STA­TE­LE UNI­TE TRIMIT ÎN RO­MÂNIA AVIOANE ȘI PARAȘUTIȘT­I

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Sta­te­le Uni­te au tri­mis în Ro­mânia, în aces­te zi­le, un nou de­tașa­ment mi­li­tar, com­pus din avioane de tran­sport C-130 Her­cu­les, însoți­te de per­so­nal ae­ro­nau­tic de la Ba­za Ae­ria­nă Max­well din sta­tul Ala­ba­ma. Mi­li­ta­rii ame­ri­cani veniți acum în Ro­mânia fac par­te din Esca­dri­la 308 – sin­gu­ra uni­ta­te de re­zer­viști a Fo­rțe­lor Ae­ri­e­ne ale SUA (USAF). Mi­li­ta­rii ame­ri­cani și cei ro­mâni se an­tre­nea­ză în ca­drul exer­ciți­u­lui “Car­pat­hian Sum­mer 19”. Prin­ci­pa­lul ae­ro­drom fo­lo­sit pe par­cur­sul aces­tu­ia es­te Ba­za 90 Tran­sport Ae­rian de la Oto­peni, dar în ca­drul exer­ciți­u­lui un avi­on ame­ri­can Her­cu­les a exe­cu­tat și o mi­si­u­ne de îmbar­ca­re a pa­rașu­tiști­lor de la Ba­za Ae­ria­nă Bo­boc (ju­dețul Buzău), ca­re apa­rți­ne Șco­lii de Apli­cație a Fo­rțe­lor Ae­ri­e­ne Ro­mâne. Tot în zo­na ae­ro­dro­mu­lui de la Bo­boc,un avi­on Her­cu­les al SUA a exe­cu­tat un exer­cițiu co­mun împreu­nă cu un avi­on Her­cu­les al Ro­mâni­ei.

La ediția din anul 2019, “Car­pat­hian Sum­mer” in­clu­de zbo­ruri tac­ti­ce la joa­să înă­lți­me în zo­ne mon­ta­ne, tran­sport ae­rian și pa­rașu­tări de per­so­nal,des­căr­cări de echi­pa­ment,pre­cum și zbo­ruri de eva­cua­re ae­ro­me­di­ca­lă.Ală­turi de pi­loți și de parașutișt­i, în acest exer­cițiu se an­tre­nea­ză și mi­li­tari ro­mâni și ame­ri­cani ca­re asi­gu­ră men­te­na­nță și lo­gis­ti­că la sol.

Mi­si­u­ne re­a­lă în Afga­nis­tan

Unii din­tre mi­li­ta­rii ro­mâni și ame­ri­cani ca­re par­ti­ci­pă la “Car­pat­hian Sum­mer 19” s-au cu­nos­cut de­ja și au co­la­bo­rat în ca­drul mi­si­u­nii „Re­so­lu­te Sup­port” din Afga­nis­tan, sub man­dat NATO, în ca­drul că­reia Arma­ta Ro­mână are în pre­zent cir­ca 700 de mi­li­tari.

O par­te din­tre sec­vențe­le exer­ciți­u­lui co­mun “Car­pat­hian Sum­mer 19” au fost pre­zen­ta­te de că­tre De­par­ta­men­tul ame­ri­can al Apă­ră­rii și de că­tre Co­man­da­men­tul Infan­te­ri­ei Ma­ri­ne a SUA. În schimb, par­tea ro­mână nu a fă­cut pu­bli­ce de­ta­lii des­pre acest eveni­ment. Exer­ciți­i­le din se­ria “Car­pat­hian Sum­mer” vi­ze­a­ză crește­rea ca­li­fi­că­ri­lor tac­ti­ce ale echi­pa­je­lor ae­ro­na­ve­lor, îmbu­nă­tă­ţi­rea in­te­ro­pe­ra­bi­li­tă­ţii, re­a­li­za­rea schim­bu­lui de ex­pe­ri­en­ţă între mi­li­ta­rii ro­mâni și cei ame­ri­cani, an­tre­na­rea per­so­na­lu­lui na­vi­gant,teh­nic şi de stat ma­jor,pre­cum şi schim­bul de ex­pe­ri­en­ţă în do­me­ni­ul men­te­nan­ţei ae­ro­na­ve­lor de tip C-130 Her­cu­les.

Tran­sport ae­rian la ma­re dis­tan­ţă

Avi­oa­ne­le Her­cu­les sunt pro­du­se în SUA și se află în do­ta­rea atât a Sta­te­lor Uni­te, cât și a Ro­mâni­ei. Din­tre ae­ro­na­ve­le mi­li­ta­re ale Ro­mâni­ei,apa­ra­te­le Her­cu­les sunt ce­le ca­re dis­pun de cea mai lun­gă ra­ză de acți­u­ne, fapt pen­tru ca­re ele sunt fo­lo­si­te la tran­spor­ta­rea de mi­li­tari și de echi­pa­ment la ma­re dis­ta­nță, in­clu­siv la mi­si­uni cum au fost ce­le din Irak și din Afga­nis­tan. De alt­fel, Ro­mânia es­te una din­tre puți­ne­le sta­te din NATO ca­re își pot tran­spor­ta mi­li­ta­rii,prin mij­loa­ce pro­prii, în te­a­tre­le de lup­tă in­ter­nați­o­na­le. Fo­rțe­le Ae­ri­e­ne Ro­mâne mai au în do­ta­re și avioane de tran­sport Spar­tan, de ge­ne­rație mai no­uă, dar aces­tea au au­to­no­mia de zbor mai mi­că de­cât ce­le Her­cu­les.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.