Bian­ca Andre­es­cu scrie is­to­rie pen­tru Ca­na­da Ju­că­toa­rea ca­na­dia­nă de ori­gi­ne ro­mână s-a ca­li­fi­cat în fi­na­la tur­neu­lui de la To­ron­to, du­pă ce a tre­cut de So­fia Ke­nin, în do­uă se­turi, scor 6-4, 7-6.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În vârstă de 19 ani, Bian­ca Andre­es­cu a de­venit, cu ace­as­tă oca­zie, pri­ma re­pre­zen­tan­tă a Ca­na­dei ca­re va dis­pu­ta fi­na­la la Ro­gers Cup în ul­ti­ma ju­mă­ta­te de se­col. Ju­că­toa­rea cu pă­ri­nți ro­mâni a învins-o pe no­ua spe­ra­nță a te­ni­su­lui ame­ri­can du­pă un meci echi­li­brat, ca­re a de­pășit ba­ri­e­ra ce­lor do­uă ore. Chiar da­că a ra­tat 3 min­gi de meci,Andre­es­cu a închis jo­cul în tie-bre­ak-ul se­tu­lui se­cund. La fi­nal,ace­as­ta a fost co­pleși­tă de emoții. A înce­put să plângă, a să­ru­tat te­re­nul de joc și a fost aplau­da­tă de toți fa­nii. „În ul­ti­me­le do­uă luni am tre­cut prin mul­te. Sunt atât de fe­ri­ci­tă acum. Umă­rul meu es­te bi­ne și sunt în fi­na­la Ro­gers Cup.Viața e ui­mi­toa­re! Am avut mul­te emoții, nu vă voi mi­nți. Fi­zic mă simt foar­te bi­ne, iar din punct de ve­de­re men­tal sunt și mai bi­ne. Sunt fe­ri­ci­tă să fiu iar pe te­ren. Ace­as­tă fi­na­lă e mai im­por­tan­tă de­cât suc­ce­sul de la Indian Wel­ls”, a spus Bian­ca. Bian­ca Andre­es­cu a dis­pu­tat fi­na­la tur­neu­lui de la To­ron­to împotriva fos­tu­lui li­der mon­dial, Se­re­na Wil­liams, du­pa închi­de­rea ediți­ei. Ju­că­toa­rea cu ori­gini ro­mânești are un an 2019 fan­tas­tic, reușind să ajun­gă în ul­ti­mul act la 3 tur­nee: Auc­kland, Indian Wel­ls și Ro­gers Cup.

Sky Spor­ts a anun­ţat că Jo­se Mo­u­rin­ho, ca­re a pre­gă­tit ul­ti­ma da­tă echi­pa Man­ches­ter Uni­ted, va ana­li­za no­ul se­zon de Pre­mi­er Le­a­gue pen­tru pos­tul TV.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.