Ci­ne sunt în re­a­li­ta­te be­ne­fi­cia­rii am­nis­ti­ei fis­ca­le

Înde­lung anun­ţa­tă în ul­ti­me­le luni, amnis­tia fis­ca­lă a in­trat în vi­goa­re. Ea pre­su­pu­ne anu­la­rea do­bânzi­lor şi pe­na­li­tă­ţi­lor, în anu­mi­te con­di­ţii.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Înde­lung anun­ţa­tă în ul­ti­me­le luni, amnis­tia fis­ca­lă a in­trat în vi­goa­re. Ea pre­su­pu­ne anu­la­rea do­bânzi­lor şi pe­na­li­tă­ţi­lor, în anu­mi­te con­di­ţii. Mult-aștep­ta­tul proi­ect OG 6, din 31 iu­lie, pri­vind in­sti­tu­i­rea unor fa­ci­li­tăți fis­ca­le, a fost apro­bat și pu­bli­cat în Mo­ni­to­rul Ofi­cial 648, din 5 august.

Mult-aștep­ta­tul proi­ect OG 6, din 31 iu­lie, pri­vind in­sti­tu­i­rea unor fa­ci­li­tăți fis­ca­le, a fost apro­bat și pu­bli­cat în Mo­ni­to­rul Ofi­cial 648, din 5 august. Exis­tă un ca­pi­tol de­di­cat ex­clu­siv res­truc­tu­ră­rii obli­gați­i­lor bu­ge­ta­re res­tan­te mai mari de un mi­li­on de lei, înre­gis­tra­te de per­soa­ne ju­ri­di­ce, la cei ca­re, sur­prin­ză­tor, nu sunt în in­sol­vență. Aceștia pot be­ne­fi­cia de anu­la­rea tu­tu­ror ac­ce­so­ri­i­lor, cât și a 50% din obli­gați­i­le prin­ci­pa­le.

„Le­gi­u­i­to­rul a in­clus și un al doi­lea ca­pi­tol, ca­re se do­rea, cel puțin inițial, să se apli­ce tu­tu­ror ce­lor­la­lți de­bi­tori, atât când su­me­le erau sub 1 mi­li­on de lei, cât și când de­pășe­au pra­gul. Cei mai mu­lți in­te­re­sați de ba­lo­nul de oxi­gen au fost ex­cluși fă­ră ni­cio ex­pli­cație și fă­ră nici un ar­gu­ment”, spu­ne Mihaela Mitroi de la EY. No­ta de fun­da­men­ta­re a ac­tu­lui nor­ma­tiv nu co­nți­ne ni­mic edi­fi­ca­tor. Dim­po­tri­vă, se afir­mă în nu­me­roa­se rânduri că sco­pul e îmbu­nă­tăți­rea me­di­u­lui de afa­ceri şi de a re­cu­pe­ra obli­gați­i­le res­tan­te.

„În acest fel, se re­a­li­ze­a­ză o dis­cri­mi­na­re evi­den­tă: per­soa­ne­le ju­ri­di­ce de drept pri­vat sau ma­rea ma­jo­ri­ta­te a aces­to­ra nu au, prac­tic, la înde­mână ni­ci­un in­stru­ment pe ca­re să îl poa­tă fo­lo­si, spre a be­ne­fi­cia de am­nis­tie”, sus­ţi­ne re­pre­zen­tan­tul EY.

Şi mai dis­cri­mi­na­to­riu e fap­tul că un se­diu per­ma­nent sau o su­cur­sa­lă a unei per­soa­ne ju­ri­di­ce străi­ne de drept pri­vat, nea­vând per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că, se poa­te înca­dra în sfe­ra de apli­ca­re a Ca­pi­to­lu­lui II și, deci, poa­te be­ne­fi­cia de am­nis­tie, la obli­gații bu­ge­ta­re res­tan­te de pes­te 1 mi­li­on de lei, ob­ser­vă Mihaela Mitroi. O altă dis­cri­mi­na­re şi mai ma­re, ex­pli­că ex­per­tul, e si­tuația de­bi­to­ri­lor că­ro­ra li s-au co­mu­ni­cat de­ci­zii de im­pu­ne­re (chiar cu su­me sub 1 mi­li­on de lei) între 1 ia­nua­rie 2019 și in­tra­rea în vi­goa­re a OG 6, ca­re nu sunt cu­pri­nși în nici unul din­tre sce­na­ri­i­le în ca­re ar pu­tea be­ne­fi­cia de am­nis­tie. Aşa­dar, din nou sun­tem în fața unui act nor­ma­tiv po­te­nțial ge­ne­ra­tor de con­tro­ver­se între con­tri­bua­bi­li și au­to­ri­tăți.

Cei mai mu­lți in­te­re­sați de ba­lo­nul de oxi­gen au fost ex­cluși fă­ră ni­cio ex­pli­cație și fă­ră ni­ci­un ar­gu­ment.“

MIHAELA MITROI, EY Ro­mânia

FOTO PIXABEY

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.