LEGISLAŢIE

Cum se cal­cu­le­a­ză pensiile spe­cia­le

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pensiile spe­cia­le nu sunt cal­cu­la­te pe ba­za de con­tri­bu­ti­vi­ta­te, ci re­pre­zin­tă un pro­cent din sa­la­ri­ul pe ca­re l-au pri­mit cei pen­si­o­na­ţi în ul­ti­ma par­te a ac­ti­vi­tă­ţii. De exem­plu, pen­tru ju­de­că­tori și pro­cu­rori, prin­tr-o le­ge din anul 2004, se sta­bi­lește ca pen­sia ce­lor ca­re au o ve­chi­me de pes­te 25 de ani să fie în cuan­tum de 80% din me­dia veni­tu­ri­lor bru­te re­a­li­za­te în ul­ti­me­le 12 luni de ac­ti­vi­ta­te înain­te de pen­si­o­na­re. Ulte­ri­or, și alte ca­te­go­rii pro­fe­si­o­na­le au ob­ţi­nut ast­fel de re­gle­men­tări, in­clu­siv par­la­men­ta­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.