Bre­az con­ti­nuă abram­bu­re­a­la Învăță­mântu­lui

A ră­mas mai pu­ţin de o lu­nă până la de­bu­tul no­u­lui an șco­lar, du­pă nes­fârși­te­le răz­gânde­li ale ofi­cia­li­lor Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le (MEN) în pri­vin­ţa da­tei la ca­re ele­vii se vor întoar­ce în cla­se.

Romania Libera - - Prima Pagina - LAURENȚIU MUȘOIU edi­to­ria­list

Ede­grin­go­la­dă la con­du­ce­rea Învăță­mântu­lui. Dar nu es­te o no­u­ta­te. Vor­bim des­pre o si­tuație de in­cer­ti­tu­di­ne ce pla­nea­ză asu­pra sis­te­mu­lui edu­cați­o­nal din Ro­mânia de cir­ca 30 de ani. Dar sen­zația es­te că, acum, ecuația es­te mult mai com­pli­ca­tă. Avem un nou mi­nis­tru al Edu­cați­ei, ino­dor, in­co­lor și in­si­pid, ca­re, du­pă cum s-a

de­mon­strat de­ja, nici mă­car nu ia de­ci­zii pen­tru Învăță­mânt. Da­ta la ca­re înce­pe anul șco­lar era o de­ci­zie a mi­nis­tru­lui Edu­cați­ei, te­o­re­tic, în ur­ma con­sul­tă­ri­lor cu re­pre­zen­ta­nții so­ci­e­tății ci­vi­le. Dar era o de­ci­zie a șe­fu­lui Învăță­mântu­lui. Și es­te lo­gic să fie o de­ci­zie asu­ma­tă de mi­nis­tru. De ace­as­tă da­tă, însă, am pu­tut ob­ser­va cu toții o to­ta­lă in­di­fe­re­nță a no­u­lui mi­nis­tru in­te­ri­mar al Edu­cați­ei, Da­ni­el Bre­az. Da­ta de­bu­tu­lui anu­lui șco­lar a fost sta­bi­li­tă de un con­si­liu din ca­drul MEN, iar mi­nis­trul Bre­az a ri­di­cat din umeri și a spus au­to­ri­tar: Da­că așa vreți voi. Dânsul es­te in­te­ri­mar și își asu­mă acest rol. Mai exact, dă cu sub­sem­na­tul când e ne­voie.

Dar nu vor­bim de o ima­gi­ne no­uă a lui Da­ni­el Bre­az. Și man­da­tul său de la con­du­ce­rea Mi­nis­te­ru­lui Cul­tu­rii a mers în ace­e­ași no­tă.Iar atunci când au apă­rut epi­soa­de în ca­re se im­pu­nea o im­pli­ca­re ho­tă­râtă a dom­nu­lui Bre­az,aces­ta a dat do­va­dă de o ati­tu­di­ne dem­nă de un re­pre­zen­tant al sta­tu­lui ro­mân și nu s-a pre­zen­tat. Un exem­plu con­clu­dent es­te ab­se­nța mi­nis­tru­lui Bre­az de la Co­mi­sia de Cul­tu­ră din Par­la­ment,în ur­ma scan­da­lu­ri­lor de la Te­a­trul Nați­o­nal Bu­cu­rești „I.L.Ca­ra­gia­le“și de la Mu­zeul Nați­o­nal „Gri­go­re Anti­pa“. Da­ni­el Bre­az a con­fir­mat pre­ze­nța,iar apoi i-a lă­sat pe toți cei con­vo­cați cu pri­vi­ri­le în soa­re.Așa­dar,dom­nul Bre­az es­te un exem­plu pen­tru ele­vi că ab­se­nțe­le nu sunt așa gra­ve.Și tre­bu­ie să înțe­le­gem ne­mu­lțu­mi­rea co­pi­i­lor.Până la ur­mă, într-ade­văr,și pre­te­nți­i­le pro­fe­so­ri­lor ca ele­vii să fie pre­ze­nți la școa­lă sunt exa­ge­ra­te,cât timp nici șe­ful Învăță­mântu­lui nu pu­ne preț pe acest lu­cru.Pro­ba­bil că toa­te aces­te „ca­li­tăți“ale lui Da­ni­el Bre­az au de­ter­mi­nat-o pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să-l nu­me­as­că mi­nis­tru in­te­ri­mar la Edu­cație.Și mai in­te­re­sant es­te că nici preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, ca­re ne obișnu­i­se cu con­tre pe te­ma nu­mi­rii mi­niștri­lor PSD,toc­mai în acest caz nu s-a opus câtuși de puțin. Să ve­dem ce ne aște­ap­tă în anul șco­lar 2019-2020. Es­te foar­te ușor să an­ti­ci­păm.Nu avem ni­ci­un semn că pro­ble­me­le din anul șco­lar pre­ce­dent vor fi re­zol­va­te. Ele­vii din învăță­mântul preu­ni­ver­si­tar ca­re au tre­cut în cla­sa a VII-a nu vor avea, nici de ace­as­tă da­tă,ma­nua­le.Aceștia sunt ce­ea ce a fost nu­mi­tă „ge­ne­rația de sa­cri­fi­ciu“.To­tul,în pro­ce­sul apa­rent etern al ce­lor pe­rin­dați pe la con­du­ce­rea Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei de a înlo­cui ma­nua­le­le șco­la­re,ve­chi de zeci de ani,cu ediții noi.Acești co­pii,ca­re în anul șco­lar pre­ce­dent au fost în cla­sa a VI-a,s-au bu­cu­rat însă de ma­nua­le­le noi de Edu­cație Fi­zi­că și de Edu­cație So­cia­lă. Exact ce le lip­sea unor ele­vi ca­re nu au ma­nua­le de Lim­ba ro­mână,Ma­te­ma­ti­că sau pen­tru lim­bi­le străi­ne.Co­pi­ii ca­re pro­vin din fa­mi­lii de­fa­vo­ri­za­te vor aștep­ta din nou,mult și bi­ne,re­chi­zi­te­le pro­mi­se de stat.Șco­li­le au tri­mis lis­te­le că­tre in­spec­to­ra­te, dar aces­tea sunt în va­ca­nță. Apoi lis­ta tre­bu­ie să ajun­gă la mi­nis­ter,să se alo­ce ba­nii și să se or­ga­ni­ze­ze li­ci­tați­i­le. În con­clu­zie,co­pi­ii să­raci să mai aștep­te. Re­chi­zi­te­le vin însă din do­uă di­re­cții, atât de la Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei,cu fon­duri de la Gu­vern,cât și de la Mi­nis­te­rul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne.La aces­ta din ur­mă se lu­cre­a­ză din greu la lis­te – pen­tru a nu se pi­er­de ba­nii pen­tru anu­mi­te fir­me,nu de dra­gul co­pi­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.