Lu­do­vic Orban: „Sunt can­di­da­turi ne­se­ri­oa­se”

Li­be­ra­lii so­li­ci­tă Gu­ver­nu­lui să re­tra­gă can­di­da­tu­ri­le pen­tru fun­cția de co­mi­sar eu­ro­pe­an

Romania Libera - - Prima Pagina - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Par­ti­dul Na­ţi­o­nal Li­be­ral so­li­ci­tă Gu­ver­nu­lui să re­tra­gă pro­pu­ne­ri­le pen­tru func­ţia de co­mi­sar eu­ro­pe­an, a anun­ţat pre­şe­din­te­le li­be­ra­li­lor, Lu­do­vic Orban.

Li­be­ra­lul su­sți­ne că „aces­te can­di­da­turi sunt pro­fund no­ci­ve pen­tru Ro­mânia“. „PNL so­li­ci­tă Gu­ver­nu­lui să re­tra­gă pro­pu­ne­ri­le pen­tru func­ţia de co­mi­sar eu­ro­pe­an, în per­soa­na Ro­va­nei Plumb sau a lui Dan Ni­ca. Ne fa­cem de râs cu ast­fel de pro­pu­neri. Ast­fel de pro­pu­neri nu au şan­sa să tre­a­că de Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, ris­că să fa­că Ro­mânia de râs şi ne vor pu­ne în si­tua­ţia ca Ro­mânia să nu poa­tă ob­ţi­ne un por­to­fo­liu im­por­tant da­to­ri­tă vul­ne­ra­bi­li­tă­ţii şi slă­bi­ci­u­nii aces­tor pro­pu­neri. ”

Li­be­ra­lul su­sți­ne că „aces­te can­di­da­turi sunt pro­fund no­ci­ve pen­tru Ro­mânia“.

„PNL so­li­ci­tă Gu­ver­nu­lui să re­tra­gă pro­pu­ne­ri­le pen­tru func­ţia de co­mi­sar eu­ro­pe­an, în per­soa­na Ro­va­nei Plumb sau a lui Dan Ni­ca. Ne fa­cem de râs cu ast­fel de pro­pu­neri. Ast­fel de pro­pu­neri nu au şan­sa să tre­a­că de Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, ris­că să fa­că Ro­mânia de râs şi ne vor pu­ne în si­tua­ţia ca Ro­mânia să nu poa­tă ob­ţi­ne un por­to­fo­liu im­por­tant da­to­ri­tă vul­ne­ra­bi­li­tă­ţii şi slă­bi­ci­u­nii aces­tor pro­pu­neri. Atât Ro­va­na Plumb, cât şi Dan Ni­ca au pro­ble­me de in­te­gri­ta­te foar­te gra­ve, de ase­me­nea au pro­ble­me le­ga­te de pro­fe­si­o­na­lis­mul şi se­ri­o­zi­ta­tea în ac­ti­vi­ta­tea pu­bli­că. (...) Sunt can­di­da­turi ne­se­ri­oa­se, ca­re din punc­tul meu de ve­de­re ris­că să pu­nă Ro­mânia într-o si­tua­ţie je­nan­tă, să du­că la res­pin­ge­rea aces­tor can­di­da­ţi, şi vor şu­bre­zi şan­sa pe ca­re o are Ro­mânia de a ob­ţi­ne un por­to­fo­liu im­por­tant în aces­te ne­go­ci­eri. Gu­ver­nul a ac­ţi­o­nat uni­la­te­ral, nu a luat de­ci­zie de­cât de la PSD, pro­ba­bil nici con­du­ce­rea PSD nu a vo­tat aces­te can­di­da­turi în in­te­gra­li­ta­tea sa, nu a exis­tat ni­cio con­sul­ta­re pu­bli­că, nici in­sti­tu­ţi­o­na­lă, nici între par­ti­de­le po­li­ti­ce, iar aces­te can­di­da­turi sunt pro­fund no­ci­ve pen­tru Ro­mânia“, a de­cla­rat Orban la fi­na­lul şe­din­ţei Bi­ro­u­lui Po­li­tic Na­ţi­o­nal al PNL, ci­tat de Agerpres. De ase­me­nea, Orban a afir­mat că aces­te

pro­pu­neri ris­că să fie res­pin­se, de­oa­re­ce, în ca­zul Ro­va­nei Plumb şi al lui Dan Ni­ca, Par­la­men­tul a res­pins ce­re­ri­le de înce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le.

„Ro­va­na Plumb se află în si­tua­ţia ca­re a fost re­cla­ma­tă de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, şi anu­me ace­ea prin ca­re Par­la­men­tul blo­che­a­ză an­che­te­le în jus­ti­ţie, ma­jo­ri­ta­tea PSD-ALDE a fă­cut un zid în ju­rul Ro­va­nei Plumb pen­tru a împi­e­di­ca adop­ta­rea ce­re­rii de ur­mă­ri­re pe­na­lă în ca­zul Be­li­na, de ase­me­nea, dom­nul Ni­ca s-a aflat în si­tua­ţia de ce­re­re de ur­mă­ri­re pe­na­lă în do­sa­rul Mi­cro­soft. Es­te ce­a­sul al 12-lea şi nu vre­au să ajun­gem în si­tua­ţia ca fie pre­şe­din­te­le CE să res­pin­gă aces­te pro­pu­neri, fie să ajun­gem la si­tua­ţia ca în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an aceş­ti can­di­da­ţi, sau unul din­tre aceş­ti can­di­da­ţi, să fie în si­tua­ţia de a nu fi vo­ta­ţi de Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an“, a de­cla­rat Orban, con­form sur­sei ci­ta­te.

FOTO: INQUAM PHOTOS/GEORGE CĂ­LIN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.