O edu­ca­toa­re şi o îngri­ji­toa­re de la o cre­şă din Alba Iulia, acu­za­te de pă­rin­ţi de re­le tra­ta­men­te apli­ca­te co­pi­i­lor

Romania Libera - - Pagina 2 -

Pur­tă­to­rul de cu­vânt al IPJ Alba, Lu­mi­ni­ţa Pro­dan, a de­cla­rat luni, pen­tru AGERPRES, că la Po­li­ţia Mu­ni­ci­pi­u­lui Alba Iulia au fost înre­gis­tra­te do­uă se­si­zări din par­tea unor pă­rin­ţi, ca­re au avut re­cla­ma­ţii la adre­sa a do­uă per­soa­ne, o edu­ca­toa­re şi o îngri­ji­toa­re. „În ur­ma ve­ri­fi­că­ri­lor efec­tua­te, s-a con­sta­tat că ar pu­tea fi întru­ni­te ele­men­te­le con­sti­tu­ti­ve ale in­frac­ţi­u­nii de re­le tra­ta­men­te apli­ca­te mi­no­ru­lui. Plânge­ri­le au fost co­ne­xa­te şi s-a des­chis un do­sar pe­nal. Ve­ri­fi­că­ri­le se efec­tue­a­ză, de­o­cam­da­tă, cu pri­vi­re la fap­tă“, a afir­mat Lu­mi­ni­ţa Pro­dan. Ce­le do­uă edu­ca­toa­re au fost înre­gis­tra­te au­dio, ma­ma unu­ia din­tre co­pii am­pla­sând în ghi­oz­da­nul aces­tu­ia un mi­cro­fon du­pă ce a se­si­zat o schim­ba­re în com­por­ta­men­tul băi­e­ţe­lu­lui. „Nu te mai su­port de­loc, ne­sim­ţi­tu­le“, „De te ri­dici de pe sal­tea, te mă­nânc“, „Când te-ai ri­di­cat, cum te-am re­zol­vat“, „Urâtul nai­bii“, „Pros­tu­le“, „Mă­ga­rul nai­bii“, „La­să pi­ci­o­rul jos, că o ca­pe­ţi“sunt câte­va din­tre in­sul­te­le ca­re se aud pe înre­gis­tra­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.