Ru­sia cere Goo­gle să nu pro­mo­ve­ze eveni­men­te „ile­ga­le” pe Yo­uTu­be

Romania Libera - - Internet - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ros­com­nad­zor, agen­tul de su­pra­ve­ghe­re în co­mu­ni­cații din Ru­sia, a so­li­ci­tat gi­gan­tu­lui de internet Goo­gle să opre­as­că pu­bli­ci­ta­tea „eveni­men­te­lor în ma­să ile­ga­le” pe plat­for­ma sa de vi­deo-hos­ting de pe Yo­uTu­be. Sâmbă­tă, zeci de mii de oa­meni au pus în sce­nă ce­ea ce ob­ser­va­to­rii au nu­mit cel mai ma­re pro­test po­li­tic din ța­ră, sfi­dând o re­pre­si­u­ne pen­tru a cere ale­geri li­be­re pen­tru le­gis­la­tu­ra ca­pi­ta­lei, Mos­co­va. Mai mul­te ca­na­le Yo­uTu­be di­fu­ze­a­ză eveni­men­tul în direct. Une­le vi­de­o­cli­puri au atras pes­te 50.000 de oa­si­mul­tan meni, con­form or­ga­ni­za­to­ri­lor. Ros­com­nad­zor a de­cla­rat că a scris o scri­soa­re că­tre Goo­gle în ca­re a me­nți­o­nat că une­le en­ti­tăți au cum­pă­rat in­stru­men­te de pu­bli­ci­ta­te de pe Yo­uTu­be,cum ar fi no­ti­fi­cări push, pen­tru a răs­pândi in­for­mații des­pre pro­tes­te­le ca­re vi­ze­a­ză per­tur­ba­rea ale­ge­ri­lor.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.