Expo­zi­ţie fo­to­gra­fi­că, ver­ni­sa­tă pe 16 august, la Folk Rock Fest Pia­tra Crai­u­lui

Expo­zi­ţia fo­to­gra­fi­că „Na­tu­ra în ima­gini AGERPRES“va fi ver­ni­sa­tă pe 16 august la Folk Rock Fest Pia­tra Crai­u­lui, pri­mul festival or­ga­ni­zat într-un parc na­ţi­o­nal.

Romania Libera - - Cultură - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Po­tri­vit unui co­mu­ni­cat tran­smis sâmbă­tă de or­ga­ni­za­tori, 16 hec­ta­re vor fi ame­na­ja­te pen­tru fes­ti­va­lul pro­gra­mat între 15 şi 17 august, ca­re va îmbi­na ac­ti­vi­tă­ţi­le mon­ta­ne şi în aer li­ber cu ar­ta plas­ti­că, fo­to­gra­fia, meş­te­şu­gul şi mu­zi­ca bu­nă.

“Cu aju­to­rul a 13 ar­tiş­ti plas­tici, de­ja se con­stru­i­eş­te un de­cor im­pre­si­o­nant,plin de cu­loa­re şi ima­gi­na­ţie. Inter­ven­ţi­i­le ar­tis­ti­ce in­clud nu­me­roa­se me­dii de ex­pre­sie, de la pic­tu­ră, sculp­tu­ră şi co­laj pe hârtie la ar­te de­co­ra­ti­ve (po­doa­be, sti­clă) şi land art. Folk Rock Fest adu­ce ar­te­le lao­lal­tă şi aproa­pe de oa­meni. Mir­cea Ro­man, cu­nos­cut în toa­tă lu­mea pen­tru lu­cră­ri­le în lemn,IRLO şi Obie Pla­ton,re­vo­lu­ţi­o­na­rii non­con­for­miş­ti ai pic­tu­ri­lor mu­ra­le,Ga­bri­e­la Mus­ca­lu,Mir­cia Du­mi­tres­cu, Ne­cu­lai Mi­ro­doni, Be­be Ie­ru­les­cu, Lau­ra Târţău, Adrian Hris­tea, Flo­ri­nel Con­stan­tin Andri­şan alias Ion Ple­beu, Schop­pel Cut şi An­drei Pop Ale­xan­der sunt cre­a­to­rii ca­re vor adu­ce în na­tu­ră ma­gia şi far­me­cul ar­tei plas­ti­ce”, se ara­tă în co­mu­ni­cat. Orga­ni­za­to­rii anun­ţă că îşi do­resc o ex­pe­ri­en­ţă uni­că pen­tru cei ca­re vor ve­ni la festival, prin­tr-un spa­ţiu ma­gic cre­at de oa­meni şi na­tu­ră la poa­le­le Mun­ţi­lor Pia­tra Crai­u­lui. La fi­na­lul fes­ti­va­lu­lui va fi or­ga­ni­za­tă o expo­zi­ţie cu li­ci­ta­ţie, ART Sta­ti­on.

“Un pol de in­te­res în ca­drul Folk Rock Fest Pia­tra Crai­u­lui va fi re­pre­zen­tat de expo­zi­ţia fo­to­gra­fi­că «Na­tu­ra în ima­gini AGERPRES», ca­re va avea ver­ni­sa­jul pe 16 august. Expo­zi­ţia es­te re­a­li­za­tă de Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă de Pre­să - AGERPRES,ca­re de­ţi­ne o ar­hi­vă ui­mi­toa­re de fo­to­gra­fii şi con­ţi­ne 30 de plan­şe cu fo­to­gra­fii re­a­li­za­te în zo­ne­le săl­ba­ti­ce ale Ro­mâni­ei: de la ver­san­ţi im­po­zan­ţi la fi­rul ier­bii în de­ta­liu,de la săl­bă­ti­cie la de­li­ca­te­ţe”, se mai men­ţi­o­nea­ză în co­mu­ni­cat.

Pe lângă ace­as­tă se­lec­ţie, va fi ame­na­ja­tă şi o zo­nă cu fo­to­gra­fii de ar­hi­vă ale AGERPRES, ca­re vor con­du­ce pri­vi­to­rii spre o că­lă­to­rie în timp prin is­to­ria Ro­mâni­ei. “AGERPRES de­ţi­ne o vas­tă ar­hi­vă de fo­to­gra­fii, ce cu­prin­de mi­li­oa­ne de ima­gini re­a­li­za­te din anul 1927 până astă­zi. Su­te de mii de fil­me şi apro­xi­ma­tiv 5.000 de plăci fo­to­gra­fi­ce sunt cu­prin­se în ar­hi­vă, fi­e­ca­re film având între 20 şi 40 de fo­to­gra­me,pla­ca fi­ind sin­gu­la­ră”, pre­ci­ze­a­ză orga­ni­za­to­rii. Folk Rock Fest Pia­tra Crai­u­lui es­te un festival mul­ti-ex­pe­ri­en­ţial,de­di­cat na­tu­rii şi ar­tei în va­ria­te­le ei for­me,pro­pu­nând pu­bli­cu­lui pe­tre­ce­rea a trei zi­le de ex­pe­ri­en­ţe uni­ce întrun parc na­ţi­o­nal. Toa­te ac­ti­vi­tă­ţi­le în aer li­ber sunt com­ple­ta­te de re­ci­ta­luri sus­ţi­nu­te de Mr.Jur­jak,The Mo­no Jac­ks,To­u­lo­u­se Lau­trec, The Ca­se, No­ruNe­gru, Eme­ric Imre şi Da­ni­el Făt (joi,15 august),Vi­ţa de Vie,Implant Pen-tru Re­fuz, Lu­na Ama­ră, The Di•erent Class, Ţa­pi­na­rii, Bu­ci­um, Ovi­diu Scri­don, Di­nu Olă­ra­şu (vi­neri, 16 august), Co­ma, Troo­per,By­ron,Ro­bin and the Bac­kstab­bers, Via Da­că, Ti­tus Con­stan­tin, Da­ni­el Ian­cu (sâmbă­tă, 17 august).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.