PNL VREA SĂ DEPUNĂ MOŢIUNE DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI

Preşedinte­le PNL, Lu­do­vic Orban, a anun­ţat, sâmbătă, că for­ma­ţi­u­nea pe ca­re o con­du­ce va de­pu­ne în no­ua se­si­u­ne par­la­men­ta­ră o moţiune de cenzură.

Romania Libera - - Eveniment - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Po­tri­vit lui Orban, Par­ti­dul Nați­o­nal Li­be­ral es­te pre­gă­tit să-și asu­me răs­pun­de­rea gu­ver­nă­rii.

„PNL es­te pre­gă­tit în ori­ce mo­ment să-şi asu­me răs­pun­de­rea gu­ver­nă­rii. Avem so­lu­ţii, avem oa­meni de ca­li­ta­te, vrem să re­a­du­cem nor­ma­li­ta­tea, com­pe­ten­ţa şi me­ri­to­cra­ţia în func­ţi­o­na­rea in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce şi în ori­ce mo­ment Ro­mânia are ne­voie de noi, PNL es­te pre­gă­tit să-şi asu­me răs­pun­de­rea gu­ver­nă­rii. (...) Cu si­gu­ran­ţă vom de­pu­ne moţiune de cenzură în se­si­u­nea par­la­men­ta­ră sep­tem­brie-de­cem­brie. Am fo­lo­sit acest in­stru­ment de­mo­cra­tic, con­sti­tu­ţi­o­nal, ca­re es­te sin­gu­rul in­stru­ment pe ca­re îl are la dis­po­zi­ţie Opo­zi­ţia pen­tru a da jos Gu­ver­nul“, a de­cla­rat Lu­do­vic Orban cu oca­zia lan­să­rii cam­pa­ni­ei de strânge­re de sem­nă­turi pen­tru can­di­da­tu­ra la pre­zi­den­ţia­le a pre­şe­din­te­lui Klaus Io­han­nis, ci­tat de Ager­pres.

În ce­ea ce pri­vește com­po­ne­nța vi­i­toa­re­lor alia­nțe po­li­ti­ce, li­de­rul li­be­ral nu a ofe­rit de­ta­lii în acest sens, însă a su­bli­niat că PNL va con­strui o ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră. „Vom con­strui o ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră. Obi­ec­ti­vul nos­tru es­te să pu­nem punct cât mai re­pe­de po­si­bil aces­tei gu­ver­nări de­zas­tru­oa­se pen­tru Ro­mânia, ca­re în fi­e­ca­re zi pro­voa­că efec­te no­ci­ve pen­tru fi­e­ca­re român ca­re trăi­eş­te în Ro­mânia şi nu fa­ce altce­va de­cât să pu­nă pe ume­rii ge­ne­ra­ţi­i­lor ca­re vor ve­ni noi da­to­rii şi noi obli­ga­ţii. (...) Cu ori­ce for­ma­ţi­u­ne po­li­ti­că sau ori­ce par­la­men­tar ca­re ade­ră la vi­zi­u­nea pre­şe­din­te­lui Io­han­nis, la va­lo­ri­le prin­ci­pi­i­lor fun­da­men­ta­le ale de­mo­cra­ţi­ei de tip li­be­ral de la ni­vel eu­roa­tlan­tic şi a ce­lor ca­re într-ade­văr vor un pro­ces de con­struc­ţie a Ro­mâni­ei, un pro­ces de re­a­du­ce­re a nor­ma­li­tă­ţii, un pro­ces în ca­re re­sur­se­le să fie fo­lo­si­te pen­tru a in­ves­ti în oa­meni, în edu­ca­ţie, în să­nă­ta­te, în in­fras­truc­tu­ră, în tot ce­ea ce es­te ne­ce­sar pen­tru ca ro­mânii să poa­tă să ai­bă o ca­li­ta­te a vi­e­ţii în ţa­ra lor“, a spus Lu­do­vic Orban.

Io­han­nis, în Pia­ţa Uni­ver­si­tă­ţii

Șe­ful sta­tu­lui a fost pre­zent, sâmbătă, în Pia­ţa Uni­ver­si­tă­ţii, la cam­pa­nia de strânge­re de sem­nă­turi pen­tru sus­ţi­ne­rea can­di­da­tu­rii sa­le pen­tru un nou man­dat de preșe­din­te al Ro­mâni­ei.

«Am înce­put împreu­nă cu PNL cam­pa­nia de strânge­re de sem­nă­turi. Foar­te mul­tă lu­me şi sunt bu­cu­ros că înce­pem cu drep­tul ace­as­tă ac­ţi­u­ne. Sper să vi­nă cât mai mul­ţi ro­mâni şi să sem­ne­ze pen­tru can­di­da­tu­ra mea. Am ne­voie de acest sem­nal din par­tea ro­mâni­lor, vre­au să con­ti­nuăm împreu­nă. Es­te im­por­tant în acest mo­ment să su­bli­ni­ez «împreu­nă», fi­in­dcă împreu­nă tre­bu­ie să re­con­fi­gu­răm statul român. PSD a dus Ro­mânia aproa­pe de eşec. Es­te clar: aşa nu se mai poa­te, tre­bu­ie să re­con­stru­im aproa­pe tot. Sun­tem dis­pu­şi, sunt dis­pus, ştiu cum tre­bu­ie să fa­cem şi sunt con­vins că du­pă ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, fie la ter­men sau poa­te chiar an­ti­ci­pa­te, voi coa­gu­la o echi­pă pu­ter­ni­că din PNL, din alte par­ti­de de Opo­zi­ţie, cu ca­re să înce­pem să fa­cem Ro­mânia nor­ma­lă, să fa­cem Ro­mânia bi­ne“, a afir­mat Io­han­nis, con­form sur­sei ci­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.