Sal­vini arun­că în aer coa­liția wla pu­te­re

Pla­nul vi­ce­pre­mi­e­ru­lui Mat­teo Sal­vini, mi­nis­tru de Inter­ne, de a pro­vo­ca ale­geri an­ti­ci­pa­te pen­tru a pre­lua sin­gur pu­te­rea exe­cu­ti­vă, sau sus­ţi­nut de for­ma­ţi­u­nea pos­tfas­cis­tă Fra­tel­li d’Ita­lia, poa­te du­ce ţa­ra spre o gu­ver­na­re de ex­tre­mă-dre­ap­ta.

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pla­nul vi­ce­pre­mi­e­ru­lui Mat­teo Sal­vini, mi­nis­tru de Inter­ne, de a pro­vo­ca ale­geri an­ti­ci­pa­te pen­tru a pre­lua sin­gur pu­te­rea exe­cu­ti­vă, sau su­sți­nut de for­mați­u­nea pos­tfas­cis­tă Fra­tel­li d’Ita­lia, poa­te du­ce ța­ra spre o gu­ver­na­re de ex­tre­mă-dre­ap­ta.Fos­tul pre­mi­er ita­lian Enri­co Let­ta (cen­trus­tânga) es­ti­me­a­ză că „Sal­vini ar pu­tea an­tre­na Ita­lia în afa­ra

Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne“.

Fos­tul pre­mi­er ita­lian Enri­co Let­ta (cen­tru-stânga) es­ti­me­a­ză că „Sal­vini ar pu­tea an­tre­na Ita­lia în afa­ra Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne“. El s-a de­cla­rat „pre­o­cu­pat“de „hao­sul po­li­tic“din Ita­lia și con­si­de­ră ne­ce­sa­ră sto­pa­rea as­cen­si­u­nii omu­lui for­te al ex­tre­mei-dre­ap­ta, Mat­teo Sal­vini, șe­ful Li­gii, ca­re a ce­rut, săp­tă­mâna tre­cu­tă, ale­geri an­ti­ci­pa­te în toam­nă, de­cre­tând ast­fel pul­ve­ri­za­rea coa­liți­ei la pu­te­re.

La câte­va ore du­pă ce a anu­nțat sfârși­tul ex­pe­ri­e­nței gu­ver­na­men­ta­le cu Mișca­rea 5 Ste­le (M5S),Sal­vini a ex­pus clar,în fața mi­li­ta­nți­lor săi reu­niți la Pes­ca­ra, pe coas­ta Adria­ti­cii, ca­re sunt am­biți­i­le sa­le – Palatul Chi­gi (se­di­ul Gu­ver­nu­lui ita­lian) și gu­ver­na­rea fă­ră aliați. De­cla­rația sur­vi­ne în con­tex­tul unei gra­ve cri­ze în sânul coa­liți­ei con­sti­tu­i­te din par­ti­dul lui Sal­vini și po­pu­liștii Mișcă­rii 5 Ste­le (M5S). „Nu mai exis­tă ma­jo­ri­ta­te!“,a pro­cla­mat Sal­vini,vi­ce­pre­mi­er și mi­nis­tru de Inter­ne,în timp ce Gi­u­sep­pe Con­te,șe­ful Exe­cu­ti­vu­lui,apro­piat de M5S, a pre­ci­zat că nu es­te de re­sor­tul mi­nis­tru­lui de Inter­ne să con­voa­ce Par­la­men­tul și nici să dic­te­ze eta­pe­le cri­zei po­li­ti­ce.

Si­gur pe po­pu­la­ri­ta­tea de ca­re se bu­cu­ră și pe son­da­je­le fa­vo­ra­bi­le (36-38% din in­te­nți­i­le de vot), Sal­vini nu are in­te­re­sul să tem­po­ri­ze­ze, nici să ac­cep­te ju­mă­tăți de mă­su­ră, do­rind pu­te­rea fă­ră să o mai împar­tă cu alții.Ca ata­re, a anu­nțat că se va pre­zen­ta sin­gur la ale­ge­ri­le an­ti­ci­pa­te (po­si­bil în oc­tom­brie), fă­ră să con­sti­tu­ie o coa­liție, pen­tru a le cere ita­li­e­ni­lor „pu­teri de­pli­ne“.

