Pre­şe­din­te­le li­be­ral Ma­cri, învins clar de pe­ro­nis­tul Fer­nan­dez în ale­ge­ri­le pri­ma­re

Romania Libera - - Pagina 2 -

Pre­şe­din­te­le li­be­ral Ma­cri, învins clar de pe­ro­nis­tul Fer­nan­dez în ale­ge­ri­le pri­ma­re Con­form re­zul­ta­te­lor par­ţia­le din 80% din bi­ro­u­ri­le de vot, tan­de­mul Alber­to Fer­nan­dez – Cris­ti­na Fer­nan­dez de Kir­chner (fos­ta pre­şe­din­tă) a ob­ţi­nut 47,3% din vo­turi, fa­ţă de 32,66% pen­tru echi­pa for­ma­tă din Mau­ri­cio Ma­cri şi li­de­rul pe­ro­nist Mi­guel Angel Pi­chet­to. Fos­ta pre­şe­din­tă Cris­ti­na Kir­chner, in­cul­pa­tă în mai mul­te do­sa­re de co­rup­ţie, păs­tre­a­ză o in­fluen­ţă de­ci­si­vă asu­pra par­ti­du­lui Uni­ta­tea Ce­tă­ţe­neas­că, pe ca­re l-a înfi­in­ţat şi ca­re l-a de­sem­nat can­di­dat pe Alber­to Fer­nan­dez. Cei doi se pre­zin­tă în ale­geri sub o coa­li­ţie re­cent cre­a­tă, in­ti­tu­la­tă „Fron­tul Tu­tu­ror“(El Fren­te de To­dos).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.