Un nou fe­no­men tu­ris­tic mon­dial: cu­ri­o­zi­ta­tea de a cu­noaş­te lo­curi ne­fas­te

Romania Libera - - Eveniment -

Cei ca­re prac­ti­că aşa-nu­mi­tul „tu­rism întu­ne­cat” ajung în lo­curi mar­ca­te pen­tru tot­de­au­na de moar­te, ca­tas­tro­fe sau eveni­men­te ma­ca­bre, pre­cum de­zas­trul nu­cle­ar de la Cer­no­bîl (1986) sau cen­tre­le na­zis­te de con­cen­tra­re, ne­răb­dă­tori să afle, „la fa­ţa lo­cu­lui”, ce s-a întâmplat, ca­re sunt ur­mă­ri­le şi, în une­le ca­zuri, sa îşi fa­că sel­fie-ul co­res­pun­ză­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.