5 sem­ne ale ado­les­cen­tu­lui îndră­gos­tit

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ado­les­cen­ţii sunt acei co­pii mari, ca­re se îndră­gos­tesc re­pe­de, pe sis­te­mul „aici şi acum“. Nu e de-ajuns că pă­rin­ţii se obiş­nu­i­esc des­tul de greu cu schim­bă­ri­le fi­zi­ce bruş­te, dar din­tr-o da­tă tre­bu­ie şi să ges­ti­o­ne­ze si­tua­ţia în ca­re co­pi­lul lor anun­ţă că au iu­bit sau iu­bi­tă.

În opi­nia psi­ho­lo­gu­lui Lenke Iuhos, pri­ma iu­bi­re a unui ado­les­cent poa­te tre­ce de la cel mai fru­mos lu­cru ca­re i se poa­te întâmpla în ace­as­tă via­ţă, la cea mai ma­re dra­mă din via­ţa lui, și vi­ce­ver­sa, da­că nu va ști să își ges­ti­o­ne­ze foar­te bi­ne emo­ţi­i­le și sen­ti­men­te­le. În opi­nia spe­cia­lis­tu­lui, exis­tă cel pu­ţin cinci sem­ne ca­re îl dau de gol pe ado­les­cent atunci când e îndră­gos­tit.

1. Co­pi­lul vi­se­a­ză me­reu cu ochii des­chiși. Are re­ac­ţii întârzia­te, re­fu­ză pro­gra­mul cu ca­re s-a obișnu­it de­ja în fa­mi­lie de mul­ţi ani, es­te me­reu dis­trat, iar pre­zen­ţa per­soa­ne­lor din fa­mi­lie par­că ar fi în ce­a­ţă pen­tru el, ig­no­ră mul­te lu­cruri ca­re se pe­trec în ju­rul lui.

2. Inte­re­sul fa­ţă de per­soa­na de ca­re se sim­te atras. Vor­bește des­pre acea per­soa­nă cu pă­rin­ţii, cu pri­e­te­nii, cu fra­ţii, cu pro­fe­so­rii sau chiar cu ve­ci­nii. Vor­bi­ţi cu el pen­tru a crea o le­gă­tu­ră să­nă­toa­să pă­rin­te-ado­les­cent și pen­tru a pre­ve­ni dra­me­le și de­pre­si­i­le.

3. Întâlni­ri­le cât mai de­se cu per­soa­na iu­bi­tă. Un mo­del pa­ren­tal să­nă­tos cu o iu­bi­re și atașa­ment din­tre pă­rin­ţi îi dă o ima­gi­ne cla­ră ado­les­cen­tu­lui că la întâlni­re și el va avea un com­por­ta­ment func­ţi­o­nal, ast­fel se

La ace­as­tă vârstă, sunt în pe­ri­oa­da des­co­pe­ri­ri­lor, ex­pe­ri­en­ţe­lor, pot tra­ta iu­bi­rea ca pe o joa­că sau chiar ca pe un lu­cru foar­te se­ri­os.“ LENKE IUHOS, spe­cia­list în psi­ho­lo­gia ado­les­cen­ţi­lor

re­du­ce ris­cul de a avea con­flic­te cu par­te­ne­rul de întâlni­re.

4. Le e te­a­mă tot mai ma­re de a fi re­fu­za­ţi, de a fi umi­li­ţi în

pu­blic. În ast­fel de ca­zuri, sti­ma de si­ne tin­de să sca­dă foar­te mult, iar ro­lul pă­rin­ţi­lor es­te vi­tal pen­tru re­că­pă­ta­rea încre­de­rii.

5. Au­to­e­va­luări in­te­re­san­te

între ado­les­cen­ţi. Pri­ma dra­gos­te es­te cea mai ino­cen­tă for­mă de iu­bi­re și es­te re­co­man­da­bil ca ado­les­cen­tul să fie încu­ra­jat să iu­be­as­că ne­o­fen­siv, fă­ră su­fe­rin­ţă. ges­ti­o­nându-și co­rect sen­ti­men­te­le și emo­ţi­i­le.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Aces­te re­la­ţii se întind până la 2-3 luni,chiar şi la 14-15 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.