OPOZIŢIA CRITICĂ PRO­PU­NE­RI­LE GU­VER­NU­LUI PEN­TRU COMISARUL EU­RO­PE­AN

Eu­ro­par­la­men­ta­rii PSD Ro­va­na Plumb și Dan Ni­ca sunt pro­pu­ne­ri­le Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei pen­tru ocu­pa­rea func­ţi­ei de co­mi­sar eu­ro­pe­an.

Romania Libera - - Actualitat­e - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Scri­soa­rea cu res­pec­ti­ve­le pro­pu­neri a fost tri­mi­să la Bru­xel­les de că­tre pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă,in­for­me­a­ză sur­se po­li­ti­ce. Pe 26 iu­lie, prim­mi­nis­trul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a pre­ci­zat că Ro­mânia va tri­mi­te do­uă pro­pu­neri pen­tru fun­cția de co­mi­sar eu­ro­pe­an,„una de co­mi­sar fe­meie și una de co­mi­sar băr­bat”. Mo­men­tan, nu es­te cu­nos­cut por­to­fo­li­ul ca­re ar re­ve­ni Ro­mâni­ei, în con­diți­i­le în ca­re no­ul preșe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne se află încă în pro­ce­sul de ela­bo­ra­re a ar­hi­tec­tu­rii struc­tu­rii pe ca­re o va con­du­ce. Cu toa­te aces­tea, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a re­cu­nos­cut pu­blic fap­tul că „pen­tru Ro­mânia, un por­to­fo­liu pre­cum Ener­gia, Tran­spor­tu­ri­le, Me­di­ul ar însem­na foar­te mult”.

Ro­va­na Plumb es­te, în pre­zent, vi­ce­preșe­din­te al gru­pu­lui so­cia­liști­lor din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. A fost mi­nis­trul Me­di­u­lui în pe­ri­oa­da 2012-2014, mi­nis­trul Mun­cii între 2014-2015 și mi­nis­tru de­le­gat pen­tru Fon­duri Eu­ro­pe­ne în 2017.

Dan Ni­ca es­te eu­ro­par­la­men­tar PSD din anul

2104. Ante­ri­or, a fost mi­nis­tru al Co­mu­ni­cați­i­lor în gu­ver­ne­le PSD Năs­ta­se

(2000-2004) și Pon­ta (2012-2014), pre­cum și mi­nis­tru de inter­ne în Gu­ver­nul Boc (2008-2009).

Pro­pu­neri ne­fe­ri­ci­te

Pre­şe­din­te­le PNL, Lu­do­vic Orban, a ca­ta­lo­gat drept „pro­fund ne­fe­ri­ci­te” pro­pu­ne­ri­le pen­tru co­mi­sar eu­ro­pe­an și a pre­ci­zat că Ro­va­na Plumb şi Dan Ni­ca ar tre­bui re­trași de că­tre Gu­ver­nul Ro­mâni­ei. „Și Ro­va­na Plumb și Dan Ni­ca re­pre­zin­tă so­luții pro­fund ne­fe­ri­ci­te pen­tru co­mi­sar eu­ro­pe­an. Din punc­tul meu de ve­de­re, Gu­ver­nul tre­bu­ie să re­tra­gă aces­te pro­pu­neri,pen­tru că nu cred că vor avea șan­se să tre­a­că de au­di­e­ri­le din ca­drul Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an și ris­căm să ne fa­cem de râs cu aces­te no­mi­na­li­zări”,a de­cla­rat Lu­do­vic Orban.

Fos­tul eu­ro­par­la­men­tar Cris­tian Pre­da, mem­bru PLUS, spu­ne că pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis ar tre­bui să tri­mi­tă pro­pri­i­le pro­pu­neri de co­mi­sar eu­ro­pe­an la Bru­xel­les şi să se fo­lo­se­as­că de in­fluen­ţa de ca­re dis­pu­ne în PPE pen­tru ca Ro­mânia să ai­bă în Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă o per­soa­nă cu ca­re ne pu­tem mândri, nu una de ca­re să ne fie ru­şi­ne. Pre­da fa­ce şi do­uă su­ges­tii: Mo­ni­ca Ma­co­vei şi Mi­hai Răz­van Ungu­re­a­nu.

FOTO: INQUAM PHOTOS

Ro­va­na Plumb a fost pro­pu­să co­mi­sar eu­ro­pe­an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.