BORIS JOHNSON CERE REVIZUIREA PO­LI­TI­CII DE CONDAMNARE A INFRACTORI­LOR

Prim-mi­nis­trul bri­ta­nic Boris Johnson a or­do­nat du­mi­ni­că o re­vi­zu­i­re ur­gen­tă a po­li­ti­cii în ma­te­rie de condamnare a infractori­lor pe­ri­cu­lo­şi.

Romania Libera - - Pagina 2 - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Johnson in­ten­ţi­o­nea­ză să men­ţi­nă su­bi­ec­tul le­gii şi or­di­nii prin­tre pri­o­ri­tă­ţi­le sa­le po­li­ti­ce, du­pă ce a pro­mis încă 10.000 de lo­curi în închi­sori şi su­pli­men­ta­rea cu 20.000 a nu­mă­ru­lui de po­li­ţiş­ti, tran­smi­te luni Reu­ters.Axa­rea po­li­ti­cii sa­le pe com­ba­te­rea in­frac­ţi­o­na­li­tă­ţii şi pe alte pro­ble­me inter­ne înain­te de da­ta pre­vă­zu­tă pen­tru ie­şi­rea ţă­rii din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă,31 oc­tom­brie,a ali­men­tat spe­cu­la­ţi­i­le po­tri­vit că­ro­ra Johnson in­ten­ţi­o­nea­ză să con­voa­ce ale­geri par­la­men­ta­re an­ti­ci­pa­te.Po­tri­vit bi­ro­u­lui pre­mi­e­ru­lui, ana­li­za va vi­za mo­dul în ca­re pe­dep­se­le acor­da­te au­to­ri­lor in­frac­ţi­u­ni­lor cu vi­o­len­ţă şi se­xua­le re­flec­tă gra­vi­ta­tea fap­te­lor co­mi­se. Johnson,ca­re a înlo­cu­it-o pe The­re­sa May lu­na tre­cu­tă, a su­bli­niat că, pen­tru a se asi­gu­ra încre­de­rea în sis­tem,es­te ne­ce­sar ca pe­de­ap­sa să fie pe mă­su­ra in­frac­ţi­u­nii. „Am vă­zut to­ţi

exem­ple de vi­o­la­tori şi cri­mi­na­li eli­be­ra­ţi prea de­vre­me sau per­soa­ne ca­re au co­mis din nou in­frac­ţi­uni ime­diat ce au fost pu­se în li­ber­ta­te“, a afir­mat pre­mi­e­rul Johnson într-un co­mu­ni­cat. „Acest lu­cru ia sfârşit acum. Vrem să fie prin­şi, încar­ce­ra­ţi, pe­dep­si­ţi şi re­a­bi­li­ta­ţi în mod co­res­pun­ză­tor“,a adău­gat el.Boris Johnson s-a întâlnit luni cu res­pon­sa­bi­li de rang înalt din ser­vi­ci­i­le de po­li­ţie şi de pro­ba­ţi­u­ne pen­tru a dis­cu­ta des­pre pla­nul său.Du­mi­ni­că, el a anun­ţat că vor fi cre­a­te încă 10.000 de lo­curi în închi­sori, cu un cost to­tal de 2,5 mi­liar­de li­re ster­li­ne (3 mi­liar­de do­lari SUA), şi că po­li­ţia va pri­mi pu­teri su­pli­men­ta­re de a opri şi per­che­zi­ţi­o­na per­soa­ne. Boris Johnson a de­cla­rat în mod re­pe­tat că Ma­rea Bri­ta­nie va ie­şi din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă la sfârşi­tul lu­nii oc­tom­brie,cu sau fă­ră un acord de „di­vorţ“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.