BITDEFENDE­R A DESCOPERIT UN NOU MECANISM DE ATAC CE PERMITE CRIMINALIL­OR INFORMATIC­I SĂ SUSTRAGĂ DATE DIN DISPOZITIV­E CU PROCESOR INTEL

„No­ua vul­ne­ra­bi­li­ta­te des­co­pe­ri­tă de Bitdefende­r poa­te să oco­le­as­că toa­te me­ca­nis­me­le de re­me­di­e­re im­ple­men­ta­te du­pă des­co­pe­ri­rea vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi­lor Spec­tre şi Mel­tdown”.

Romania Libera - - Internet - Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Spe­cia­liş­tii în se­cu­ri­ta­te in­for­ma­ti­că de la Bitdefende­r au descoperit o no­uă vul­ne­ra­bi­li­ta­te în pro­ce­soa­re­le Intel, la doar trei luni du­pă cea mai re­cen­tă aler­tă si­mi­la­ră. Con­form unui co­mu­ni­cat re­mis,mi­er­curi AGERPRES, toa­te pro­ce­soa­re­le mo­der­ne

Intel sunt vi­za­te de acest de­fect, fie că sunt fo­lo­si­te de com­pa­nii sau de oa­me­nii de rând.

Un atac in­for­ma­tic ba­zat pe ace­as­tă vul­ne­ra­bi­li­ta­te permite ac­ce­sul la toa­te in­for­ma­ţi­i­le exis­ten­te pe sis­te­mul de ope­ra­re, in­clu­siv pa­ro­le, co­duri de ac­ces, con­ver­sa­ţii pri­va­te şi do­cu­men­te sen­si­bi­le. “Ata­cu­ri­le ba­za­te pe exe­cu­ta­re spe­cu­la­ti­vă, o mo­da­li­ta­te prin ca­re pro­ce­so­rul ru­le­a­ză mul­ti­ple in­struc­ţi­uni şi in­tu­i­eş­te ac­ţi­uni vi­i­toa­re ale uti­li­za­to­ru­lui pen­tru o ex­pe­ri­en­ţă de uti­li­za­re mai plă­cu­tă, au fost des­co­pe­ri­te ini­ţial la înce­pu­tul anu­lui 2018, cu­nos­cu­te sub de­nu­mi­rea Mel­tdown. De atunci, mai mul­te va­rian­te de atac au fost des­co­pe­ri­te şi re­zol­va­te, to­tal sau în par­te, prin ac­tua­li­zări ale sis­te­me­lor de ope­ra­re”, se men­ţi­o­nea­ză în co­mu­ni­cat. “Oda­tă ce află de ace­as­tă vul­ne­ra­bi­li­ta­te, cri­mi­na­lii informatic­i ar avea pu­te­rea să des­co­pe­re ce­le mai vi­ta­le şi bi­ne pro­te­ja­te in­for­ma­ţii ale com­pa­ni­i­lor şi in­di­vi­zi­lor din între­a­ga lu­me, dar şi po­si­bi­li­ta­tea să le sustragă, să şan­ta­je­ze, să sa­bo­te­ze şi să spi­o­ne­ze. Cer­ce­ta­rea aces­tor ata­curi es­te cu ade­vă­rat re­vo­lu­ţi­o­na­ră întru­cât ajun­ge la însă­şi esen­ţa mo­du­lui în ca­re func­ţi­o­nea­ză pro­ce­soa­re­le mo­der­ne şi ne­ce­si­tă o înţe­le­ge­re pro­fun­dă a pro­ce­soa­re­lor, sis­te­me­lor de ope­ra­re şi teh­ni­ci­lor de exe­cu­ta­re spe­cu­la­ti­vă”, afir­mă Ga­vin Hill, vi­ce­pre­şe­din­te pen­tru cen­tre de date şi pro­du­se de se­cu­ri­ta­te pen­tru re­ţe­le la Bitdefende­r. Re­zol­va­rea unei ase­me­nea vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi la ni­vel har­dwa­re es­te ex­trem de di­fi­ci­lă, dat fi­ind că re­zi­dă în însă­şi struc­tu­ra pro­ce­so­ru­lui.

“Bitdefende­r a co­la­bo­rat cu Intel timp de aproa­pe un an până la mo­men­tul co­mu­ni­că­rii pu­bli­ce a aces­tui nou atac. În pre­zent, vul­ne­ra­bi­li­ta­tea a fost re­me­dia­tă prin­tr-un up­da­te sof­twa­re de Mi­cro­soft, fun­da­ţia Li­nux şi cei­lal­ţi dez­vol­ta­tori de sis­te­me de ope­ra­re.Teh­no­lo­gia Bitdefende­r Hy­per­vi­sor Intros­pec­ti­on,lan­sa­tă în 2017 şi des­ti­na­tă se­cu­ri­ză­rii me­di­i­lor vir­tua­le fo­lo­si­te de com­pa­nii, fa­ce acest atac im­po­si­bil de ex­ploa­tat pe dis­po­zi­ti­ve­le cu procesor Intel”,se pre­ci­ze­a­ză în co­mu­ni­cat. Cir­ca trei din pa­tru pro­ce­soa­re de pe pia­ţă sunt fa­bri­ca­te de acest pro­du­că­tor, ce­ea ce fa­ce ca un nu­măr sem­ni­fi­ca­tiv de uti­li­za­tori din toa­tă lu­mea să fi fost ex­puși la ris­cul de a de­ve­ni po­ten­ţia­le ţin­te.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.