Spe­ra­nțe la Do­ha și Oslo

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Sta­te­le Uni­te spe­ră într-un re­zul­tat po­zi­tiv în ca­drul ac­tua­lei run­de de ne­go­ci­eri cu ta­li­ba­nii af­gani de la Do­ha, mai pre­cis un acord ca­re ar des­chi­de ca­lea unei re­tra­geri a tru­pe­lor ame­ri­ca­ne din Afga­nis­tan du­pă 18 ani de in­ter­venție – o pro­mi­si­u­ne de cam­pa­nie a lui Do­nald Trump. Insur­ge­nții af­gani și de­le­gația ame­ri­ca­nă se întâlnesc pen­tru a op­ta oa­ră de la de­bu­tul aces­tor ne­go­ci­eri în ur­mă cu un an. În schim­bul de­zan­ga­jă­rii mi­li­ta­re, SUA cer ta­li­ba­ni­lor un an­ga­ja­ment de înce­ta­re a fo­cu­lui și ru­pe­rea ori­că­rei le­gă­turi cu rețe­aua te­ro­ris­tă Al Qa­e­da. Acor­dul între Was­hin­gton și ta­li­bani ar des­chi­de un dia­log in­te­raf­gan între in­sur­ge­nți și o de­le­gație gu­ver­na­men­ta­lă, pre­vă­zut pen­tru ace­as­tă lu­nă la Oslo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.