Din­că nu e ne­bun și tre­bu­ie pro­te­jat, ca să nu fie ucis

Ghe­or­ghe Din­că tre­bu­ie să fie bi­ne su­pra­ve­ghe­at de au­to­ri­tă­ţi, ast­fel încât să nu poa­tă „să fie si­nu­cis”, aver­ti­ze­a­ză avo­ca­tul To­nel Pop, re­pre­zen­tan­tul fa­mi­li­ei Lu­i­zei Me­len­cu.

Romania Libera - - Incognito - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Avo­ca­tul fa­mi­li­ei Lu­i­zei Me­len­cu, pri­ma din­tre ce­le do­uă ti­ne­re dis­pă­ru­te a că­ror uci­de­re și-a asu­mat-o Ghe­or­ghe Din­că, a de­cla­rat, luni, la Ca­ra­cal, că Din­că nu es­te ne­bun – chiar da­că fap­te­le lui ar su­ge­ra că e de­ze­chi­li­brat min­tal. Din­că ar mai avea mul­te măr­tu­ri­siri de fă­cut, iar în acest con­text, avo­ca­tul To­nel Pop a re­co­man­dat au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne să fie su­pra­ve­ghe­at cât mai bi­ne, pen­tru ca „să nu poa­tă să fie si­nu­cis”. „Mă tem foar­te mult că acei ca­re, ca să zi­cem aşa, vor să fa­că rău, nu bi­ne, se gândesc la do­uă te­me. Una din te­me es­te că i se pro­mi­te că va fi scos ne­bun - nu am spus că i se pro­mi­te de că­tre au­to­ri­tă­ţi,să fim înţe­le­şi, iar alţii cum să-l su­pri­me. Pă­re­rea mea es­te, şi anunţ ofi­cial şi rog să fie foar­te bi­ne pă­zit, să nu poa­tă să fie si­nu­cis şi nici scos ne­bun pen­tru că nu e ne­bun”, a de­cla­rat, ieri, avo­ca­tul To­nel Pop. Re­pre­zen­tan­tul fa­mi­li­ei Lu­i­zei Me­len­cu a mai pre­ci­zat că fo­to­gra­fi­i­le gă­si­te în lap­to­pul lui Ghe­or­ghe Din­că sunt acum ana­li­za­te, ur­mând ca Din­că să fie in­te­ro­gat pen­tru a ex­pli­ca ci­ne sunt per­soa­ne­le ca­re apar în res­pec­ti­ve­le ima­gini.

„Va tre­bui să fie au­diat pen­tru fi­e­ca­re fo­to­gra­fie în par­te, ci­ne es­te în ace­le fo­to­gra­fii, ci­ne sunt per­soa­ne­le ca­re sunt în aces­te fo­to­gra­fii, toa­te lu­cru­ri­le astea vor fi fă­cu­te în timp”, a ex­pli­cat avo­ca­tul To­nel Pop. Pe de altă par­te, el a so­li­ci­tat mai mul­tă tran­spa­re­nță din par­tea au­to­ri­tăți­lor. „DIICOT să ia­să cu un co­mu­ni­cat de pre­să, chiar cu mai mul­te, şi să in­for­me­ze opi­nia pu­bli­că. Nu mai spun că nici noi nu sun­tem in­for­ma­ţi,

ca fa­mi­lie, deci nici noi nu ştim ce să mai spu­nem. Se pu­ne aşa, «Omer­ta», ni­meni nu spu­ne ni­mic”,a re­cu­nos­cut avo­ca­tul fa­mi­li­ei Lu­i­zei Me­len­cu.

To­nel Pop a dez­vă­lu­it câte­va de­ta­lii le­ga­te de mo­dul cum a fost ră­pi­tă Lu­i­za – fa­ta ca­re, în mo­men­tul dis­pa­riți­ei,avea 18 ani.Se pa­re că, atunci când s-a ur­cat în mași­na lui Din­că, Lu­i­za vor­bea la te­le­fon chiar cu ma­ma ei, Mo­ni­ca Me­len­cu.

“Vor­bea cu o per­soa­nă când a in­trat în ma­şi­nă. Pe ca­me­ra de su­pra­ve­gheri din zo­nă a fost sur­prin­să Lu­i­za când ie­şi­se de la o uni­ta­te de un­de tre­bu­ia să scoa­tă niş­te bani tri­mi­şi de ma­ma ei din Anglia. Lu­i­za vor­bea la te­le­fon,a avut acest ghi­ni­on,poa­te nici nu a fost aten­ta foar­te bi­ne la per­soa­na ca­re a oprit să o ia in ma­şi­nă,ca da­ca era mai aten­tă si nu vor­bea la te­le­fon poa­te i se pa­rea ce­va sus­pect și nu se ur­ca în mași­nă.Acest in­di­vid, din ce știu eu, a tre­cut, a vă­zut-o şi a întors ma­şi­na pen­tru a o lua. Ea ar fi pu­tut ob­ser­va ace­as­tă ma­ne­vră,poa­te i s-ar fi pă­rut du­bi­oa­să şi poa­te nu ur­ca în ace­as­tă ma­şi­nă a groa­zei”, a de­cla­rat avo­ca­tul To­nel Pop, du­mi­ni­că se­a­ră, la pos­tul Ante­na 3. Ghe­or­ghe Din­că a re­cu­nos­cut că a ucis-o şi in­ci­ne­rat-o pe Lu­i­za și că ul­te­ri­or i-a arun­cat res­tu­ri­le cor­pu­lui într-o pă­du­re de lângă Ca­ra­cal. În pri­vi­nța ce­lei de a do­ua fe­te dis­pă­ru­te, Ale­xan­dra Mă­ceșa­nu, pro­be­le ADN ates­tă că ea a fost, într-ade­văr, uci­să de Ghe­or­ghe Din­că.

Cău­tă­ri­le de pro­be în ca­sa lui Din­că și în ju­rul ei s-au re­luat, ieri, la Ca­ra­cal, du­pă ce an­che­ta­to­rii au adus, di­mi­neața, un nou man­dat de per­che­zi­ţie.În ace­lași timp,mai mu­lți ce­tățeni, in­di­cați a fi fost apro­pia­ţi sau cu­nos­cu­ţi ai lui Ghe­or­ghe Din­că, au fost au­dia­ţi la se­di­ul Po­li­ţi­ei Ca­ra­cal.

Au fost im­pli­ca­te în ges­ti­o­na­rea aces­tui caz per­soa­ne cu o abor­da­re de-a drep­tul inu­ma­nă, lip­si­te nu doar de pro­fe­si­o­na­lism, dar şi de res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru o via­ţă ome­neas­că.“

VI­O­RI­CA DĂN­CI­LĂ, prim-mi­nis­tru

Tre­bu­ie să re­pu­nem sta­tul în mat­că și să re­dăm ce­tățe­ni­lor încre­de­rea că in­sti­tuți­i­le sunt efi­ci­en­te.“KLAUS IO­HAN­NIS, șe­ful sta­tu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.