Cum de­vin chel­tu­i­e­li­le veni­turi prin ar­ti­fi­cii fis­cal-bu­ge­ta­re

Romania Libera - - Op & Ed - FLO­RIN BU­DES­CU

Când v-aţi scos ul­ti­ma da­tă bani din bu­zu­na­rul stâng, ca să ave­ţi im­pre­sia că ave­ţi mai mul­ţi bani în apa­ren­ţă de­cât în re­a­li­ta­te pi­păin­du-vă bu­zu­na­rul drept? De la o vre­me,Gu­ver­nul fa­ce pu­blic,în mod re­pe­tat,ace­as­tă miş­ca­re,cu tot mai mul­tă in­sis­ten­ţă,pen­tru a con­ser­va ima­gi­nea pu­bli­că a exis­ten­ţei unui echi­li­bru bu­ge­tar, în re­a­li­ta­te de­mult de­venit o ches­ti­u­ne foar­te pre­ca­ră.Şi sunt ex­trem de de­li­cat în ex­pri­ma­re.

Şme­che­ria es­te, în re­a­li­ta­te, re­la­tiv sim­plă şi o poa­te înţe­le­ge ori­ci­ne: de­fi­ci­tul bu­ge­tar es­te sus pen­tru că veni­tu­ri­le la bu­get sunt in­ca­pa­bi­le să ţi­nă pa­sul cu chel­tu­i­e­li­le, ca­re sunt, în ra­port cu veni­tu­ri­le, tot mai mari.Avan­sul chel­tu­i­e­li­lor de­pă­şeş­te avan­sul veni­tu­ri­lor. Con­cret, chel­tu­i­e­li­le (din cau­za creş­te­rii sa­la­ri­i­lor bu­ge­ta­re şi a pen­si­i­lor) au tot cres­cut, iar veni­tu­ri­le, ca­re au cres­cut şi ele,nu au pu­tut să cre­as­că în ace­la­şi ritm,chiar da­că şi ele s-au apre­ciat con­si­de­ra­bil, lu­cru vi­zi­bil în fi­e­ca­re exe­cu­ţie bu­ge­ta­ră tri­mes­tria­lă. Dar chiar şi la acest ca­pi­tol avem exact ace­e­a­şi şme­che­rie pu­să în func­ţi­u­ne: tran­sfor­ma­rea chel­tu­i­e­li­lor în veni­turi.Voi lis­ta în con­ti­nua­re pa­tru me­to­de de ro­ti­re a ba­ni­lor,prin con­turi,spre Fisc. 1.Tran­sfe­rul con­tri­bu­ţi­i­lor de la an­ga­jat la an­ga­ja­tor. A fost o şme­che­rie for­ma­lă,un ar­ti­fi­ciu con­ta­bil,pur şi sim­plu,la ni­vel ma­cro­fis­cal.Unul din­tre exper­ţii con­ta­bi­li cu ca­re am dis­cu­tat des­pre po­ves­tea ace­as­ta,ime­diat du­pă apa­ri­ţia OG 79/2017,a aşa-zi­sei „mari re­vo­lu­ţii fis­ca­le“,când a au­zit ce con­ţi­ne ace­as­ta,a cre­zut că glu­mesc.M-a ru­gat să-i dau timp,să se con­vin­gă că nu-mi bat joc de el sau nu ştiu des­pre ce e vor­ba. Pes­te un sfert de oră,m-a su­nat,râzând cu la­cri­mi şi spu­nându-mi că aşa ce­va es­te o es­cro­che­rie ief­ti­nă, ca­re nu va ţi­ne. Ţi­ne.De aproa­pe doi ani. Com­bi­na­tă cu creş­te­rea sa­la­ri­i­lor bu­ge­ta­re şi for­ţa­rea creş­te­rii sa­la­ri­u­lui mi­nim,a avut efec­tul că la be­ne­fi­ciar sa­la­ri­i­le au cres­cut foar­te pu­ţin,ba,în une­le ca­zuri,chiar au scă­zut,iar ma­re­le be­ne­fi­ciar a fost bu­ge­tul de stat,pen­tru că veni­tu­ri­le la bu­get s-au ma­jo­rat. Ba­nii au fă­cut un ma­re ro­to­col,prin­tr-o se­rie de con­turi,iar la fi­na­lul zi­lei au po­po­sit la o odih­nă bi­ne­me­ri­ta­tă, în con­tu­ri­le ANAF. Îndrăz­nesc să afirm că,pre­vă­zând ce se întâmplă acum,Gu­ver­nul a încer­cat pe cât po­si­bil să-şi aug­men­te­ze veni­tu­ri­le, bă­gând mâna în bu­zu­na­re­le ce­lor că­ro­ra le spu­nea că le mă­reş­te veni­tu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.