CULISELE RĂZBOIULUI PSD ALDE

Ten­si­u­ni­le din coa­li­ţie sunt mo­ti­va­te, ofi­cial, de opoziţia ALDE fa­ţă de rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră. De fapt, Tă­ri­ce­a­nu es­te de­ran­jat de fap­tul că Dăn­ci­lă nu îl ac­cep­tă can­di­dat unic al stângii la pre­zi­den­ţia­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus­ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Fon­du­ri­le vor fi uti­li­za­te în con­ti­nua­re pen­tru do­ta­rea şi re­a­bi­li­ta­rea tu­tu­ror uni­tă­ţi­lor sa­ni­ta­re din ţa­ră.“

VI­O­RI­CA DĂN­CI­LĂ, pre­mi­er

Da­că întârzi­e­ri­le din pri­mul se­mes­tru vor fi re­cu­pe­ra­te, vom re­ve­ni cu su­me su­pli­men­ta­re la a do­ua rec­ti­fi­ca­re.“

VI­O­RI­CA DĂN­CI­LĂ, pre­mi­er

Gu­ver­nul con­dus de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a dis­cu­tat, ieri, rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră. Proi­ec­tul a ră­mas în va­rian­ta dez­bă­tu­tă în Gu­vern în șe­di­nța de săp­tă­mâna tre­cu­tă, chiar da­că cei din ALDE au spus că nu vor su­sți­ne proi­ec­tul. Mi­niștrii din par­ti­dul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu au venit la șe­di­nță, du­pă ce au avut o dis­cuție cu con­du­ce­rea par­ti­du­lui.Înain­te de șe­di­nța de Gu­vern,pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a avut o dis­cuție cu doi din­tre mi­niștrii ALDE,Ra­mo­na Mă­nes­cu și Vi­o­rel Ilie.În ci­u­da opo­ziți­ei ALDE,Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a mers mai de­par­te cu rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră.

Proi­ec­tul rec­ti­fi­că­rii bu­ge­ta­re es­te cri­ti­cat de cei din ALDE și a stârnit dis­cuții aprin­se între par­te­ne­rii din coa­liție.ALDE a ame­ni­nțat cu ru­pe­rea coa­liți­ei în ca­zul în ca­re proi­ec­tul de rec­ti­fi­ca­re nu va fi mo­di­fi­cat. Sur­se po­li­ti­ce su­sțin că ne­go­ci­e­ri­le din ul­ti­me­le zi­le din­tre Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu și Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă

nu au avut suc­ces. De alt­fel, li­de­rii PSD sunt con­vi­nși că ALDE fo­lo­sește rec­ti­fi­ca­rea doar ca pre­text pen­tru ieși­rea de la gu­ver­na­re.

Ce ar pu­tea ur­ma

Înain­te de șe­di­nța de Gu­vern, li­de­rii ALDE au dis­cu­tat cu mi­niștrii pen­tru a sta­bi­li ca­re sunt pașii pe ca­re aceștia îi vor fa­ce. Du­pă șe­di­nța de Gu­vern,so­cial-de­mo­crații s-au reu­nit în șe­di­nța CEX pen­tru a dis­cu­ta vi­i­to­rul coa­liți­ei și con­diți­i­le im­pu­se de oa­me­nii lui Tă­ri­ce­a­nu. Săp­tă­mâna tre­cu­tă li­de­ri­lor PSD li s-a tran­smis să fie pre­gă­tiți pen­tru ori­ce sce­na­riu, chiar și cel al unui gu­vern mi­no­ri­tar.

Chiar da­că în de­cla­rați­i­le ofi­cia­le ALDE își jus­ti­fi­că ne­mu­lțu­mi­rea prin co­nți­nu­tul rec­ti­fi­că­rii bu­ge­ta­re, mi­za re­a­lă a ne­go­ci­e­ri­lor din­tre Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu şi Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă e can­di­da­tu­ra la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le.Având de­ja sus­ţi­ne­rea lui Vic­tor Pon­ta, li­de­rul ALDE in­sis­tă să fie can­di­da­tul co­mun al stângii, însă Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă se opu­ne.O par­te a li­de­ri­lor PSD din te­ri­to­riu l-ar ac­cep­ta pe Tă­ri­ce­a­nu, în timp ce alţii se simt şan­ta­ja­ţi și afir­mă că PSD tre­bu­ie să ai­bă pro­pri­ul can­di­dat, așa cum s-a întâmplat la fi­e­ca­re run­dă de ale­geri.În plus,mu­lți din­tre li­de­rii lo­ca­li ai PSD nu vor să mai co­la­bo­re­ze din nou cu Vic­tor Pon­ta, no­ul par­te­ner al ALDE, acu­zându-l pe fos­tul pre­mi­er că vrea să dis­tru­gă PSD.

