VIRUSUL WEST NILE FA­CE PRI­MA VICTIMĂ ÎN RO­MÂNIA

Pri­mul de­ces din cau­za vi­ru­su­lui West Nile din ace­as­tă va­ră s-a înre­gis­trat la Că­lă­rași, anun­ţă Cen­trul Na­ţi­o­nal de Su­pra­ve­ghe­re și Con­trol al Bo­li­lor Tran­smi­si­bi­le.

Romania Libera - - Sănătate - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În to­tal, până acum s-au înre­gis­trat șap­te ca­zuri de in­fe­cție cu virusul West Nile - do­uă în Bu­cu­rești, câte do­uă în Că­lă­rași și Tul­cea și unul în Ga­lați. Anul tre­cut, virusul West Nile a pro­vo­cat pes­te 40 de de­ce­se în Ro­mânia și aproa­pe 300 de ca­zuri de îmbol­nă­viri. Virusul nu se tran­smi­te de la om la om, ci es­te tran­smis de „mai mul­te spe­cii de țânțari”, pre­ci­ze­a­ză Mi­nis­te­rul Să­nă­tății. Spe­cia­liștii atrag aten­ţia că in­fe­cția cu virusul West Nile evo­lue­a­ză ca o boa­lă vi­ra­lă acu­tă, cu fe­bră, fri­soa­ne, du­reri mus­cu­la­re și o sta­re ge­ne­ra­lă proas­tă, iar ce­le mai vul­ne­ra­bi­le ca­te­go­rii sunt per­soa­ne­le vârst­ni­ce, co­pi­ii și pa­ci­e­nții cu bo­li cro­ni­ce. În pe­ri­oa­da de in­cu­ba­ţie, de re­gu­lă pa­ci­en­ţii dez­vol­tă simp­to­me­le du­pă 3-14 zi­le de la con­trac­ta­rea vi­ru­su­lui (înţe­pă­tu­ra ţânţa­ru­lui). Simp­to­me­le pot per­sis­ta

pe pe­ri­oa­da mai mul­tor săp­tă­mâni, iar efec­te­le neu­ro­lo­gi­ce au un risc cres­cut de a se per­ma­nen­ti­za. Ma­ni­fes­tă­ri­le se­ve­re de boa­lă (me­nin­gi­ta sau en­ce­fa­li­ta) apar la apro­xi­ma­tiv 1 din 150 de per­soa­ne in­fec­ta­te.

Prin­ci­pa­le­le mă­suri de pro­tec­ţie re­co­man­da­te sunt:

– evi­ta­rea ex­pu­ne­rii la ţânţari, îmbră­că­min­te cu mâneci lun­gi și pan­ta­loni lun­gi; - uti­li­za­rea sub­stan­ţe­lor re­pe­len­te de ţânţari;

- mon­ta­rea de pla­se la fe­res­tre­le lo­cu­i­nțe­lor pen­tru a împi­e­di­ca pă­trun­de­rea țânța­ri­lor;

– li­mi­ta­rea de­pla­să­ri­lor în zo­ne­le cu mul­tă ve­ge­ta­ţie și umi­di­ta­te ri­di­ca­tă (par­curi, pă­duri, ape stă­tă­toa­re etc.)

– asi­gu­ra­rea mă­su­ri­lor de de­se­ca­re a băl­ti­ri­lor de apă din ju­rul gos­po­dă­ri­i­lor; – înde­păr­ta­rea re­ci­pi­en­te­lor/obi­ec­te­lor ca­re fa­vo­ri­ze­a­ză acu­mu­la­rea apei și a gu­noi­u­lui me­na­jer.

Virusul a fost des­co­pe­rit pen­tru pri­ma da­tă în anul 1937 în Ugan­da, iar până la înce­pu­tul aces­tui se­col s-a ex­tins şi în Asia, Ori­en­tul Mij­lo­ciu, Ame­ri­ca de Nord şi Eu­ro­pa.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Infec­ţia cu virusul West Nile nu se tran­smi­te de la om la om

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.