pensiile mi­li­ta­re și pensiile de ser­vi­ciu. De pen­sii mi­li­ta­re be­ne­fi­cia­ză cei ca­re au fost înca­drați la MApN, MAI și SRI. De pen­sii de ser­vi­ciu be­ne­fi­cia­ză cei ca­re au lu­crat ca pro­cu­rori,ju­de­că­tori,per­so­nal au­xi­liar în in­sta­nțe ju­de­că­to­rești

și par­che­te, au­di­tori ai Cu­rții de Con­turi. De pen­sii spe­cia­le be­ne­fi­cia­ză, de ase­me­nea, foștii se­na­tori sau de­pu­tați, dar și fun­cți­o­na­rii pu­blici par­la­men­tari.

Ca­te­go­rii de pen­sii

Po­tri­vit unui răs­puns pri­mit la o in­ter­pe­la­re a de­pu­ta­tei PNL Ma­ra Ca­lis­ta, Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor a in­for­mat că prin Le­gea bu­ge­tu­lui de stat s-au alo­cat pen­tru anul 2018 cir­ca 9,096 mi­liar­de de lei, din ca­re cir­ca 8,096 mi­liar­de pen­tru pensiile mi­li­ta­re de stat și un mi­liard pen­tru pensiile de ser­vi­ciu. Pensiile spe­cia­le se plă­tesc din bu­ge­te­le MAI, MApN și SRI (pensiile mi­li­ta­re),Mi­nis­te­ru­lui Mun­cii (pensiile de ser­vi­ciu) și Par­la­men­tu­lui (in­dem­ni­zați­i­le se­na­to­ri­lor și de­pu­tați­lor).

La ace­e­ași in­ter­pe­la­re a răs­puns și MAI, ca­re a pre­ci­zat că în anul 2018 nu­mă­rul be­ne­fi­cia­ri­lor de pen­sie mi­li­ta­ră de stat a fost de 83.076, cuan­tu­mul brut su­por­tat de bu­ge­tul de stat fi­ind de 2,79 de mi­liar­de de lei. MApN pre­ci­ze­a­ză că su­ma de la bu­get des­ti­na­tă plății pen­si­i­lor a fost de 3,589 mi­liar­de.

În ce­ea ce pri­vește pensiile de ser­vi­ciu,aces­tea erau în iu­nie 2019 în nu­măr de 9.312.Es­te vor­ba de 3.800 de pro­cu­rori și ju­de­că­tori, ca­re au o pen­sie me­die de 18.180 de lei. De ase­me­nea, sunt 1.789 an­ga­jați în in­sta­nțe ju­de­că­to­rești și par­che­te, cu o pen­sie me­die de 4.233 de lei. Be­ne­fi­cia­ză de pen­sii de ser­vi­ciu 1.453 foști an­ga­jați ca per­so­nal ae­ro­nau­tic, pen­sia me­die fi­ind de 10.875 de lei. Pen­sia me­die pen­tru cei ca­re au lu­crat la Cur­tea de Con­turi es­te de 7.747,fi­ind vor­ba de 605 be­ne­fi­ciari.Au par­te de pen­sii spe­cia­le 805 fun­cți­o­nari pu­blici par­la­men­tari (4.451 de lei) și 850 de di­plo­mați (5.531 de lei).

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Pen­sii uriașe pen­tru mii de ro­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.