STUDIU.

Pre­vi­zi­uni alar­mis­te

Romania Libera - - Externe -

Po­tri­vit ob­ser­va­ţi­i­lor di­rec­te asu­pra fa­li­ei de sub Ma­rea Mar­ma­ra, între Bos­for și Dar­da­ne­le, un seism ma­jor ame­nin­ţă Istan­bu­lul. Din 2014, o echi­pă in­ter­na­ţi­o­na­lă (fran­co­ger­ma­no-tur­că) s-a in­sta­lat și a uti­li­zat re­ţe­aua de ba­li­ze in­sta­la­te pe fun­dul aces­tei mări de am­be­le păr­ţi ale fa­li­ei ce o tra­ver­se­a­ză de la est la vest. Obi­ec­ti­vul oa­me­ni­lor de ști­in­ţă es­te de a de­ter­mi­na da­că seg­men­tul fa­li­ei de sub ma­re se adap­te­a­ză uriașe­lor pre­si­uni și suc­ce­si­u­nii de seis­me asu­pra păr­ţii de la est de Istan­bul, oraș cu 15 mi­li­oa­ne de lo­cu­i­tori. Da­că au no­roc, aces­te mi­cro-mișcări cva­si-per­ma­nen­te pot di­mi­nua ris­cul unui seism ma­jor. Da­că nu, ten­si­u­nea se acu­mu­le­a­ză, ame­nin­ţând cu o ca­tas­tro­fă de­vas­ta­toa­re pen­tru re­gi­u­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.