SĂ FIM BRONZATE FĂ­RĂ RIS­CURI

Când re­venim din con­ce­diu vrem să ară­tăm fru­moa­se și bronzate, in­di­fe­rent de fap­tul că ne-am pe­tre­cut va­can­ţa la ma­re, la mun­te sau, pur și sim­plu, în ca­sa de la ţa­ră a bu­ni­ci­lor.

Romania Libera - - Fashion & Beauty - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Rețe­ta cla­si­că pen­tru o va­ca­nță reuși­tă in­clu­de, prin­tre ele­men­te­le sa­le obli­ga­to­rii, și cre­ma de pro­te­cție împotriva ar­su­ri­lor so­la­re.

Pen­tru a fi însă efi­ci­en­tă, pro­te­cția so­la­ră tre­bu­ie să res­pec­te câte­va con­diții, aver­ti­ze­a­ză dr. Oana Cuzino, me­dic pri­mar Ge­ron­to­lo­gie–Ge­ria­trie. Câte­va re­gu­li de ba­ză se apli­că în fun­cție de cu­loa­rea pi­e­lii și de vârstă. “Co­pi­ii sub 14 ani și per­soa­ne­le cu pi­e­lea al­bă, tran­slu­ci­dă, ca­re se înroșesc ime­diat la con­tac­tul cu soa­re­le - obli­ga­to­riu fac­tor de pro­te­cție 40 sau SPF 50. Co­pi­ii de pes­te 14 ani și adu­lții cu pi­e­lea nor­ma­lă, nici prea des­chi­să, nici prea închi­să, ca­re se bron­ze­a­ză, dar se și înroșesc ușor - fac­tor de pro­te­cție 30. Co­pi­ii pes­te 14 ani și adu­lții cu pi­e­lea măs­li­nie, puțin mai închi­să la cu­loa­re, ca­re se bron­ze­a­ză ușor și se înroșesc rar - fac­tor de pro­te­cție 20. Da­că ai pi­e­lea foar­te închi­să la cu­loa­re, un pro­dus cu SPF 15 es­te su­fi­ci­ent”, ex­pli­că dr. Oana Cuzino într-un ma­te­rial pos­tat pe si­te-ul https://doc.ro.

Exis­tă și alte pro­du­se con­ce­pu­te pen­tru pro­te­cție so­la­ră, dar ele au re­zul­ta­te mai sla­be. De exem­plu, loți­u­ni­le cu fac­tor de pro­te­cție 10 și ulei­u­ri­le de pla­jă se

re­co­man­dă a fi fo­lo­si­te doar du­pă ce am stat la soa­re câte­va zi­le și am înce­put să ne bron­zăm fă­ră ar­suri so­la­re, și nu­mai di­mi­neața sau spre se­a­ră, când soa­re­le es­te mai blând.

Ulei­ul de măs­li­ne, deși foar­te apre­ciat în ali­men­tație, are efec­te dis­cu­ta­bi­le în ce­ea ce pri­vește pro­te­cția so­la­ră. Unii spe­cia­liști spun că pro­du­se­le de pro­te­cție e bi­ne să co­nți­nă și ulei de măs­li­ne. Dr. Oana Cuzino con­si­de­ră însă că ulei­ul de măs­li­ne nu fa­ce de­cât să ac­ce­le­re­ze pro­ce­sul de bron­za­re, ast­fel încât ris­cul de ar­suri de­vi­ne și mai ma­re.

Cel mai cald și, în con­se­ci­nță, cel mai pe­ri­cu­los in­ter­val de timp al zi­lei es­te

între ore­le 11–15. In­di­fe­rent de pe­ri­oa­da ale­a­să, nu se re­co­man­dă să stăm la soa­re, neîntre­rupt, mai mult de do­uă– trei ore. Pe ter­men scurt, ex­pu­ne­rea greși­tă la soa­re pro­du­ce ar­suri și un as­pect ines­te­tic, iar pe ter­men lung poa­te fa­vo­ri­za apa­riția unui can­cer de pi­e­le.

Exis­tă si­tuații ne­pre­vă­zu­te, în ca­re te ex­pui ra­diați­i­lor so­la­re fă­ră să fo­lo­sești loți­u­ne cu fac­tor de pro­te­cție adec­vat. În ase­me­nea si­tuații, soa­re­le nu te iar­tă.“ OANA CUZINO, Doc­tor în Ști­in­ţe Me­di­ca­le

FOTO: SHUTTERSTO­CK

FOTO: WWW.PIXABAY.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.