„Chi­rur­gul”, șe­ful „Lu­pi­lor No­pții”, cel mai ma­re club de bi­kers din Ru­sia

Pu­tin a par­ti­ci­pat sâmbă­tă la fes­ti­va­lul ama­to­ri­lor de mot­to­ci­cle­te de la Se­vas­to­pol

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le rus, Vla­di­mir Pu­tin, a par­ti­ci­pat sâmbă­tă la un festival al ama­to­ri­lor de mo­to­ci­cle­te,la Se­vas­to­pol,în Crimeea,un­de a venit la bor­dul mo­to­ci­cle­tei sa­le,ală­turi de Ale­xan­dr Zal­dos­ta­nov, șe­ful „Lu­pi­lor No­pții“, fai­mo­sul club al mo­to­ci­cliști­lor. Zal­dos­ta­nov, ul­tra­nați­o­na­list, fan al se­ri­ei „Mad Max“și al pa­triar­hu­lui Mos­co­vei, de­cla­ra, înain­tea mo­rții lui Boris Ne­mțov, că „fri­ca de moar­te es­te sin­gu­rul lu­cru ce poa­te opri opo­ziția ru­să“. Omul, un uriaș cu coa­dă de cal și hai­ne de pi­e­le, su­pra­nu­mit „Chi­rur­gul“în amin­ti­rea stu­di­i­lor sa­le de me­di­ci­nă,pre­zi­de­a­ză cel mai ma­re club de bi­kers din ța­ră, ca­re gru­pe­a­ză câte­va mii de fani – ver­si­u­nea sla­vă a „Hel­ls Angels“.Zal­dos­ta­nov de­cla­ră că,în afa­ră de a-l pro­te­ja pe li­de­rul de la Krem­lin, es­te înves­tit cu o du­blă mi­si­u­ne – să-l aju­te pe Pu­tin „să sal­ve­ze lu­mea“și „să reu­ni­fi­ce Ucrai­na, Be­la­rus și Ru­sia“.Pu­tin a fost însoțit la festival de li­de­rul Cri­meii, Ser­ghei Akse­nov, și de pri­ma­rul Se­vas­to­po­lu­lui,Mi­hail Raz­vo­za­ev.

FOTO: WWW.PIXABAY.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.