Nu­mă­rul mun­ci­to­ri­lor la ne­gru a scă­zut

Romania Libera - - Op & Ed - FLO­RIN BU­DES­CU

2Con­troa­le­le ITM anun­ţa­te pen­tru pre­veni­rea mun­cii la ne­gru

în re­a­li­ta­te se re­fe­ră la altce­va: mun­ca la gri. De­ta­li­ind, da­că dis­cu­tăm des­pre con­troa­le­le ITM pe mun­ca la ne­gru pro­priu-zi­să (adi­că pe an­ga­ja­rea unor lu­cră­tori fă­ră con­tract, pe ca­re niş­te an­tre­pre­nori îi plă­tesc cu bani ne­gri, „din pun­gă“), es­te o prac­ti­că im­po­si­bil de in­hi­bat cu con­troa­le fă­cu­te de ITM.

Efec­tul, da­că la un con­struc­tor, spre exem­plu,vi­ne Inspec­to­ra­tul Te­ri­to­rial de Mun­că şi îi dă o amen­dă,e că ad­mi­nis­tra­to­rul aces­teia râde şi plă­teş­te su­ma de bani,ca­re es­te mo­di­că,în com­pa­rație cu ba­nii pe ca­re îi câşti­gă fo­lo­sind for­ţă de mun­că la ne­gru. O so­lu­ţie de mic­şo­ra­re a vo­lu­mu­lui de mun­că la ne­gru ar fi,de exem­plu, mic­şo­ra­rea ta­xe­lor şi a im­po­zi­te­lor pe mun­că.La fi­e­ca­re mă­su­ră fis­ca­lă de acest gen,nu­mă­rul mun­ci­to­ri­lor la ne­gru a scă­zut.Ide­ea es­te că în ni­ci­un caz cu con­troa­le de la ITM nu vei reu­şi să de­clan­şe­zi un lanţ cau­zal de tip „vi­ne ITM → an­ga­jez cu con­tract mun­ci­to­rii → plă­tesc pen­tru ei dă­ri­le la stat → cresc veni­tu­ri­le la Fisc“. Ches­ti­u­nea es­te va­la­bi­lă şi pen­tru mun­ca la gri. Plus că Fis­cul, da­că va înca­dra do­uă con­trac­te exis­ten­te între un an­ga­ja­tor şi un an­ga­jat ca eva­zi­u­ne fis­ca­lă, pen­tru că pri­mul es­te pe sa­la­ri­ul mi­nim brut, iar al doi­lea es­te o com­ple­ta­re a veni­tu­lui ne­go­ciat pe, să zi­cem, PFA, ori pe mi­croîntre­prin­de­re, s-ar pu­tea să se tre­ze­as­că dat în ju­de­ca­tă de an­ga­ja­to­rul res­pec­tiv, ca­re va ar­gu­men­ta în in­stan­ţă că avea mo­ti­ve le­gi­ti­me să încheie al doi­lea con­tract.Veni­tu­ri­le la bu­get, ast­fel, in­di­fe­rent de fe­lul cum se va so­lu­ţi­o­na în ci­vil acest pro­ces,vor întârzia să apa­ră.

O so­lu­ţie de mic­şo­ra­re a vo­lu­mu­lui de mun­că la ne­gru ar fi, de exem­plu, mic­şo­ra­rea ta­xe­lor şi a im­po­zi­te­lor pe mun­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.