Coa­liția PSD-ALDE, la un pas de ru­pe­re

Ofi­cial, PSD și ALDE con­ti­nuă gu­ver­na­rea. Par­ti­dul con­dus de Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu pândește mo­men­tul po­tri­vit pen­tru a pă­ră­si coa­li­ţia.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În șe­di­nța CEx a PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă le-a tran­smis co­le­gi­lor de par­tid că a dis­cu­tat cu Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu și că ALDE nu va ieși de la gu­ver­na­re. În ci­u­da aces­tor asi­gu­rări, PSD se aște­ap­tă ca ALDE să pă­ră­se­as­că Gu­ver­nul și so­cial-de­mo­crații au dis­cu­tat va­rian­te­le pe ca­re le au. Li­de­rii PSD con­si­de­ră că ar pu­tea mer­ge mai de­par­te cu un Gu­vern fă­ră o su­sți­ne­re ma­jo­ri­ta­ră în Par­la­ment. Ten­si­u­ni­le din coa­liție sunt mo­ti­va­te, ofi­cial, de opo­ziția ALDE față de rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră.

În șe­di­nța CEx a PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă le-a tran­smis co­le­gi­lor de par­tid că a dis­cu­tat cu Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu și că ALDE nu va ieși de la gu­ver­na­re. În ci­u­da aces­tor asi­gu­rări, PSD se aște­ap­tă ca ALDE să pă­ră­se­as­că gu­ver­nul și so­cial-de­mo­crații au dis­cu­tat va­rian­te­le pe ca­re le au. Li­de­rii PSD con­si­de­ră că ar pu­tea mer­ge mai de­par­te cu un gu­vern fa­ră o su­sți­ne­re ma­jo­ri­ta­ră în Par­la­ment.Ten­si­u­ni­le din coa­liție sunt mo­ti­va­te, ofi­cial, de opo­ziția ALDE față de rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră.De fapt,Tă­ri­ce­a­nu es­te de­ran­jat de fap­tul că Dăn­ci­lă nu îl ac­cep­tă can­di­dat unic al stângii la pre­zi­de­nția­le. Dăn­ci­lă es­te

can­di­da­tul PSD la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anun­ţat, du­pă şe­din­ţa CEx a so­cial-de­mo­cra­ţi­lor, că PSD a de­cis să con­ti­nue alian­ţa de gu­ver­na­re cu ALDE. Ace­as­ta a mai spus că Gu­ver­nul PSD-ALDE mai are proi­ec­te de im­ple­men­tat şi că ma­jo­ri­ta­tea co­le­gi­lor din par­tid a de­cis că nu es­te opor­tu­nă coop­ta­rea for­ma­ţi­u­nii Pro Ro­mânia la gu­ver­na­re.

Pe de altă par­te, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat că PSD nu ac­cep­tă un ul­ti­ma­tum din par­tea ALDE, pre­ci­zând însă că so­cial de­mo­cra­ţii iau în cal­cul ”o re­ma­ni­e­re a mi­niş­tri­lor ca­re nu au per­for­mat şi ajus­ta­rea pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re”. Re­ac­ţia pre­şe­din­te­lui PSD vi­ne în con­di­ţi­i­le în ca­re ALDE a tran­smis, luni, că rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră adop­ta­tă de Gu­vern es­te ”ne­re­a­lis­tă”. For­ma­ţi­u­nea con­du­să de Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a ce­rut o res­truc­tu­ra­re gu­ver­na­men­ta­lă. Pre­şe­din­te­le ALDE Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu i-a dat ul­ti­ma­tum pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă ca până pe 20 august să adop­te mă­su­ri­le ce­ru­te de ALDE.

Li­de­rul se­na­to­ri­lor ALDE, Da­ni­el Zam­fir, i-a răs­puns pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, că „ALDE nu poa­te ră­mâne la gu­ver­na­re în ab­so­lut ori­ce con­di­ţii”. Se­na­to­rul amin­teş­te că ”ALDE do­reş­te să ai­bă loc o res­truc­tu­ra­re a Gu­ver­nu­lui,ca­re să ai­bă ca prin­ci­pal atu com­pe­ten­ţa, do­rim un nou pro­gram de gu­ver­na­re, ca­re să re­câşti­ge încre­de­rea po­pu­la­ţi­ei în ac­tul de gu­ver­na­re şi bi­neînţe­les, tre­bu­ie fă­cu­tă o re­for­mă a in­sti­tu­ţi­i­lor”.

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă su­sți­ne că PSD nu ac­cep­tă ul­ti­ma­tu­muri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.