Expe­ri­ment elec­tric/ acus­tic în Poia­na Tei­oa­sa, com­pe­tiții spor­ti­ve și tu­ruri ghi­da­te în re­gi­u­ne

Romania Libera - - Prima Pagina - re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

A șa­sea edi­ţie a fes­ti­va­lu­lui Zi­le­le Nor­du­lui de­bu­te­a­ză vi­neri, 15 august, la Da­ra­bani, cel mai nor­dic oraș al Ro­mâni­ei. Iu­bi­to­rii de mu­zi­că, ar­te, mișca­re și că­lă­to­rii sunt aștep­ta­ţi în Nord cu 40 de con­cer­te și eveni­men­te cul­tu­ra­le, edu­ca­ţi­o­na­le și spor­ti­ve.

Sub slo­ga­nul #Ră­dă­ci­ni­leCresc, fes­ti­va­lul pro­pu­ne con­cer­te la Co­na­cul Ba­lș și în Poia­na Tei­oa­sa, com­pe­tiții spor­ti­ve pen­tru ci­cliști, te­nis­meni și aler­gă­tori,ate­li­e­re și con­fe­ri­nțe pen­tru tineri, artă stra­da­lă, ex­po­ziții și dez­ba­teri, pre­cum și tu­ruri ghi­da­te în re­gi­u­ne în fi­e­ca­re zi.

„Am por­nit acest festival pen­tru a-i re­co­nec­ta pe cei ple­cați din Nord cu viața co­mu­ni­tăți­lor de aca­să, cu li­ce­e­nii și stu­de­nții de aca­să. La ZN toți acești oa­meni lu­cre­a­ză an de an împreu­nă în proi­ec­te înde­a­juns de spec­ta­cu­loa­se încât să atra­gă 1000 de tu­riști în ce­le câte­va zi­le de festival și înde­a­juns de ne­ce­sa­re încât să con­tri­bu­ie la crește­rea co­e­zi­u­nii co­mu­ni­tăți­lor în ca­re ac­ti­văm”, de­cla­ră Ște­fan Teișa­nu, preșe­din­te­le Aso­ciaței Nord.

Pre­mi­e­ră mu­zi­ca­lă: con­cer­te ON/OFF în Poia­na Tei­oa­sa

Poia­na Tei­oa­sa găz­du­i­ește do­uă seri de con­cer­te în oglin­dă: ace­le­ași pa­tru tru­pe cântă sâmbă­tă, 17 august, elec­tric și du­mi­ni­că, 18 august,acus­tic.

Omul cu șo­bo­lani, Implant pen­tru Re­fuz, Par­ti­zan și The Kryp­to­ni­te Spar­ks sunt tru­pe­le in­vi­ta­te cu show-uri spe­cia­le pen­tru fi­e­ca­re se­a­ră. Implant pen­tru Re­fuz și Par­ti­zan sunt pen­tru pri­ma da­tă la ZN,în timp ce OCS re­vin pen­tru a do­ua oa­ră, iar TKS sunt re­zi­de­nți ai Zi­le­lor Nor­du­lui,tru­pa lan­sându­se de­o­da­tă cu fes­ti­va­lul,în 2014. Con­cep­tul ON/OFF, pro­pus age­nția bu­cu­rește­a­nă Dark Si­de En­ter­tain­ment, es­te un expe­ri­ment prin ca­re orga­ni­za­to­rii mizează să atra­gă câte 2000 de par­ti­ci­pa­nți în fi­e­ca­re se­a­ră în Poia­na Tei­oa­sa de la mar­gi­nea orașu­lui,ve­chi­ul lor de spec­ta­co­le din Da­ra­bani, re­vi­ta­li­zat de festival.

Des­co­pe­rim Nor­dul, cu lo­cu­ri­le și oa­me­nii săi

Zi­le­le Nor­du­lui îi du­ce pe par­ti­ci­pa­nți în trei orașe și șap­te sa­te din re­gi­u­ne.Tu­ru­ri­le Nor­du­lui din acest an îi in­vi­tă pe do­ri­tori la Bo­toșani pe ur­me­le ar­tiști­lor con­sa­crați și con­tem­po­rani pe ca­re orașul i-a dat Ro­mâni­ei și lu­mii (Emi­nes­cu, Ior­ga, Lu­chian,dar și Mar­cel Mă­năs­ti­re­a­nu și Con­stan­tin Drac­sin), la Do­ro­hoi în cău­ta­rea po­vești­lor avan­gar­diști­lor din pe­ri­oa­da in­ter­be­li­că (Ben­ja­min Fon­da­ne,Sașa Pa­nă,Isi­dor Issou) și la Da­ra­bani într-un in­ven­tar al co­mo­ri­lor de pa­tri­mo­niu de pe ma­lul Pru­tu­lui. So­rin Onișor,fo­to­gra­ful sa­tu­lui ro­mânesc,es­te gaz­da șco­lii de fo­to­gra­fie „Sa­te­le Nor­du­lui”, ca­re-și are ta­bă­ra de ba­ză în sa­tul Ho­ro­diștea, cel mai nor­dic punct al Ro­mâni­ei, din co­mu­na Păl­ti­niș. So­rin Onișor îi du­ce pe par­ti­ci­pa­nți în trei zi­le de că­lă­to­rii în sa­te­le Nor­du­lui.

Întâlni­ri­le Nor­du­lui, con­fe­ri­nța de idei a fes­ti­va­lu­lui,îi are în acest an ca in­vi­tați pe scri­i­to­rul Dan Lun­gu, jur­na­lis­ta Flo­ren­ti­na To­niță, Lu­ca Ci­u­bo­ta­ru - preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Ră­dăuți­ul Ci­vic -, și an­tre­pre­no­rul în IT Ra­du Bi­chir. Întâlni­ri­le sunt o con­fe­ri­nță anua­lă ca­re adu­ce îna­poi aca­să oa­meni năs­cuți în re­gi­u­ne și ca­re fac mi­nuni prin alte pă­rți ale lu­mii, pen­tru o dez­ba­te­re de idei pe te­ma co­mu­ni­tății cu ti­ne­rii din sa­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.