FCSB MIZEAZĂ TO­TUL PE EUROPA LEAGUE

For­ma­ţia roș-al­bas­tră a fost învin­să pe te­ren pro­priu, la Pi­teş­ti, cu sco­rul de 3-1, de FC Vo­lun­tari, într-un meci din eta­pa a cin­cea a Li­gii I.

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

FCSB a pi­er­dut al trei­lea meci la rând în cam­pi­o­nat, du­pă ce Ver­gil Andro­na­che a ales să își odih­neas­că aproa­pe to­ţi ti­tu­la­rii. Me­ci­ul a de­bu­tat abrupt, iar Ţîră a pro­fi­tat de eroa­rea lui Bo­te­za­tu și a mar­cat unul din­tre ce­le mai ra­pi­de go­luri din ul­ti­mi­le ediții de cam­pi­o­nat, du­pă doar 35 de se­cun­de. Gi­ki­e­wicz a ra­tat cea mai im­por­tan­tă șan­să a for­mați­ei bu­cu­rește­ne din pri­ma re­pri­ză. To­tuși, FCSB a res­ta­bi­lit ega­li­ta­tea în mi­nu­tul 49, prin Flo­ri­nel Co­man, in­tro­dus la pau­ză. Du­pă nici do­uă mi­nu­te, Ri­car­din­ho i-a adus din nou pe il­fo­veni în avan­taj, iar Ţîră pu­tea mări di­fe­re­nța, însă min­gea tri­mi­să de el a că­zut pe tran­sver­sa­la po­rții apă­ra­te de Vlad. Ine­vi­ta­bi­lul s-a pro­dus în mi­nu­tul 67, când de­bu­tan­tul Bo­te­za­tu a înscris un au­to­gol de toa­tă fru­mu­sețea. Re­pli­ca echi­pei lui Andro­na­che a fost una pa­li­dă, iar Vo­lun

tari a obți­nut pri­ma vic­to­rie a se­zo­nu­lui, cu sco­rul de 3-1. Du­pă ace­as­tă înfrânge­re, for­mația pre­gă­ti­tă de Andro­na­che s-a dis­ta­nțat la no­uă punc­te de CFR Cluj, ca­re ocu­pă pri­mul loc. Deși echi­pa a pi­er­dut al trei­lea meci la rând în cam­pi­o­nat, teh­ni­cia­nul nu pă­rea afec­tat. „Es­te pri­mul meci în ca­re nu avem de ce să ne su­pă­răm. Nici su­por­te­rii n-ar tre­bui să fa­că asta. Me­ci­ul, pe ro­mânește, a fost sa­cri­fi­cat pen­tru me­ci­ul din Europa League. Con­junc­tu­ra a fă­cut ca efec­tiv să luăm ju­că­tori de la echi­pa a do­ua și să pu­tem tre­ce pes­te acest meci. De dra­gul com­pe­tiți­ei de Europa League am fă­cut asta”, a spus aces­ta.

Ce­ea ce nu știu con­du­că­to­rii for­mați­ei bu­cu­rește­ne es­te fap­tul că ce­hii joa­că foar­te bi­ne pe te­ren pro­priu. Drept do­va­dă, în ul­ti­ma eta­pă, Mla­da a obți­nut o vic­to­rie spec­ta­cu­loa­să, cu sco­rul de 4-3, împo­tri­va Spar­tei Pra­ga, la ca­re por­ta­rul Flo­rin Niță a fost in­te­gra­list. FCSB dis­pu­tă me­ci­ul re­tur din pre­li­mi­na­ri­i­le Europa League joi, de la ora 20:00.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.