Pla­nul lui Tă­ri­ce­a­nu

Pe lângă po­ziția de pre­zi­de­nția­bil al stângii, Tă­ri­ce­a­nu îşi do­reş­te res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui înain­te de cam­pa­nia elec­to­ra­lă.În toa­te dis­cuți­i­le ne­o­fi­cia­le cu Dăn­ci­lă, Tă­ri­ce­a­nu a tran­smis că da­că nu îi vor fi ac­cep­ta­te con­diți­i­le va blo­ca rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră şi va ru­pe coa­li­ţia de gu­ver­na­re. Dăn­ci­lă i-a ce­rut să ră­mână la gu­ver­na­re şi să can­di­de­ze se­pa­rat la pre­zi­den­ţia­le, apoi, în func­ţie de re­zul­tat, să de­ci­dă vi­i­to­rul coa­li­ţi­ei.

Pla­nul ini­ţial al lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu era să se des­par­tă de PSD abia du­pă ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le. Până atunci, li­de­rul ALDE ar fi vrut să ră­mână la gu­ver­na­re,dar să can­di­de­ze la pre­zi­den­ţia­le sus­ţi­nut de pro­pri­ul par­tid și de Pro Ro­mânia.Vic­tor Pon­ta a re­fu­zat,mo­ti­vând că ALDE nu poa­te să fie şi la Pu­te­re, şi în Opo­zi­ţie în ace­la­şi timp. Vic­tor Pon­ta a con­diți­o­nat alia­nța cu ALDE de in­tra­rea par­ti­du­lui con­dus de Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu în opo­ziție.

Dăn­ci­lă nu re­nun­ţă la rec­ti­fi­ca­re

Așa cum me­nți­o­nam, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă mer­ge mai de­par­te cu rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră în ci­u­da opo­ziți­ei ALDE. „Vom adop­ta proi­ec­tul rec­ti­fi­că­rii bu­ge­ta­re pe ca­re mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor l-a pre­zen­tat în pri­ma lec­tu­ră în şe­din­ţa pre­ce­den­tă.Aşa cum am spus şi da­ta tre­cu­tă, es­te o rec­ti­fi­ca­re po­zi­ti­vă prin ca­re asi­gu­răm su­me­le ne­ce­sa­re pen­tru pla­ta sa­la­ri­i­lor, pen­si­i­lor şi tu­tu­ror in­dem­ni­za­ţi­i­lor so­cia­le, pen­tru bu­na func­ţi­o­na­re a tu­tu­ror in­sti­tu­ţi­i­lor, cât şi pen­tru con­ti­nua­rea in­ves­ti­ţi­i­lor în do­me­ni­i­le pri­o­ri­ta­re”, a afir­mat,ieri,Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă,în de­bu­tul şe­din­ţei de Gu­vern.

Dăn­ci­lă a pre­ci­zat că bu­ge­tul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii ră­mâne la ni­ve­lul alo­cat la înce­pu­tul anu­lui.

„Fon­du­ri­le vor fi uti­li­za­te în con­ti­nua­re pen­tru do­ta­rea şi re­a­bi­li­ta­rea tu­tu­ror uni­tă­ţi­lor sa­ni­ta­re din ţa­ră pre­cum şi pen­tru con­ti­nua­rea pro­gra­me­lor na­ţi­o­na­le de să­nă­ta­te, asi­gu­ra­rea me­di­ca­men­te­lor com­pen­sa­te şi pla­ta ma­jo­ra­tă a sa­la­ri­i­lor pen­tru ca­dre­le me­di­ca­le”,a mai spus Dăn­ci­lă.

Ace­as­ta a afir­mat că se va re­du­ce cu un mi­liard bu­ge­tul Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, dar „edu­ca­ţia va be­ne­fi­cia în con­ti­nua­re de fon­duri mai mari cu 42,4 la su­tă fa­ţă de anul 2018”. „Da­că întârzi­e­ri­le din pri­mul se­mes­tru vor fi re­cu­pe­ra­te vom re­ve­ni cu su­me su­pli­men­ta­re la a do­ua rec­ti­fi­ca­re.Re­du­ce­rea de apro­xi­ma­tiv un mi­liard de lei de la Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le se re­fe­ră,în prin­ci­pal,la pro­gra­mul Plec la şcoa­lă ca­re, din pă­ca­te, nu a fost pre­gă­tit pen­tru a pu­tea fi fi­nan­ţat şi im­ple­men­tat până la sfârşi­tul aces­tui an. De ase­me­nea, sunt re­a­na­li­za­te chel­tu­i­e­li­le de per­so­nal ca­re au fost su­pe­res­ti­ma­te ini­ţial”, a mai afir­mat pre­mi­e­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.