În opi­nia fos­tu­lui pre­mi­er ita­lian, Enri­co Let­ta,ca­re ci­te­a­ză son­da­je­le de opi­nie,ale­ge­ri­le i-ar oferi lui Sal­vini „un re­zul­tat im­por­tant“și po­si­bil „o ma­jo­ri­ta­te ab­so­lu­tă“în Par­la­ment. El îl con­si­de­ră pe Sal­vini „un ma­re pe­ri­col pen­tru ța­ră, pu­tând an­tre­na Ita­lia în afa­ra Eu­ro­pei“. „Cu Sal­vini, un Bre­xit ita­lian nu es­te im­po­si­bil“. Let­ta mai su­bli­nia­ză, pen­tru AFP, că da­că Li­ga obți­ne ma­jo­ri­ta­tea ab­so­lu­tă în Par­la­ment, ar avea „con­se­ci­nțe te­ri­bi­le“pen­tru că în afa­ra su­ve­ra­nis­mu­lui și ra­sis­mu­lui, su­sți­ne idei an­ti-mi­gra­nți, con­tra in­te­gră­rii, iar în po­li­ti­ca eco­no­mi­că vi­ze­a­ză „re­nu­nța­rea la re­gu­li­le tran­spa­re­nței și dis­ci­pli­nei bu­ge­ta­re“.

Incer­ti­tu­dini

Ma­rea ne­cu­nos­cu­tă, pen­tru mo­ment, ră­mâne po­ziția preșe­din­te­lui ita­lian, Ser­gio Mat­ta­rel­la, ca­re are pu­te­rea di­zol­vă­rii Par­la­men­tu­lui, du­pă con­sul­ta­rea preșe­di­nți­lor ce­lor do­uă Ca­me­re și a li­de­ri­lor po­li­tici, și a con­vo­că­rii unui scru­tin.Gi­u­sep­pe Con­te a mers sâmbă­tă la Palatul Qu­i­ri­na­le,se­di­ul Preșe­di­nți­ei, dar nu a de­cla­rat ni­mic des­pre lun­ga între­ve­de­re cu șe­ful sta­tu­lui. Es­te cu­nos­cut fap­tul că Mat­ta­rel­la se opu­ne ale­ge­ri­lor în sep­tem­brie-oc­tom­brie, pe­ri­oa­dă în ca­re gu­ver­nul ce­lei de-a treia eco­no­mii a zo­nei eu­ro, foar­te înda­to­ra­tă, tre­bu­ie să pre­gă­te­as­că bu­ge­tul pen­tru anul vi­i­tor, să-l pre­zin­te Bru­xel­les-ului și să-l fa­că să fie adop­tat în Par­la­ment. Pre­sa ita­lia­nă pre­ci­ze­a­ză că Sal­vini a pus con­diții pen­tru a ră­mâne în alia­nță – ple­ca­rea a trei mi­niștri, prin­tre ca­re cel al Eco­no­mi­ei, Gi­o­vanni Tria, apro­piat de Li­ga, dar con­si­de­rat de mi­nis­trul de Inter­ne prea îngă­du­i­tor față de Bru­xel­les; un nou pact cu M5S in­clu­zând „flat tax“, un im­po­zit unic pe venit; o mai ma­re au­to­no­mie a re­gi­u­ni­lor. Se pa­re însă că pla­nul lui Sal­vini es­te res­pins de o ci­u­da­tă coa­liție ete­ro­cli­tă de opo­za­nți și, în aștep­ta­re,re­vi­ne Par­la­men­tu­lui sar­ci­na de a de­ci­de ca­lea de ur­mat.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.