Do­vi­zi­o­so câști­gă MP al Aus­tri­ei

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ita­lia­nul echi­pei Du­ca­ti, Andrea Do­vi­zi­o­so, a câști­gat Ma­re­le Pre­miu al Aus­tri­ei la Mo­toGP, cla­sa re­gi­nă a mo­to­ci­clis­mu­lui vi­te­ză. Do­vi­zi­o­so s-a im­pus pe cir­cu­i­tul de la Spi­el­bert du­pă un duel spec­ta­cu­los cu spa­ni­o­lul Marc Mar­quez, ca­re ră­mâne li­der în cla­sa­men­tul ge­ne­ral al Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial. Fran­ce­zul Fa­bio Quar­ta­ra­ro, com­po­nent al echi­pei Ya­ma­ha-SRT, a ocu­pat po­zi­ţia a treia, în fa­ţa ve­te­ra­nu­lui ita­lian Va­len­ti­no Ros­si. Echi­pa Du­ca­ti a câști­gat, ast­fel, pen­tru al pa­tru­lea an con­se­cu­tiv Ma­re­le Pre­miu al Aus­tri­ei, o pro­bă în ca­re cvin­tu­plul cam­pi­on mon­dial Marc Mar­quez nu a reușit să se im­pu­nă până acum. Urmă­toa­rea eta­pă a Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial de motociclis­m vi­te­ză se va dis­pu­ta în Ma­rea Bri­ta­nie, pe da­ta de 25 august, pe cir­cu­i­tul de la Sil­ver­sto­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.