CE VOM PUR­TA CÂND REVENIM LA SERVICIU

Romania Libera - - Fashion - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fi­e­ca­re se­zon poa­te adu­ce noi tren­duri și in­fluen­ţe în do­me­ni­ul mo­dei, fie că e vor­ba de co­pii, de băr­ba­ţi și – mai ales – de fe­mei. În ce­ea ce pri­vește ţinuta office, la băr­ba­ţi es­te de obi­cei sim­plu, dar pen­tru fe­mei lu­cru­ri­le sunt, ca întot­de­au­na, mai com­pli­ca­te.

Fe­mei­le tre­bu­ie să gă­se­as­că punc­tul de mij­loc între ele­ga­nță, fe­mi­ni­ta­te și ten­di­nțe­le toam­nei anu­lui 2019. Câte­va su­ges­tii în acest sens vă pre­zin­tă Lu­mi­nița Staicu,de­sig­ner Her­mo­sa.

Că­mașă și fus­tă

Fi­ind con­si­de­ra­tă o com­bi­nație întot­de­au­na reuși­tă pen­tru bi­rou, că­mașa ală­turi de fus­tă re­pre­zin­tă va­rian­ta o ce ide­a­lă și în ace­as­tă toam­nă.Poți op­ta pen­tru o că­mașă al­bă,dar cu de­ta­lii spe­cia­le ce îi vor da acea no­tă de ori­gi­na­li­ta­te.Că­mașa Si­e­na are o croia­lă de­o­se­bi­tă, ce pro­pu­ne un de­cu­paj ro­tun­jit la spa­te ală­tu­rat unui vo­lan de­li­cat. Pen­tru un look com­plet, mizează pe o fus­tă în cu­lori con­tras­tan­te. Fus­ta No­e­la mi­xe­a­ză într-un mod chic al­bas­trul cu ma­ro­nul-oranj.Ace­as­ta are pli­seuri mari,ta­lie ac­cen­tua­tă cu fer­moar as­cuns și cap­să la spa­te.

Ro­chie cu im­pri­meu tom­na­tic

Cu o ro­chie bi­ne ale­a­să nu vei da ni­ci­o­da­tă greș.În toam­na anu­lui 2019,con­si­de­răm că se vor pur­ta im­pri­meu­ri­le flo­ra­le me­ni­te să

re­pro­du­că flo­ra aces­tui ano­timp. Înce­ar­că-le­pe­ce­le­de­di­men­si­u­ni­ma­riîncom­bi­nați­i­va­ria­te­de­cu­lori.Ro­chiaEri­ca­pro­pu­neun mo­del ati­pic de frun­ze cu un croi foar­te fe­mi­nin ce îți va pu­ne în evi­de­nță si­lue­ta.De­col­teul în V cre­e­a­ză sen­zația de alun­gi­re a gâtu­lui și ofe­ră un efect vi­zual de su­bți­e­re.

Acce­so­rii în ten­din­ţe

Un ac­ce­so­riu de­o­se­bit are pu­te­rea de a scoa­te ori­ce ți­nu­tă din ano­ni­mat,iar ge­nți­le sunt re­cu­nos­cu­te pen­tru ro­lul lor în acest sens. În ace­as­tă toam­nă, poșe­te­le cu as­pect cro­co vor fa­ce fu­rori.Foar­te ele­gan­te și ver­sa­ti­le,aces­tea se po­tri­vesc per­fect out­fit-uri­lor o ce. Indi­fe­rent da­că ale­gi o cu­loa­re pu­ter­ni­că, pre­cum mușta­rul, sau o nua­nță mai so­bră, pre­cum ne­grul, o poșe­tă la mo­dă es­te un must-ha­ve în gar­de­ro­ba ori­că­rei fe­mei.În pri­vi­nța pan­to­fi­lor,ei se re­co­man­dă a fi cu toc jos sau me­diu, pen­tru că ți­nu­ta o ce tre­bu­ie să fie, nu în ul­ti­mul rând, co­mo­dă.

„O ți­nu­tă co­rect ale­a­să te va fa­ce să te si­mți mai pu­ter­ni­că,mai încre­ză­toa­re în fo­rțe­le pro­prii.Ale­ge ce­ea ce te re­pre­zin­tă și cu­ce­rește cu far­me­cul tău!”, ne înde­am­nă de­sig­ne­rul Lu­mi­nița Staicu. Her­mo­sa cre­e­a­ză și co­mer­cia­li­ze­a­ză de pes­te 20 de ani pro­du­se ves­ti­men­ta­re re­a­li­za­te în Ro­mânia.Aces­te pro­du­se pot fi gă­si­te în ma­ga­zi­ne­le pro­prii din Brăi­la, Fo­cșani, Ba­cău și Con­sta­nța. De ase­me­nea, bran­dul Her­mo­sa are și o aco­pe­ri­re nați­o­na­lă, fi­ind pre­zent în toa­tă ța­ra prin ma­ga­zi­ne­le sa­le par­te­ne­re.

O ți­nu­tă co­rect ale­a­să te va fa­ce să te si­mți mai pu­ter­ni­că, mai încre­ză­toa­re în fo­rțe­le pro­prii. Ale­ge ce­ea ce te re­pre­zin­tă și cu­ce­rește cu far­me­cul tău!“ LU­MI­NI­ŢA STAICU, De­sig­ner

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.