Io­han­nis și Orban, reți­nuți pen­tru ce­rșe­to­rie de vo­turi, în Piața Uni­ver­si­tății

Romania Libera - - Cultură - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro by Va­li Ivan

Un ofițer de la Po­liția Ca­pi­ta­lei va fi ju­de­cat de co­mi­sia de dis­ci­pli­nă a in­sti­tuți­ei, du­pă ce a vrut să-l reți­nă pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, în ur­ma in­ci­den­tu­lui în ca­re l-a con­fun­dat pe aces­ta cu un ce­rșe­tor din Piața Uni­ver­si­tății. Mi­liți­că Cos­tes­cu, ofițer în ca­drul Po­liți­ei Ca­pi­ta­lei,i-a ce­rut preșe­din­te­lui Io­han­nis să se le­gi­ti­me­ze și a vrut să-l con­du­că la cea mai apro­pia­tă se­cție,când l-a sur­prins pe șe­ful sta­tu­lui prac­ti­când ce­rșe­to­ria în cen­trul Bu­cu­rești­u­lui, în Piața Uni­ver­si­tății. Klaus Io­han­nis ce­rșea câte o sem­nă­tu­ră pen­tru can­di­da­tu­ra sa, din par­tea Par­ti­du­lui Nați­o­nal Li­be­ral (PNL), la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din toam­nă. Mai mult, an­ga­ja­tul Po­liți­ei Ca­pi­ta­lei a vrut să-l reți­nă și pe li­de­rul PNL, Lu­do­vic Orban, ca­re pri­mea bani de la tre­că­to­rii din Piața Uni­ver­si­tății,în timp ce cânta la chi­ta­ră, acom­pa­ni­in­du-l pe Klaus Io­han­nis. Orban pri­mea câte un leu pen­tru fi­e­ca­re de­di­cație, o su­mă con­sis­ten­tă, având în ve­de­re că, de un an de zi­le, Io­han­nis l-a pus să cânte gra­tis pen­tru el,în cam­pa­nie. „Mi se pa­re o ne­drep­ta­te.O să or­ga­ni­zez un pro­test. Sunt o victimă a sta­tu­lui. Eu am vrut doar să-mi fac da­to­ria, la fel cum am le­gi­ti­mat toa­te fe­te­le pe ca­re le-am sus­pec­tat că prac­ti­cau pros­ti­tuția în Piața Uni­ver­si­tății. #Re­zist”, a de­cla­rat Mi­liți­că Cos­tes­cu,în fața jur­na­liști­lor,du­pă ce in­ci­den­tul a de­venit pu­blic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.