„Șoc in­stan­ta­neu“

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ban­ca Angli­ei pre­zi­ce un „șoc in­stan­ta­neu pen­tru economie“în ca­zul unui Bre­xit fă­ră acord. Mark Car­ney, gu­ver­na­to­rul Băn­cii Cen­tra­le a Angli­ei, a ex­pli­cat pen­tru BBC că „mul­te între­prin­deri nu vor mai avea ca­pa­ci­ta­tea de a fun­cți­o­na“. Exper­tul su­bli­nia­ză că une­le sec­toa­re vor fi afec­ta­te în mod pe­ri­cu­los de o ieși­re din UE fă­ră acord, ca­re ar tre­ce brusc re­lați­i­le co­mer­cia­le între Ma­rea Bri­ta­nie și Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă sub egi­da re­gu­li­lor Or­ga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Co­me­rțu­lui, cu drep­turi ta­ri­fa­re și ba­ri­e­re ne-ta­ri­fa­re.Car­ney a de­sem­nat con­stru­cția de au­to­mo­bi­le, tran­spor­tu­ri­le, in­dus­tria chi­mi­că și ali­men­ta­ră.În plus,li­ra ster­li­nă va înre­gis­tra o scă­de­re, deci o crește­re a bu­nu­ri­lor im­por­ta­te, pre­cum „ali­men­te­le și ben­zi­na“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.